Polisi Preifatrwydd

DATGANIAD PREIFATRWYDD

Mae cyfrinachedd a phreifatrwydd defnyddwyr yn bwysig iawn i ni. Oherwydd ein bod yn casglu mathau penodol o wybodaeth am ein Defnyddwyr, rydym eisiau eich helpu i ddeall y telerau a’r amodau sy’n gysylltiedig â chasglu a defnyddio’r wybodaeth honno. 

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn datgelu’r math o wybodaeth rydym yn ei chasglu a sut rydym yn ei defnyddio.

Mae’r gwefannau canlynol 

www.digitalpublicservices.gov.wales  a 

www. gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru/

yn eiddo i ac yn cael eu gweithredu gan:

Y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

d/o Adeiladau’r Goron

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ

Dylai cwestiynau am y datganiad preifatrwydd hwn, neu unrhyw agweddau eraill ar ein rhwydwaith o wefannau, gael eu hanfon at y Prif Weithredwr yn y cyfeiriad uchod.

Efallai byddwn yn casglu a phrosesu’r data canlynol amdanoch:

Bydd y data a gasglwn gennych yn cael ei storio yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998. Caiff ei drosglwyddo i gyrchfan yn y Deyrnas Unedig, a’i storio yno, o dan gyfraith diogelu data’r Deyrnas Unedig. Fe allai gael ei brosesu hefyd gan staff sy’n gweithredu y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) sy’n gweithio i ni neu un o’n cyflenwyr. Trwy gyflwyno’ch data personol, rydych yn cytuno i’r trosglwyddo, storio neu brosesu hyn. Byddwn yn cymryd yr holl gamau sy’n rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data’n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

Rydym yn defnyddio gwybodaeth a ddelir amdanoch yn y ffyrdd canlynol:

Nid ydym yn rhoi eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy i gwmnïau eraill.

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn ymdrin â’r pyrth hyn yn unig. Os dilynwch chi ddolen i unrhyw wefan arall, sylwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd amdanynt. Gwiriwch y polisïau hyn cyn cyflwyno unrhyw wybodaeth bersonol i’r gwefannau hyn.

Defnydd o MailJet ar www.DigitalPublicServices.gov.wales

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cyfeirio’n benodol at ein defnydd o ddata a gesglir trwy gynnig cynnwys defnyddwyr mewn rhestrau cyfathrebu, sef Cylchlythyr y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) a chymryd rhan mewn un neu fwy o Grwpiau Cymuned Ymarfer, ar hyn o bryd.

O ran cynnwys yn y naill restr neu’r llall, neu’r ddwy, yr unig wybodaeth a gesglir yw cyfeiriad e-bost a, thrwy fod ar y rhestr, marciwr caniatâd y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Mae’r marciwr caniatâd GDPR wedi’i osod ar widget, sy’n sbarduno neges e-bost optio i mewn at y defnyddiwr. Dim ond trwy glicio ar ddolen gymeradwyo yn y neges e-bost hon y bydd cyfeiriad y defnyddiwr yn cael ei ychwanegu at y rhestr e-bost. Bydd y cofnod yn cael ei gadw hyd nes bod y defnyddiwr yn clicio ar y ddolen ddatdanysgrifio a geir ym mhob neges e-bost – neu’n cysylltu â CDPS mewn ffordd arall.

Diben prosesu

Bydd y cyfeiriad e-bost a roddwyd yn cael ei ddefnyddio i anfon negeseuon e-bost at y rhai hynny sydd wedi optio i mewn a chynnal cysylltiad â nhw’n rheolaidd, at y diben y gwnaethant roi eu cyfeiriad e-bost yn unig.

Bydd pob cyfeiriad e-bost yn cael ei ddal am gyn hired ag y mae’r cyfranogwr eisiau bod yn rhan o’r rhestr bostio. Wedi hynny, fe all ddewis datdanysgrifio o’r rhestr trwy glicio ar y ddolen ddatdanysgrifio a ddarparwyd ar unrhyw negeseuon e-bost blaenorol.

