Geiriau â phwrpas … gwasanaeth negeseuon testun i fodloni anghenion defnyddwyr

Nid dim ond y dechnoleg sy’n bwysig, mae ymchwil defnyddwyr a dylunio cynnwys yn hanfodol hefyd

21 Ebrill 2022

Roedd preswylwyr yn disgwyl yr un peth o negeseuon testun diweddaru gan ofal cymdeithasol â’r rhai gan fanciau ac ysbytai © Matthias Zomer/Pexels

Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) a’r ymgynghoriaeth nid er elw Social Finance wedi bod yn gweithio gydag awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot ar wasanaeth hysbysu trwy negeseuon testun o’r enw Olrhain Fy Nghais. Nod y gwasanaeth yw gwella cyfathrebu â phobl sy’n cael cymorth gofal cymdeithasol i oedolion.     

Roedd y gwasanaeth wedi bod yn y cam beta preifat ers mis Medi 2021, sy’n golygu y cafodd ei brofi gyda chynulleidfa fyw fach. Mae bellach wedi cael ei drosglwyddo i Gastell-nedd Port Talbot, sydd wedi ei integreiddio i’w gwasanaeth gofal cymdeithasol i oedolion cyffredinol a’u sianeli cyfathrebu â phreswylwyr.

‘Beth sy’n digwydd gyda fy achos?’

Cynhaliodd y tîm datblygu sawl rownd o gyfweliadau â phobl a chanddynt brofiad o ddefnyddio gofal cymdeithasol i oedolion ledled Cymru. Roedd yn amlwg o’r rownd gyntaf, yn 2021, mai problem bwysig â’r gwasanaeth oedd y ffaith bod defnyddwyr yn ansicr ynghylch beth oedd yn digwydd gyda’u hachos. Roedden nhw eisiau mwy o wybodaeth.

Pan ofynnwyd a fyddai negeseuon testun diweddaru gan ofal cymdeithasol i oedolion yn helpu, ymateb y mwyafrif llethol oedd ie. Roedd defnyddwyr yn disgwyl cael negeseuon testun diweddaru gan y gwasanaethau roedden nhw’n eu defnyddio, er enghraifft banciau ac ysbytai, ac roedden nhw’n disgwyl yr un peth wrth ddefnyddio gofal cymdeithasol i oedolion.

Roedd y wybodaeth a gafwyd o rowndiau dilynol o gyfweliadau yn allweddol i ddeall pryd y byddai neges destun yn gwella profiad defnyddiwr. Ond roedd yn llai clir pa wybodaeth y dylai’r negeseuon testun ei chynnwys i fodloni anghenion defnyddwyr. Canolbwyntiwyd ar hynny yn y rownd olaf o gyfweliadau â defnyddwyr, a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2022.

Dangosodd ymchwil fod defnyddwyr yn deall bod achosion yn cymryd amser – dim ond sicrwydd yr oeddent eisiau

Gwrando ar ddefnyddwyr gwasanaeth

Daeth themâu clir i’r amlwg. I ddefnyddwyr, roedd angen i neges destun am ofal cymdeithasol i oedolion wneud y canlynol:

Pwysig iawn
Pwysig
Llai pwysig

Trosi anghenion defnyddiwr yn negeseuon testun

Ar ôl i’r themâu hyn gael eu hamlygu, gweithiodd ymchwilydd defnyddwyr a dylunydd cynnwys y prosiect yn CDPS gyda’i gilydd i gynhyrchu negeseuon testun enghreifftiol a oedd yn ymateb i ganfyddiadau’r ymchwil defnyddwyr. 

Un o’r prif heriau oedd bodloni disgwyliadau defnyddwyr ynglŷn â graddfeydd amser. Ni allai’r gwasanaeth gofal cymdeithasol bob amser ddweud yn syth pa mor hir y gallai fod angen i rywun aros. Felly, ceisiodd ein negeseuon testun daro cydbwysedd rhwng tawelu meddwl rhywun bod ei achos yn symud ymlaen a pheidio ag ymrwymo darparwr gwasanaeth i raddfa amser na fyddai’n gallu ei bodloni, o bosibl.

Roedd defnyddwyr eisiau sicrwydd bod eu hachos yn derbyn sylw a bod rhywun yn gwrando arnynt. Roedden nhw’n deall efallai y byddai’n cymryd peth amser i brosesu eu hachos, ond roedden nhw eisiau gwybodaeth a oedd yn dangos eu bod yn symud trwy’r system.

Fe roddon ni ein negeseuon testun i Gastell-nedd Port Talbot yn rhan o’r trosglwyddiad, i ddarparu enghreifftiau y gellid eu gweithredu o sut i ysgrifennu negeseuon testun sy’n bodloni anghenion canfyddedig defnyddwyr.

Awgrymiadau da ar gyfer ysgrifennu negeseuon testun sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Dyma rai awgrymiadau da i unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefydlu gwasanaeth hysbysu trwy negeseuon testun, neu i’r rhai sydd eisoes yn cynnal gwasanaeth o’r fath:

Mae mwy o awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu negeseuon testun ar gael ar GOV.UK. 

Oes gennych chi wersi i’w rhannu o wasanaeth negeseuon testun? Rhowch wybod i ni yn y blwch sylwadau isod

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *