Cymunedau Arfer

“Grwpiau o bobl sy’n rhannu pryder neu angerdd am rywbeth maen nhw’n ei wneud yw Cymunedau Arfer – ac maen nhw’n dysgu sut i’w wneud yn well wrth iddyn nhw ryngweithio’n rheolaidd.” – (Etienne Wenger, 2005)

Trwy ein cymunedau, mi allwn ni greu gofod diogel i drafod ble gall pobl o gefndiroedd a sefydliadau gwahanol ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth, syniadau a phrofiad. Trwy rannu syniadau a dysgu gan ein gilydd, mi allwn ni gefnogi twf mewn meddylfryd ac adeiladu cymunedau arfer cynaliadwy fydd yn helpu i gynyddu gallu a newid digidol yng Nghymru.

Fe all cymunedau gael eu creu gan swyddi cyffredin, technoleg mae ganddynt ddiddordeb ynddi neu ffordd benodol o weithio. Gall cymunedau helpu aelodau i roi lle o fewn eu swyddi o ddydd-i-ddydd i wella beth maen nhw yn ei wneud, gyda’i gilydd.

Rydym eisiau i’r cymunedau yma danio trafodaeth a chreu cynnwrf am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell.

Rydym yn edrych i weld pa gymunedau sydd eisoes yn bodoli ac os ydy creu cymuned newydd yn mynd i arwain at ddarparu gwasanaeth gwell. 

Cymerwch ran

A ydych chi’n rhan o gymuned ymarfer sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru? Hoffech chi gymryd rhan yn un o’n cymunedau neu siarad â ni am ddechrau un newydd? Os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â ni.

Ein cymunedau 

Adeiladu Gwasanaethau Dwyieithog – Beth yw’r rhwystrau sy’n ein hwynebu wrth ddatblygu gwasanaethau dwyieithog? Pa arfer da y gellir ei rannu? A sut gallwn ni sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei thrin yn gyfartal drwy gydol y broses? Dyma rai o’r themâu a gwmpesir gan y gymuned ymarfer hon.

Cofrestrwch yma.

Cyfathrebu Digidol – Sut gall timau cyfathrebu a gweithwyr proffesiynol gyfathrebu trawsnewid digidol? Pa heriau sydd yna pan fyddwn yn sôn am drawsnewid digidol? Sut gallwn ni gefnogi ein gilydd? Mae’r gymuned hon yn fan agored a rennir sy’n ceisio dod â gweithwyr cyfathrebu proffesiynol o amrywiaeth o gefndiroedd ynghyd i annog cydweithio a dysgu ar y cyd.

Cofrestrwch yma.