Sail gyfreithlon dros brosesu

Trwy gyflwyno ei gyfeiriad e-bost, mae’r cyfranogwr yn optio i mewn i dderbyn negeseuon e-bost dilynol ynglŷn â’r pwnc hwnnw yn unig, ac mae unigolion yn rhoi caniatâd i ni brosesu eu data personol at y diben a nodwyd.

Gyda phwy rydym yn rhannu data

Mae’r data’n cael ei storio gan ein cyflenwr gwasanaeth e-bost, sef MailJet. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei storio ar Weinyddion yn yr Undeb Ewropeaidd yn unig ac nid yw’n cael ei rhannu, ei gwerthu na’i defnyddio gan unrhyw un y tu allan i MailJet neu CDPS.

Polisi preifatrwydd Mailjet

Mae rhagor o fanylion am sut mae gwybodaeth yn cael ei storio ar gael yn https://www.mailjet.com/security-privacy/

DEFNYDD O GWCIS AR WWW.GWASANAETHAUCYHOEDDUSDIGIDOL.LLYW.CYMRU

Ffeil destun syml yw cwci sy’n cael ei storio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan weinydd gwefan, a dim ond y gweinydd hwnnw fydd yn gallu adalw neu ddarllen cynnwys y cwci hwnnw. Mae pob cwci’n unigryw i’ch porwr gwe. Bydd yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth ddienw fel cod adnabod unigryw, enw’r safle a rhai digidau a rhifau. Mae’n caniatáu i wefan gofio pethau fel eich dewisiadau neu gofnodi pa dudalennau yr edrychoch arnynt yn ystod eich ymweliad. 

Bydd y rhan fwyaf o wefannau’n defnyddio cwcis i wella profiad y defnyddiwr trwy alluogi’r wefan honno i’ch ‘cofio’ chi, naill ai ar gyfer un ymweliad (gan ddefnyddio ‘cwci sesiwn’) neu ar gyfer ymweliadau mynych (gan ddefnyddio ‘cwci parhaus’). Mae gwefannau’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol yn gweithredu mewn ffordd debyg.

Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru?

Mae cwcis ar gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru (CDPS) yn gwneud llawer o wahanol dasgau, fel caniatáu i chi lywio rhwng tudalennau’n effeithlon, storio’ch dewisiadau, a gwella’ch profiad o’r safle yn gyffredinol. Mae cwcis yn gwneud y rhyngweithio rhyngoch chi a’n gwefan yn gyflymach ac yn rhwyddach. Petaen ni ddim yn defnyddio cwcis, byddai’n meddwl eich bod yn ymwelydd newydd bob tro y byddech yn symud i dudalen newydd ar y safle.

Bydd rhai gwefannau hefyd yn defnyddio cwcis i’w galluogi i dargedu eu negeseuon hysbysebu neu farchnata ar sail, er enghraifft eich lleoliad a/neu’ch arferion pori. NID yw CDPS yn gwneud hyn.

Yr enw ar gwcis sy’n cael eu gosod gan gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru yw ‘cwcis parti cyntaf’, a’r enw ar y rhai a allai gael eu gosod gan wefannau eraill sy’n cynnal cynnwys ar y dudalen rydych yn edrych arni yw ‘cwcis trydydd parti’.

Sut mae gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru yn defnyddio cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu hanfon at eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan y gwefannau rydych yn ymweld â nhw. Maen nhw’n helpu gwefannau i weithio’n well ac yn rhoi gwybodaeth i berchenogion y safle. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis iaith i wybod pa iaith yr hoffech weld y wefan ynddi, ac rydym hefyd yn defnyddio cwcis YouTube i fewnosod fideos mewn tudalennau a chwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr tra byddant yn ymweld â’r safle. 

Trwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein safle, gallwn wella’r broses bori a’r cynnwys i fodloni anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth a gesglir gan LLYW.CYMRU yn cynnwys cyfeiriad IP, y tudalennau yr ymwelwyd â nhw, y porwr a’r system weithredu. Ni fydd y data’n cael ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol. 

Rydym yn defnyddio cwcis i’ch galluogi i symud o amgylch y safle ac i ddarparu rhai nodweddion sylfaenol. Heb gwci, ni fyddai’r safle’n cofio pa iaith yr oeddech yn ei defnyddio i’w weld, na pha dudalen o’r canlyniadau chwilio yr oeddech arni. 

Nid ydym yn gwerthu’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu gan gwcis, nac yn datgelu’r wybodaeth i drydydd partïon, heblaw pan fydd hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith (er enghraifft, i gyrff y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith).

Rydym yn defnyddio MailJet i drin ein rhestrau postio e-bost a’n tanysgrifiadau. Rydym hefyd yn defnyddio MailJet i anfon negeseuon e-bost at y rhai hynny sydd wedi optio i mewn ar gyfer pob pwnc neu angen. Mae MailJet yn gosod cwcis hefyd i weithredu a gwella profiad y defnyddiwr.

Enghreifftiau o gwcis cwbl angenrheidiol a osodir gan gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru

Dyma’r cwcis a ddefnyddiwn ar ein safle:

CwciEnwPwrpasDod i ben
Dewis iaithlangPrefWAGMae’r cwci hwn yn cael ei greu gan y system rheoli cynnwys ac mae’n hanfodol er mwyn i’r safle ddangos y fersiwn ieithyddol iawn ohono.Pan fyddwch yn cau eich porwr
Olrhain sesiwnJSessionIDI olrhain sesiwn pan fydd cwcis yn cael eu hanalluogi. Mae hyn yn caniatáu i’r porwr gadw eich sesiwn.Ar ddiwedd y sesiwn
CookieControlcivicAllowCookies
civicShowCookieIcon
Mae’r cwci hwn yn cofnodi p’un a yw defnyddiwr wedi derbyn y defnydd o gwcis ar ein safle.10 awr
YouTubeVISITOR_INFO1_LIVEPREFMae’r cwcis hyn yn hanfodol i ddangos fideos YouTube ar ein safle.8 mis
GoogleAnalyticsCDPS_ga_aMae’r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio i ganfod sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn y wybodaeth i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwci’n casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys gwybodaeth ddemograffig, nifer yr ymwelwyr â’r safle, p’un a ydynt wedi ymweld o’r blaen a’r tudalennau maen nhw’n edrych arnynt.1 flynedd
GoogleAnalytics_ga_HKYTNTNSKEMae’r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio i ganfod sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn y wybodaeth i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwci’n casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys gwybodaeth ddemograffig, nifer yr ymwelwyr â’r safle, p’un a ydynt wedi ymweld o’r blaen a’r tudalennau maen nhw’n edrych arnynt. 2 flynedd
GoogleAnalytics_gaMae’r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio i ganfod sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn y wybodaeth i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwci’n casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys gwybodaeth ddemograffig, nifer yr ymwelwyr â’r safle, p’un a ydynt wedi ymweld o’r blaen a’r tudalennau maen nhw’n edrych arnynt. 2 flynedd

Mae MailJet yn rhan o’n safle ac yn defnyddio ei gwcis ei hun i gyflawni’r swyddogaethau sy’n ymwneud â thanysgrifio i restrau e-bost. Bydd y cwcis hyn yn cael eu gosod dim ond os byddwch yn defnyddio’r widget tanysgrifio e-bost ar y safle, a dim ond MailJet fydd yn gallu eu darllen.

Mae disgrifiad llawn o ba gwcis a allai gael eu defnyddio ar gael yn https://www.mailjet.com/privacy-policy/cookies/