Chwaraeon Cymru – canfyddiadau diwedd y cam darganfod

18 Hydref 2021

Yn ein postiad blog diwethaf, fe drafodon ni pam yr oeddem yn dechrau’r cam darganfod i ddeall “sut gall Chwaraeon Cymru gynyddu cyrhaeddiad ac effaith eu (grantiau) buddsoddiadau cymunedol?”

Gan symud ymlaen i ddiwedd y cam darganfod, hoffem rannu beth rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma.

Ein methodoleg ar gyfer y cam darganfod

Yn ystod y cam darganfod, fe wnaethon ni amlygu ac ymchwilio i 3 phrif grŵp defnyddwyr:

Dros gyfnod o 8 wythnos, fe gynhalion ni:

Edrychodd y tîm ar anghenion mewnol Chwaraeon Cymru hefyd, fel:

Beth ddysgon ni o’r cam darganfod?

Yn ffodus, roedd pobl yn agored iawn ac wedi rhannu llawer o’u profiadau gyda ni. Dyma rai o’r pethau a ddywedon nhw wrthym:

Rydyn ni wedi gweld cyfyngiadau ar gyrhaeddiad presennol grantiau cymunedol a’r ddealltwriaeth ohonynt a dylem ehangu ein cyrhaeddiad digidol, yn enwedig i ymgysylltu â’r rhai hynny a fyddai’n elwa fwyaf o gael cyllid grant yn unol â’n blaenoriaethau sefydliadol.

Yn ogystal, profodd y tîm broblemau penodol defnyddwyr a oedd yn dod i’r amlwg gyda chydweithwyr eraill yn Chwaraeon Cymru, a daeth i’r casgliad bod lle i wella’r broses o’r dechrau i’r diwedd, a fyddai’n bodloni anghenion defnyddwyr, yn ogystal â gofynion Chwaraeon Cymru i ddosbarthu arian cyhoeddus yn briodol.

Fe wnaethon ni hefyd archwilio unrhyw broblemau technegol posibl sy’n cyfrannu at rwystredigaeth defnyddwyr. At ei gilydd, mae prif broblemau’r system grantiau bresennol yn rhai mewnol – yn ymwneud ag anallu’r system i ddangos data perthnasol am grantiau mewn “amser real” i gefnogi’r broses benderfynu a nifer o brosesau llaw a ddylai fod yn awtomataidd yn ddelfrydol.

Beth ddysgon ni o siarad â sefydliadau eraill?

Yn rhan o’r cam darganfod, fe gasglon ni wybodaeth gan sefydliadau eraill sy’n darparu grantiau hefyd. Fe siaradon ni â 6 sefydliad sector cyhoeddus a 7 corff trydydd sector, a gallwn grynhoi’r hyn a ddysgon ni o dan bedair thema.

Cyfathrebu:

Gwasanaeth cwsmeriaid:

Cysylltu â chymunedau:

Hyder:

Ein her fwyaf yn ystod y cam darganfod?

Cyrraedd defnyddwyr posibl oedd un o’n prif heriau. Doedden ni ddim yn gwybod pwy oedden nhw, ac roedden ni’n gwybod y byddai’n rhaid i ni ddibynnu ar bartneriaid cymunedol i bontio’r bwlch a’n helpu i wneud cysylltiadau.

Fe siaradon ni ag 11 o bartneriaid cymunedol a hefyd 7 awdurdod lleol, yr oeddem yn credu y gallent fod yn gyfrwng i ddosbarthu grantiau neu a allai gyrraedd/gwybod am ddefnyddwyr posibl yn uniongyrchol). O ganlyniad, fe lwyddon ni i siarad â 3 defnyddiwr posibl. Roedd y sgyrsiau â nhw yn atgyfnerthu rhywfaint o’r adborth a roddwyd gan ddefnyddwyr presennol ac mae wedi’i gynnwys yn yr anghenion gan ddefnyddwyr.

Beth sydd nesaf?

Cyflwynodd y tîm ganfyddiadau ac argymhellion y cam darganfod i noddwr y prosiect yn Chwaraeon Cymru a rhanddeiliaid eraill, ochr yn ochr â chynnig ar gyfer y cam alffa.

Yn ystod mis Medi 2021, rydyn ni wedi bod yn paratoi ar gyfer cam alffa 12 wythnos a fydd yn edrych ar:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein gwaith hyd yma neu os ydych yn grŵp neu’n glwb cymunedol ac yr hoffech gymryd rhan yn y cam nesaf, cysylltwch â ni ar info@digitalpublicservices.gov.wales

Cadwch lygad am bostiadau blog i ddod am y cam nesaf cyffrous!

Postiad blog gan: Dîm Darganfod Chwaraeon Cymru

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *