Swyddog Cyfathrebu (3 Swydd)

Cyflog: £30-35K 

Lleoliad: Cymru – nid oes gennym swyddfa ffisegol ar hyn o bryd ac rydym i gyd yn gweithio o bell. Pan fydd y cyfyngiadau’n llacio, byddwn yn trafod unrhyw fodelau cyfunol posibl o weithio o gartref ac mewn swyddfa/canolfan gyda’n staff. Byddwn yn parhau i gefnogi gweithio o bell pan fydd angen.

Cyfnod: Contract cyfnod penodol tan fis Mawrth 2022.

Mae’r swydd hon am gyfnod penodol, ond mae posiblrwydd iddi fod yn un barhaol os y gallwn sicrhau cyllid ychwanegol.

Mae’r rôl hon ar gael fel secondiad ar gyfer gweithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru. Dilynwch bolisi eich sefydliad ynglŷn â hysbysu a chael caniatâd gan reolwyr llinell. 

Dyddiad cau: 23 Mehefin, 12:00

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol.  

Ceir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu barnu’n llai ffafriol na’r rhai hynny a gyflwynir yn Saesneg. 

Crynodeb

Ynglŷn â’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS)  

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (Cymru), sydd yma i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell sy’n gweithio i bawb, yn gorff hyd braich o Lywodraeth Cymru a sefydlwyd i alluogi a chefnogi gweddnewid gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn ddigidol. 

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau sydd ar gael i bawb a sicrhau bod gan y bobl sy’n dylunio a darparu’r gwasanaethau y sgiliau, y gallu a’r cymorth y mae arnynt eu hangen. 

Rydym yn creu tîm cyfunol o arbenigwyr digidol sy’n cynnwys staff parhaol, penodiadau cyfnod penodol, secondiadau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyflenwyr i gydweithio a chyflawni ein nodau.    

Y Rôl 

A chithau’n adrodd i’r Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu, byddwch yn rhan o dîm sy’n darparu cyfathrebiadau diddorol ac effeithiol i gefnogi amcanion y Ganolfan a darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru. Rydym yn chwilio am dîm cyfunol i rychwantu ein holl ddarpariaeth gyfathrebu o gyfryngau cymdeithasol i ddigwyddiadau ac ymgysylltu’n fewnol ac â rhanddeiliaid. Rydym eisiau penodi 3 unigolyn ar gyfer y rolau hyn, ac felly ni fyddem yn disgwyl i chi feddu ar brofiad helaeth o bob un o’r meysydd isod. Efallai byddwch yn arbenigo mewn un neu ddau faes penodol ac yn meddu ar wybodaeth sylfaenol dda am ddisgyblaethau cyfathrebu ehangach, neu efallai byddwch yn cynnig arbenigedd a phrofiad amrywiol ym maes cyfathrebu. Hoffem glywed gennych yn arbennig os oes gennych brofiad o ddarparu cyfathrebiadau mewn amgylchedd newid neu weddnewid.   

Yr Hyn y Byddwch yn ei Wneud 

Pwy ydych chi 

Rydym eisiau clywed gan bobl sydd â sgiliau yn y meysydd canlynol:

Dylech fod  

Os yw’ch profiad ychydig yn wahanol i’r hyn a amlygwyd gennym ac rydych yn credu y byddech yn berffaith i’r rôl, byddem yn awyddus iawn i ddysgu mwy amdanoch, felly cyflwynwch gais.  

Rydym yn frwd ynglŷn â chreu gweithlu amrywiol ac yn annog ceisiadau gan gymunedau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym yn croesawu cyfle cyfartal ni waeth am anabledd, niwrowahaniaeth, tarddiad ethnig, lliw, cenedligrwydd, rhywedd a chyflwyniad rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, diwylliant a chrefydd. 

Buddion   

Sut i Ymgeisio     

I ymgeisio, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol i gefnogi’ch cais.  

Ni ddylai’r llythyr eglurhaol fod yn hwy na dwy ochr o A4. Rhowch dystiolaeth yn eich llythyr o’ch addasrwydd i’r rôl, yn seiliedig ar ein hadran “Pwy Ydych Chi”, ac esboniwch pam mae gennych ddiddordeb yn y swydd a ble y gwelsoch yr hysbyseb.   

Dylai ceisiadau gael eu cyflwyno i careers@digitalpublicservices.gov.wales