‘Pryd mae fy niwrnod casglu biniau?’ Sut aeth un cyngor yng Nghymru ati i ganolbwyntio ar y defnyddiwr

Mae Cyngor Powys yn esbonio sut oedd dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr wedi trawsnewid profiad ei breswylwyr o bopeth o wasanaethau gwastraff i dalu ardrethi

25 Chwefror 2022

Mae trigolion a busnesau Powys bellach yn cael dolen i’w bil Treth y Cyngor neu Drethi Busnes trwy e-bost, yn hytrach na thrwy’r post

Mae gan Gyngor Sir Powys strategaeth ddigidol uchelgeisiol: rydym yn manteisio ar dechnoleg i ailddylunio ystod o’n gwasanaethau – o gasgliadau biniau i adroddiadau am dipio anghyfreithlon – o amgylch anghenion preswylwyr.

Yr hyn sy’n ganolog i’n dull newydd sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr yw Fy Nghyfrif: gwasanaeth digidol sy’n galluogi preswylwyr Powys i ofyn am wasanaethau’r cyngor ac adrodd am faterion, yn ogystal ag olrhain cynnydd y ceisiadau hynny. Trwy integreiddio â’n systemau cefn, mae Fy Nghyfrif yn rhoi diweddariadau yn y fan a’r lle i ddefnyddwyr ar eu ceisiadau. Mae’r integreiddio hwnnw hefyd yn caniatáu i ni awtomeiddio atebion i gwestiynau cyffredin defnyddwyr, a amlygwyd trwy ymchwil defnyddwyr, fel ‘Pryd mae fy niwrnod casglu biniau?’ a ‘Phwy yw fy nghynghorydd?’

Mae Fy Nghyfrif yn gweithredu fel cofnod unigol o holl ryngweithiadau defnyddwyr â’r cyngor. Mae’r integreiddio hwn yn caniatáu i ni deilwra profiad defnyddwyr ac arbed amser iddynt. Er enghraifft, oherwydd ein bod yn cadw dewisiadau iaith defnyddwyr yn eu proffiliau Fy Nghyfrif, gallwn anfon negeseuon e-bost awtomataidd atynt yn eu dewis iaith. Gan ddefnyddio data sydd eisoes yn bodoli, mae Fy Nghyfrif hefyd yn llenwi llawer o’r meysydd ar y ffurflen o flaen llaw, gan arbed yr ymdrech i ddefnyddwyr. Mae diweddariadau awtomatig ar geisiadau am wasanaethau yn golygu nad oes rhaid i ddefnyddwyr orfod ein ffonio i gael gwybod am gynnydd.

Gwasanaeth â chymorth

Yr hyn sy’n ganolog i’n dull newydd sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr yw Fy Nghyfrif: gwasanaeth digidol sy’n galluogi preswylwyr Powys i ofyn am wasanaethau’r cyngor ac adrodd am faterion, yn ogystal ag olrhain cynnydd y ceisiadau hynny. Trwy integreiddio â’n systemau cefn, mae Fy Nghyfrif yn rhoi diweddariadau yn y fan a’r lle i ddefnyddwyr ar eu ceisiadau. Mae’r integreiddio hwnnw hefyd yn caniatáu i ni awtomeiddio atebion i gwestiynau cyffredin defnyddwyr, a amlygwyd trwy ymchwil defnyddwyr, fel ‘Pryd mae fy niwrnod casglu biniau?’ a ‘Phwy yw fy nghynghorydd?’

Yn fwy diweddar, rydym wedi ychwanegu nodweddion fel debydau uniongyrchol ar gyfer y dreth gyngor a bilio di-bapur at Fy Nghyfrif. Mae nodweddion ar y gweill a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr ddangos tystiolaeth o newid i’w cymhwysedd am ardrethi a bydd Fy Nghyfrif yn cael ei ehangu i gynnwys trwyddedau a thai – a’r cyfan er mwyn creu gwasanaeth cynhwysfawr sy’n debyg i yswiriant neu fancio ar-lein, o’r fath rydym oll wedi dod yn gyfarwydd ag ef.

Fy Nghyfrif sylfaenol hyfyw

Diweddariad ar adroddiad tipio anghyfreithlon yn Fy Nghyfrif

Felly, sut cyrhaeddon ni’r sefyllfa hon? Dechreuodd Fy Nghyfrif fel rhestr o ryngweithiadau y gellid eu trawsnewid yn brosesau digidol o’r dechrau i’r diwedd sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, yn deillio o arolygon defnyddwyr, galwadau ffôn, dadansoddi’r wefan a ffurflenni digidol cenhedlaeth gyntaf a gyflwynwyd. 

Lansiwyd Fy Nghyfrif fel cynnyrch sylfaenol hyfyw (MVP – fersiwn sylfaenol, arbrofol) yng nghanol 2017. Roedd yr MVP yn caniatáu i ddefnyddwyr:

Ar ôl i ddefnyddwyr gofrestru ar-lein ar gyfer Fy Nghyfrif, rydym yn gofyn am eu hadborth – fel y gwnawn ar gyfer llawer o’n prosesau digidol newydd. Mae’r ymatebion niferus – a chalonogol – wedi bod yn un o’n prif ffynonellau gwybodaeth am brofiad defnyddwyr o Fy Nghyfrif, gan ganiatáu i ni ddatblygu fersiynau newydd o’r gwasanaeth (ei addasu mewn camau bach).

Ond roedd gennym ffynhonnell arall o ymchwil defnyddwyr hefyd: staff y cyngor eu hunain. Mae’r rhan fwyaf o weithwyr y cyngor yn byw ym Mhowys, sy’n golygu eu bod yn gallu rhoi cynnig ar fersiynau o Fy Nghyfrif mewn amgylchedd cyn cynhyrchu diogel, cyn i ni fynd yn fyw. Yn olaf, rydym yn gweithio’n agos gyda staff gwasanaeth cwsmeriaid, sy’n gwrando ar unrhyw broblemau sydd gan ddefnyddwyr â gwasanaethau’r cyngor. Os nad yw rhywbeth yn hawdd ei ddefnyddio, cawn wybod amdano’n eithaf cyflym.

Mae proffil Fy Nghyfrif defnyddiwr yn rhoi atebion awtomataidd i gwestiynau cyffredin

Fersiwn gyntaf

Roedd ein fersiwn gyntaf o’r broses gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif yn cynnwys rhan cadarnhau e-bost. Dangosodd adborth i ni fod defnyddwyr wedi drysu ynglŷn â gorfod rhoi rhif PIN i gadarnhau pwy oeddent, felly fe weithredon ni broses wahanol yn gyflym a oedd yn gofyn i ddefnyddwyr glicio ar ddolen mewn neges e-bost a anfonwyd atynt.

Gwnaethom ychwanegu rhannau (a alwyd yn ‘ffenestri’ gennym) at Fy Nghyfrif ar gyfer y dreth gyngor ac ardrethi busnes ddwy flynedd ar ôl lansio, gan addasu o ganiatáu i ddefnyddwyr weld cyfrif yn unig i allu trefnu neu newid debyd uniongyrchol. Roedd yr adborth gan ddefnyddwyr yn gadarnhaol iawn, ond fe sylwon ni fod preswylwyr eisiau gofyn am ad-daliadau o fewn ffenestr y dreth gyngor. Ychwanegom y nodwedd hon yn 2021.

Y llynedd hefyd, fe gyflwynon ni ffenestr yn Fy Nghyfrif ar gyfer ailgylchu masnachol (gwastraff masnachol), lle gall cwsmeriaid weld gweithgarwch yn eu cyfrif a lawrlwytho eu contractau a’u hysbysiadau trosglwyddo gwastraff. Roedd ein fersiwn ddiweddaraf, a ysgogwyd gan ddefnyddwyr unwaith eto, yn cynnwys opsiwn i newid i filio di-bapur ar gyfer y dreth gyngor ac ardrethi busnes – sydd hefyd, wrth gwrs, yn bodloni’r angen amgylcheddol ehangach i leihau’r defnydd o bapur.

Targed gweddnewid

Nodwyd y targed ar gyfer gweddnewid digidol yn y ddogfen Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol, sy’n rhagfynegi:

Y bydd nifer y preswylwyr sydd â Chyfrif Fy Mhowys wedi cynyddu o 28,000 i 45,000 erbyn mis Mawrth 2022 a 50,000 erbyn mis Mawrth 2023

Fe gyrhaeddon ni’r nod hwnnw’n gynnar, oherwydd bod gan fwy na 50,000 o breswylwyr Powys Fy Nghyfrif erbyn mis Chwefror 2022.

Mae’r siart isod yn dangos y newid o ran defnydd o sianeli dros amser (Awst 2017-Ionawr 2022) ar gyfer archebu bin neu flychau ailgylchu newydd. Yn ystod y 18 mis cyntaf ar ôl lansio Fy Nghyfrif, roeddem wedi lleihau galwadau a negeseuon e-bost i’r cyngor ynglŷn â gwasanaethau gwastraff 50% a galwadau a drosglwyddwyd ymlaen i ddepos gwastraff 80%.

At hynny, gallwn bellach olrhain ceisiadau ar-lein yn ôl depo mewn amser real i helpu rheolwyr i optimeiddio eu gwasanaeth a mesur boddhad cwsmeriaid.

Mae galwadau i ofyn am finiau neu flychau ailgylchu newydd wedi gostwng yn sylweddol ers cyflwyno Fy Nghyfrif

Byddwn yn gwneud mwy o welliannau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i wasanaethau ar draws Cyngor Sir Powys yn 2022. Yn Fy Nghyfrif yn benodol, byddwn yn cyflwyno nodwedd a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr ddangos tystiolaeth o newid i amgylchiadau sy’n effeithio ar eu treth gyngor neu ardrethi busnes. Byddwn hefyd yn archwilio ymestyn y gwasanaeth gyda ffenestri Fy Nhrwyddedau a Fy Nhai – ein nod yw sicrhau teithiau didrafferth i ddefnyddwyr ar draws holl wasanaethau Cyngor Sir Powys.

Beth yw eich profiad o wasanaethau cyngor sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod.

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *