Profi defnyddioldeb yn ystod COVID-19 – sut y cynhalion ni brofi defnyddioldeb cynrychioliadol o bell ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol i oedolion

20 Ionawr 2021

Yn dilyn canfyddiadau ein cam darganfod, rydyn ni bellach wedi symud ymlaen i gam Alffa ein Prosiect Gweddnewid Digidol Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac wedi creu neges destun diweddaru statws a gwefan prototeip. Lluniwyd y rhain i roi diweddariadau i bobl am eu cais i Ofal Cymdeithasol i Oedolion, gan olygu bod llai o rwystredigaeth a dryswch ynglŷn â beth sy’n digwydd. Drwy gydol y cam hwn, rydym wedi bod yn profi ein syniadau gyda defnyddwyr go iawn i werthuso p’un a ydynt yn bodloni anghenion defnyddwyr.

Beth yw profi defnyddioldeb?

Mae profi defnyddioldeb yn ddull ymchwil defnyddwyr allweddol a ddefnyddir i werthuso prototeipiau (syniadau dylunio rydyn ni wedi’u troi’n rhywbeth y gall pobl ryngweithio ag ef). Mewn prawf defnyddioldeb, gofynnir i bobl a fyddai fel arfer yn defnyddio’r gwasanaeth neu’r cynnyrch sy’n cael ei ddylunio gyflawni tasgau nodweddiadol i roi gwybod i ni ba mor dda mae’r prototeipiau hyn yn gweithio. 

Yn aml, cyfeirir at brofi defnyddioldeb fel ‘safon aur’ dulliau gwerthuso profiad defnyddwyr, ac mae rheswm da am hynny. Mae’n caniatáu i ni gasglu data wedi’i arsylwi, yn ogystal â data wedi’i adrodd. Mewn geiriau eraill, mae’n ein galluogi i weld sut mae ein syniadau’n gweithio a sut gellir eu gwella, yn hytrach na dibynnu ar yr hyn rydyn ni’n ei glywed amdanyn nhw yn unig. 

Aros yn ddiogel – profi defnyddioldeb o bell

Mae’n fwyaf hwylus profi defnyddioldeb yn bersonol yn y fan a’r lle, oherwydd gall yr ymchwilydd arsylwi mwy: beth mae’r cyfranogwr yn canolbwyntio arno? Beth mae iaith ei gorff yn ei ddweud wrthym? 

Fodd bynnag, er mwyn i’n cyfranogwyr a ni ein hunain aros yn ddiogel yn ystod COVID, rydyn ni wedi dewis cynnal ein holl waith ymchwil o bell. Yn aml, cynhelir profi defnyddioldeb o bell gan ddefnyddio offer fideogynadledda fel Zoom neu Microsoft Teams, sy’n golygu y gallwn rannu’r sgrîn i ddangos ein dyluniadau, a hyd yn oed ganiatáu i’r cyfranogwr reoli’r llygoden fel y gall grwydro o amgylch y sgrîn ei hun. Mae hefyd yn caniatáu i ni weld sut mae pobl yn ymateb. 

Er bod y dull hwn yn gallu gweithio’n dda gyda phobl sy’n hyderus wrth ddefnyddio technoleg, gall rwystro’r rhai sy’n llai cyfarwydd rhag cymryd rhan yn y gwaith ymchwil. O ystyried ein bod yn canolbwyntio ar Ofal Cymdeithasol i Oedolion, mae llawer o’n defnyddwyr yn llai cyfarwydd â thechnoleg, ac roedd yn hollbwysig ein bod yn eu cynnwys yn ein gwaith ymchwil i werthuso ein dyluniadau’n iawn a sicrhau eu cyfraniad gwerthfawr. 

Sut gallwn ni brofi defnyddioldeb o bell pan na allwn ddefnyddio meddalwedd fideogynadledda? 

I fynd i’r afael â’r broblem hon, fe benderfynon ni rannu ein hymagwedd. Gyda’r rhai a oedd yn gyfforddus yn defnyddio meddalwedd fideogynadledda, cynhalion ni ein sesiynau yn y modd hwnnw. Gyda’r rhai a oedd yn llai cyfarwydd, cynhalion ni sesiynau dros y ffôn. “Ond sut gall prawf defnyddioldeb gael ei gynnal dros y ffôn?” fe’ch clywaf yn gofyn! 

Dyma’r camau a gymeron ni i sicrhau y gallem gael canfyddiadau dilys yn y modd hwn: 

Gallwn wneud iawn am yr hyn a gollwn mewn arwyddion gweledol trwy dreulio mwy o amser yn siarad. I wneud hyn, fe alwon ni bob cyfranogwr o flaen llaw i drefnu ei sesiwn, ac i dreulio ychydig o amser yn sgwrsio. Roedd hyn yn golygu, pan ddaeth yr amser i godi ein ffonau ar gyfer y sesiwn, ein bod yn adnabod ein gilydd ac roedd y sefyllfa’n teimlo’n fwy cyfarwydd i’r cyfranogwyr. Mae hyn yn ein harwain at bwynt 2…

Wrth i ni symud ymlaen i gam nesaf y prosiect hwn (Beta), byddwn yn parhau i gynnal ymchwil defnyddwyr i sicrhau bod y negeseuon testun a’r wefan yn werthfawr i’r bobl sy’n eu defnyddio. 

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *