Hygyrchedd

Defnyddio’r wefan hon

Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol sy’n rhedeg y wefan hon. Rydym am weld cymaint o bobl â phosib yn defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall.

Mae cyngor ar gael gan AbilityNet ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

Adborth a manylion cyswllt

Mae’r wybodaeth ar y wefan hon ar gael mewn fformat arall fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille drwy gysylltu drwy un o’r dulliau canlynol:

e-bost: gwybodaeth@gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru

Adrodd am broblemau sy’n gysylltiedig ag hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn awyddus bob amser i wella hygyrchedd y wefan. Os byddwch yn ymwybodol o unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu os na fyddwch o’r farn ein bod yn bodloni gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â gwybodaeth@gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cmru

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n llwyr â safon Lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1.

Paratoad y datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 16 Tachwedd 2020. Adolygwyd ddiwethaf ar 16 Tachwedd 2020.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 16 Tachwedd 2020. Cynhaliwyd y prawf gan Cowshed Communication Ltd.

Gwnaethom brofi cyfuniad o dempledi craidd, templedi cyffredin a thempledi cymhleth.

Gwnaethom brofi’r canlynol: