Sgiliau a Gallu

Mae ffyrdd digidol o weithio yn newydd i lawer o staff ac uwch arweinwyr sy’n gweithio mewn sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth cyhoeddus. Er bod pocedi o staff profiadol a thra medrus sy’n arwain y broses o weddnewid gwasanaethau’n ddigidol mewn rhai ardaloedd, mae diffyg sgiliau a gallu digidol yn gyffredinol wedi cael ei amlygu fel rhwystr allweddol rhag gweddnewid.

Rydym yn gweithio ar nifer o feysydd i fynd i’r afael â hyn. 

Cyd-greu a phrofi rhaglen ddysgu

Rydym yn cyd-greu rhaglen ddysgu i uwchsgilio arweinwyr a thimau digidol mewn cysyniadau digidol a ffyrdd digidol o weithio.

Byddwn yn profi cynnwys y rhaglen, modelau darparu a chost, a hunaniaeth y rhaglen yn rhan o’r gwaith hwn, gyda’r nod o lansio’r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Hyfforddiant ‘i lenwi bwlch’

Tra byddwn yn cyd-greu a phrofi ein rhaglen ddysgu, byddwn yn cynnal nifer o gyrsiau yn y cyfamser ar gyfer sefydliadau sydd eisoes wedi dechrau eu taith gweddnewid digidol.

Mae’r rhain, a ddarperir gan arbenigwyr hynod fedrus, yn cynnwys:

Mae’r cyrsiau hyn wedi bod yn arbennig o fuddiol i’n sefydliadau partner yr ydym yn gweithio gyda nhw yn rhan o’n gwaith darparu.

“Doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl, ond roeddwn i’n blês iawn. Roedd y dull darparu’n rhagorol a’r deunyddiau ategol yn ddefnyddiol iawn.

Rwy’n credu y byddai’r cwrs hwn o fudd i bob un o’r 22 awdurdod lleol, yn enwedig arweinwyr digidol, dadansoddwyr, datblygwyr, a thimau cyfathrebu corfforaethol a’r we.”

– Pennaeth TG Awdurdod Lleol, Dosbarth Meistr i Swyddogion Gweithredol ar Ddylunio Gwasanaethau Da 

Data/deallusrwydd artiffisial, seiberddiogelwch, a thechnoleg y cwmwl

Rydym yn gwybod bod angen cyrsiau hyfforddi ar y pynciau hyn i wella dealltwriaeth uwch arweinwyr o’r pwysigrwydd strategol a’r effaith ar eu sefydliadau.

Rydym yn archwilio cysylltiadau â phartneriaid presennol yng Nghymru i sicrhau bod anghenion darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu bodloni, heb orfod ailddyfeisio’r olwyn.

Llif Talent ar gyfer y Dyfodol

Rydym yn gwybod bod prinder sgiliau ar hyn o bryd, felly sut gallwn sicrhau ein bod yn datblygu llif o sgiliau ar gyfer y dyfodol?

Gwnaethom gomisiynu Dr Tony Venus i archwilio’r cyfleoedd y gallai prentisiaethau digidol yng Nghymru eu cynnig. Canfu y gallent ddarparu ymyriadau sgiliau sy’n ymateb i’r prinder sgiliau a helpu cynyddu ymwybyddiaeth o’r ystod eang o rolau digidol a TG y mae eu hangen ar draws gwahanol sectorau yng Nghymru, a diddordeb ynddynt.

Gwnaeth sawl argymhelliad y byddwn yn eu harchwilio yn ystod y misoedd i ddod.

I gael rhagor o fanylion neu wybodaeth am unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â Peter Thomas, Pennaeth Sgiliau a Galluoedd.