Safonau Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cymru – y diweddaraf

15 Mawrth 2021

Pan lansion ni ein safonau gwasanaethau digidol drafft yn ôl ym mis Hydref, roedden ni’n chwilio am fewnbwn i greu cyfres o safonau a fydd yn gwella gwasanaethau cyhoeddus i bobl Cymru. Mae Safonau Gwasanaethau Digidol yn gyfres o fesurau y gall unrhyw un eu dilyn i sicrhau bod anghenion y defnyddiwr bob amser yn ganolog i’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu dylunio a’u darparu. Gall cyfeirio’n rheolaidd at gyfres gytunedig o safonau ddarparu ffocws a her a helpu i bennu cyflymder.

Y cam cyntaf hwn oedd gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau a’r rhai hynny sy’n darparu gwasanaethau yng Nghymru i greu’r safonau. Roedd yn wych cael adborth o’n gweminarau, ein cyfarfodydd a’n sgyrsiau, ac fe gawson ni ymateb cadarnhaol iawn i’r ymagwedd, y safonau eu hunain a’r cyfleoedd y gallent eu cynnig i gefnogi’r broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell. Ar ôl cael adborth, fe gyhoeddon ni ein safonau Beta ym mis Tachwedd.

Ers hynny, rydyn ni wedi parhau i weithio gyda sefydliadau yng Nghymru sydd â diddordeb  mewn mabwysiadu’r safonau a meddwl o ddifrif am yr hyn y mae angen i ni ei wneud i gymryd y cam nesaf a’u hymsefydlu mewn ffyrdd o weithio.

Y camau nesaf

Rydyn ni eisoes yn gweithio gyda’n timau sgwad arbenigol i dreialu ffyrdd newydd o weithio yn seiliedig ar y safonau. Rydyn ni’n canolbwyntio ar bedwar prif faes:

Cymerwch ran

Dyma’ch cyfle. Os ydych chi’n cyfrannu at ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac mae gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r gymuned hon, hoffem glywed gennych. Rydyn ni’n bwriadu sefydlu cymuned lle y gall pobl ddod at ei gilydd, dysgu a rhannu. Gobeithiwn gynnal y sesiwn gyntaf yn y gwanwyn. Os hoffech gymryd rhan, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â info@digitalpublicservices.gov.wales

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *