Penodi panel cynghori ar gyfer Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

13 Hydref 2020

Mae panel cynghori wedi’i benodi i gefnogi cyfnodau cychwynnol Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru.

Mae panel cynghori ag un ar ddeg o unigolion wedi’i sefydlu i helpu llywio cyfeiriad Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS).

Bydd y panel yn gweithio gyda Chadeirydd y Ganolfan, Sally Meecham, i gefnogi a herio CDPS er mwyn sicrhau bod anghenion defnyddwyr yn parhau yn flaenllaw o ran strategaeth a chyflwyno. A hwythau wedi’u dewis i rannu’u profiad a’u gwybodaeth, bydd y panel yn llais cyhoeddus cefnogol ar drawsnewid llywodraeth, gan gynyddu ymwybyddiaeth o gynnydd a materion.

Dywedodd Cadeirydd CDPS, Sally Meecham, ‘Dod o hyd i bobl sy’n frwd dros wasanaeth cyhoeddus oedd hyn, a’r cyfleoedd y gall digidol eu cynnig i gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Roeddem eisiau creu panel â phrofiadau, addysg ac agweddau amrywiol, ac rwy’n hynod falch â’r ymateb a’r ystod wych o aelodau panel sy’n ymuno â ni’.

Bydd y Ganolfan yn adolygu aelodaeth y panel yn barhaus i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’r profiad a’r cefndir sydd eu hangen i lywio’r gwaith wrth iddo ddatblygu.

Cafodd y Ganolfan ei chreu ym mis Mehefin 2020 i sicrhau bod y sgiliau, y wybodaeth a’r galluoedd gan y sector cyhoeddus yng Nghymru i gyflenwi gwasanaethau wedi’u trawsnewid yn ddigidol sy’n bodloni anghenion a disgwyliadau’r defnyddiwr. Bydd yn denu cyfleoedd a buddsoddiad newydd i Gymru drwy arddangos ymagwedd gydgysylltiedig, aml-sefydliadol a digidol-alluog ein gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Aelodau Panel Cynghori’r CDPS

Image for post
Esther Barrett

A hithau’n arbenigwr mewn dysgu technoleg ac ymarfer digidol, mae Esther wedi ymwneud llawer â’r mudiad llythrennedd digidol a datblygu’r strategaeth genedlaethol ar gyfer cyflwyno digidol ar gyfer y sectorau addysg ôl-16 yng Nghymru. Mae’n darparu gweithdai ymgynghoriaeth a gweithdai ysbrydoledig sy’n cwmpasu llawer o themâu digidol, yn cynnwys arweinyddiaeth, cyflogadwyedd, dysgu cyfunol a dysgu hybrid ac asesu, a gallu staff. Mae ei hastudiaeth PhD yn archwilio iaith ac addysg ar-lein.

Image for post
Eddie Copeland

Eddie yw Cyfarwyddwr y London Office of Technology and Innovation (LOTI), sy’n helpu bwrdeistrefi i weithio gyda’i gilydd, gan ddod â’r gorau o ddigidol, data ac arloesi i wella gwasanaethau cyhoeddus i Lundeinwyr. Mae hefyd yn aelod o’r Smart London Board, sef grŵp sy’n cynghori Maer Llundain. Yn 2018 a 2019, roedd ar restr Apolitical o’r 100 o Bobl Mwyaf Dylanwadol y Byd mewn Llywodraeth Ddigidol.

Image for post
Ross Ferguson

Ross Ferguson yw’r Arweinydd Cynnyrch ar gyfer GDS Expert Services, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda Border Protocol Delivery Group fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflenwi Cynnyrch. Yn flaenorol, roedd yn gysylltiedig â sefydlu’r Canadian Digital Service fel ei Gyfarwyddwr Llwyfan, ac mae wedi gwasanaethu fel Pennaeth y gymuned Rheoli Cynnyrch ar gyfer Llywodraeth y DU.

Image for post
Sabrina Robinson

Mae Sabrina yn Seicolegydd Siartredig, a’i rôl bresennol yw Arweinydd Lles yng Nghyngor Swydd Essex, gyda ffocws ar yrru eu hagenda lles y gweithlu. Mae Sabrina yn frwd ynghylch defnyddio ymagweddau seicolegol i ddatblygu gwasanaethau cynaliadwy, arloesol sy’n cael eu harwain gan ddefnyddwyr. Mae gan Sabrina ddiddordeb personol mewn gwaith trawsnewid digidol a’r rhan y gall lles a newid ymddygiad ei chwarae yn hyn.

Image for post
Alan Shurmer

Mae Alun yn Gyfarwyddwr Strategaeth Cwsmeriaid ac Ymgysylltu yn Dŵr Cymru Welsh Water ar ôl ymuno â’r cwmni fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn 2012 i ddechrau. Yn flaenorol, mae Alun wedi arwain timau cyfathrebu yn BBC Cymru Wales, Plaid Cymru a Transport for London. Ac yntau o Rymni yn wreiddiol, bu’n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac erbyn hyn mae’n byw yng Nghaerdydd ac yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Image for post
Anne Collis

Mae Anne yn gyd-sylfaenydd Cwmni Buddiannau Cymunedol Barod, ac ar hyn o bryd mae’n cwblhau doethuriaeth yn Ysgol Fusnes Bangor. Mae’n frwd ynghylch bod bywyd cyhoeddus mor hygyrch ag y bo modd trwy ddylunio, yn hytrach nag fel ôl-ystyriaeth. Ei harwyddnod yw helpu cymunedau a grwpiau cymdeithasol gwahanol i gyfathrebu a gweithio gyda’i gilydd i gyflawni hyn.

Image for post
Dafydd Vaughan

Mae Dafydd yn arbenigwr technoleg ddigidol â phrofiad helaeth yn helpu llywodraethau a chwmnïau i addasu i oes y rhyngrwyd. Roedd yn gyd-sylfaenydd Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU ac mae wedi cynorthwyo â chreu unedau gwasanaethau digidol ledled y byd. Mae wedi helpu sefydliadau i reoli problem gynyddol technoleg etifeddol anghynaliadwy a chymhleth a deall sut i adeiladu timau digidol cryf.

Image for post
Andy Adams MBE

Mae Andy yn gyn Brif Uwch-arolygydd gyda Heddlu Gwent sydd wedi arwain ar lawer o atebion technoleg i gefnogi gorfodi’r gyfraith ledled y DU ac Ewrop. Mae’n frwd ynghylch sicrhau mai gwir lwyddiant digidol yw asesu/cipio profiad y cwsmer/defnyddiwr yn gyntaf a defnyddio’r dechnoleg fel galluogwr. Mae ganddo gysylltiadau rhwydweithio da gyda’r gymuned gwasanaethau brys ac mae ganddo dros bum mlynedd ar hugain o brofiad o reoli rhaglenni/prosiectau. Mae wedi arwain ar fentrau trawsnewid, newid a chyd-fentrau yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus, ac mae’n dal i weithredu fel ffrind beirniadol i uwch arweinwyr.

Image for post
Darius Pocha

Dylunydd cymdeithasol Prydeinig/Indiaidd yw Darius ac mae’n gweithio gyda thimau polisi a chynnyrch ar broblemau ar lefel y boblogaeth mewn addysg, cyflogaeth, gofal cymdeithasol ac iechyd. Mae’n gyd-sylfaenydd yr ymgynghoriaeth dylunio gwasanaethau Create/Change and Colour — sef cwmni gwyddoniaeth gymhwysol deallusrwydd artiffisial a data.

Image for post
Karen Jones

Mae Karen yn gweithio fel y Prif Weithredwr Cynorthwyol a’r Prif Swyddog Digidol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot lle mae’n arwain gwaith y Cyngor i harneisio potensial data a thechnoleg er mwyn cyflawni uchelgais y Cyngor i wella lles bob un o’i drigolion. Gyda graddau Meistr mewn Gweinyddu Busnes a Rheoli Adnoddau Dynol, mae Karen yn teimlo’n frwd ynghylch mynd i’r afael â’r bwlch digidol. Roedd mynd i’r afael â llythrennedd digidol yn y gweithle yn ffocws ei hastudiaeth MA mewn Rheoli Adnoddau Dynol.

Image for post
Trish Quinn

Pennaeth Cynnyrch a Masnachol, y Gyfarwyddiaeth Ddigidol yn Llywodraeth yr Alban. Trish Quinn, Pennaeth Cynnyrch a Masnachol, y Gyfarwyddiaeth Ddigidol yn Llywodraeth yr Alban.

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *