Gweminarau

Cofrestrwch am seminarau ar-lein ar bynciau sy’n cwmpasu cyflwyno gwasanaethau, gweithio Ystwyth a dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Gweminarau i ddod

Cadw talent Data, Digidol a Thechnoleg – 9 Chwefror 2023, 12.00 – 13.00

Gweminarau o’r gorffennol

Dylunio gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr

Yn y gweminar yma, byddwn yn edrych ar sut y gall dylunio gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr gefnogi darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Hyrwyddo’r iaith Gymraeg

Rydym yn trafod sut all dylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru hybu’r iaith Gymraeg a chwrdd ag anghenion defnyddwyr.

Strategaeth Ddigidol i Gymru

Daeth pobl o wahanol sectorau yng Nghymru at ei gilydd i ddarganfod mwy am y strategaeth a’r hyn y mae’n ei olygu i’r ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Sgiliau a gallu

Mae’r weminar yn edrych ar sut rydym yn adeiladu’r sgiliau a’r gallu i gefnogi’r ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Gwneud y penderfyniadau technegol cywir

Sut allwn ni wneud y penderfyniadau technoleg cywir i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru? 

Safonau Gwasanaeth Digidol

Rydym yn trafod y datblygiadau diweddaraf i’n Safonau Gwasanaeth Digidol a daeth aelod o dîm Chwaraeon Cymru atom i drafod sut maen nhw wedi eu profi nhw fel rhan o’u gwaith darganfod diweddar. 

Timau amlddisgyblaethol

Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod a yw COVID-19 a symud i weithio rhithiol wedi ei gwneud hi’n haws sefydlu timau amlddisgyblaethol, y rhwystrau i weithio fel hyn, sut i’w goresgyn, a chyngor i dimau sy’n cychwyn ar y daith ‘Ystwyth’. 

Dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Yn y weminar yma, cafodd ystod eang o bynciau eu trafod gan gynnwys terminoleg defnyddwyr, sut i gynnwys y defnyddiwr fel llais i ddylanwadu ac adeiladu ymddiriedaeth wrth ddylunio gwasanaeth ac adnoddau, a chyngor i helpu sefydliadau sy’n newydd i ddylunio gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr. 

Defnyddio data i wneud penderfyniadau

Rydym yn edrych ar sut mae data yn gallu gwella’r broses o wneud penderfyniadau yn y sector cyhoeddus Cymreig a thu hwnt, yn seiliedig ar y 12fed Safon Gwasanaeth Digidol Llywodraeth Cymru. 

Dylunio cynnwys

Gan ganolbwyntio ar y thema o ddylunio cynnwys, gweithwyr cyfathrebu proffesiynol sy’n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru oedd targed y weminar yma oedd yn edrych ar egwyddorion ysgrifennu cynnwys effeithiol sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr. 

Strategaeth ddigidol i Gymru – blwyddyn yn ddiweddarach

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers i’r Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, Lee Waters AS, gyhoeddi’r Strategaeth Ddigidol i Gymru sy’n gosod ein huchelgais ni i ddefnyddio digidol i wneud pethau’n well i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Hygyrchedd digidol

Yn y sesiwn hon rydym yn ymdrin â chreu dogfennau hygyrch, ysgrifennu testun alt da, pecynnau cymorth dwyieithog a chynnwys cyfryngau cymdeithasol hygyrch.

Deall y cyswllt rhwng technoleg, y byd digidol a’r amgylchedd

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu map i’r sector gyhoeddus sy’n amlinellu’r prif flaenoriaethau er mwyn cyrraedd net sero erbyn 2030. Bydd y gweminar hwn yn edrych ar sut y gall technoleg ddigidol helpu i gyrraedd y targedau hyn.

Hanfodion seiberddiogelwch

Mae’r sesiwn wedi’i bwriadu ar gyfer pobl sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, yn ogystal ag unig fasnachwyr, microfusnesau, busnesau bach a chanolig eraill a sefydliadau’r trydydd sector.

Denu talent Data, Digidol a Thechnoleg

Mae ein gweminar cyntaf yn edrych ar ddenu. Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cynnwys ystadegau a mewnwelediad i farchnad swyddi presennol Cymru, awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i ddenu ymgeiswyr i’ch swyddi gwag presennol ac canllawiau arfer gorau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

Recriwtio talent Digidol, Data a Thechnoleg

Sut ydych chi’n recriwtio pobl o’r byd digidol i wasanaethau cyhoeddus? Ydi’ch proses recriwtio chi yn hygyrch a chynhwysol? Ydych chi’n colli ymgeiswyr oherwydd amser neu brosesau mewnol? Byddwn yn argymell: y ffyrdd mwyaf effeithiol o wneud pethau, sut i gael y gorau allan o ddarpar ymgeiswyr yn y cyfnod cyfweld ac arfer gorau a chanllawiau eraill.