Tech net sero – cychwyn trwy ddeall y broblem

Ydym ni’n edrych ar leihau ôl troed carbon technoleg – neu dechnoleg yn lleihau ôl troed carbon y sector gyhoeddus? Neu efallai’r ddau? Dyna gwestiwn Jess Neely.

19 Mai 2022

M-SParc's building on the island of Anglesey with views of Snowdonia
Mae M-Sparc – parc gwyddoniaeth Prifysgol Bangor – yn bartner yn y cam darganfod hwn, a dyma ble y cychwynnwyd ar y gwaith

Dechrau arni

Dechreuon ni’r cam darganfod trwy ddod â rhai o’r tîm craidd o Perago ac M-SParc at ei gilydd yn adeilad trawiadol M-SParc ar Ynys Môn. Byddwn yn gweithio o bell yn bennaf o’n gwahanol leoliadau ledled Cymru ond roeddem eisiau cyfarfod wyneb yn wyneb i roi cychwyn arni.

Roedd Gaerwen, gyda’r olygfa drawiadol draw am fynyddoedd Eryri, yn lle penigamp i gychwyn! Defnyddiwyd yr amser i ganolbwyntio ar ffyrdd o weithio, gwneud yn siŵr ein bod yn cytuno ar y briff a dechrau canolbwyntio ar yr her – gan gynnwys edrych ar:

Deall y broblem

Fel gyda phob cam darganfod, cyn cychwyn roedd angen i ni wneud yn siŵr ein bod yn deall y broblem yr oeddem yn ceisio ei datrys.

Mae llawer o’n trafodaethau hyd yn hyn wedi bod yn ceisio amlinellu’r broblem, neu’r pwnc, y byddwn yn ymchwilio iddo. Ac i ddechrau gwneud hynny, roedd angen i ni ddeall y gwahaniaeth rhwng:

Fe wnaethom ddechrau mapio taith defnyddwyr, gan ddefnyddio ein gwybodaeth bresennol o’r hyn y mae pobl sy’n gweithio ym maes digidol a thechnoleg yn ei wneud – gan gynnwys gweithwyr proffesiynol caffael ac ymarferwyr digidol.

Mae’n ymddangos bod penderfyniadau ynghylch defnyddio digidol a thechnoleg yn aml yn gorgyffwrdd ag ystyriaethau cynaliadwyedd. Felly rydym yn edrych ymlaen at ddechrau ein hymchwil defnyddwyr i herio ac ychwanegu at y rhagdybiaethau hyn.

[a user journey map] A whiteboard with sticky notes mapping the user journey for reducing the carbon footprint of tech
Dechreuodd y tîm trwy fapio taith y defnyddiwr, gan ddefnyddio eu gwybodaeth bresennol o’r hyn mae pobl ym myd digidol a thechnoleg yn ei wneud

Gweithio fel tîm

Mae wedi bod yn hynod ddiddorol dod â’n sgiliau a’n ffyrdd o weithio ynghyd i gyd-weithio ar y broblem hon, sy’n un o fanteision gwirioneddol tîm amlddisgyblaethol. Treuliwyd peth o’n hamser gyda’n gilydd yn rhannu ein gwybodaeth am ddarparu mewn modd ystwyth, cynnal cam darganfod, ymchwil defnyddwyr a net sero.

Rydym hefyd mewn cyswllt cyson â’r tîm yn CDPS i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda nhw am gynnydd a rhannu ein syniadau hyd yn hyn. Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda CDPS trwy gydol y cam darganfod, yn ogystal â rhannu ein cynnydd yn gyhoeddus trwy negeseuon blog a sesiynau dangos a dweud

Beth sydd nesaf?

Yn ystod y sbrint dwy wythnos nesaf, byddwn yn parhau ag ymchwil desg i sut mae digidol a thechnoleg yn cyfrannu at allyriadau carbon a sut y gallent ei leihau. Byddwn hefyd yn archwilio arfer da mewn llefydd eraill yn y maes hwn – yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang.

A byddwn yn dechrau recriwtio pobl sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ar gyfer ein hymchwil defnyddwyr. Mae gennym ni ddiddordeb mewn siarad â phobl fel rheolwyr newid hinsawdd ac arweinwyr digidol neu TG.

Os ydych yn un o’r categorïau hynny ac awydd ein helpu gyda’n hymchwil defnyddwyr, anfonwch e-bost atom neu anfonwch neges uniongyrchol trwy Twitter.

Jess Neely, Arweinydd Dylunio Gwasanaeth ac Ymchwil yn Perago

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *