Grantiau Chwaraeon Cymru: gwella mynediad ac effaith

Beth oedd nod y prosiect?

Cynyddu cyrhaeddiad ac effaith grantiau buddsoddi cymunedol Chwaraeon Cymru.

Pa broblemau gall y prosiect datrys i bobl?

Gwnaeth y broses ymgeisio am grant presennol cyflwyno nifer o glwydi i bobl oedd eisiau gwneud cais am grant Chwaraeon Cymru.

Trwy gynnal cyfweliadau’n ystod y cyfnod darganfod (cam cyntaf ymchwilio dyluniad gwasanaeth Ystwyth), gwnaeth y tîm ddarganfod bod defnyddwyr heb y wybodaeth briodol, yn enwedig o ran y cymwysterau sydd eu hangen am grantiau. Roedd iaith gymhleth y broses hefyd yn digalonni defnyddwyr, a’u hachosi i droi ffwrdd. Yn ystod pob cam o’r cais, roedd defnyddwyr yn gweld hi’n anodd derbyn yr help oedd angen arnynt.

Pwy gymrodd rhan?

Prif bartner CDPS yn y prosiect hwn oedd Chwaraeon Cymru.

Roedd ein tîm cyfunol hefyd yn ddibynnol iawn ar gyfranogiad y bobl hynny oeddent yn ceisio diwallu eu gofynion; clybiau chwaraeon ar lawr gwlad, cymdeithasau a chymunedau ledled Cymru, gyda ffocws arbennig ar grwpiau anodd eu cyrraedd.

Defnyddiom egwyddorion sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i ddylunio’r broses ymgeisio am grant gyda defnyddwyr a Chwaraeon Cymru mewn golwg.

Beth wnaeth CDPS?

Yn ystod y cyfnod darganfod, cawsom olwg gliriach ar anghenion ymgeiswyr grantiau a’r rhwystrau a wynebwyd ganddynt. Fe wnaethom hefyd archwilio heriau technegol, gweithredol a dylunio gwasanaeth ymgeisio am grant. Fodd bynnag, roedd yr ymchwil yn ehangach nag edrych ar y system grantiau yn unig. Y nod oedd deall sut y gallai grantiau cymunedol Chwaraeon Cymru gynyddu eu cyrhaeddiad a’u heffaith.

Yna symudom i gam arbrofol nesaf dylunio gwasanaeth Ystwyth – alffa. Yn y cam hwn, fe wnaethom ddylunio a phrofi rhannau o’r broses ymgeisio i ddiwallu anghenion defnyddwyr presennol a rhai’r dyfodol, yn ogystal ag anghenion Chwaraeon Cymru.

Estynnwyd y cyfnod alffa i ddylunio a phrofi taith diwedd-i-ddiwedd y defnyddiwr, gan gynnwys sut effeithiodd ar brosesau cefn swyddfa a gofynion systemau. Hefyd, helpodd i lunio’r fanyleb gaffael am system newydd i reoli’r broses i Chwaraeon Cymru

Pan ddaeth gwaith CDPS â’r prosiect i ben, dechreuodd Chwaraeon Cymru weithredu’r system newydd a ddyluniwyd o amgylch anghenion y defnyddiwr. Fodd bynnag, mae gennym berthynas barhaus â Chwaraeon Cymru wrth iddynt nodi prosiectau digidol newydd – byddwn yn eu cefnogi i adeiladu timau cyflawni eu hunain, a blaenoriaethu’r gwaith hwn.

Sut wnaeth y prosiect yma helpu darparu’r strategaeth ddigidol i Gymru?

Helpodd proses ymgeisio am grant a oedd yn canolbwyntio ar y defnyddiwr cyflawni’r genhadaeth strategaeth ganlynol:

Cenhadaeth 1: gwasanaethau digidol

Darparu a moderneiddio gwasanaethau i’w gynllunio i ddylunio o amgylch anghenion y defnyddiwr, mewn modd syml a chyfleus.

Postiadau blog

Gôl! Gwneud i grantiau Chwaraeon Cymru gyrraedd ymhellach – cyhoeddwyd 1 Awst 2022

Pwysigrwydd ymchwil defnyddwyr – sut rydyn ni’n dylunio gwasanaeth sy’n helpu pobl – cyhoeddwyd 25 Gorffennaf 2022

Creu tîm dylunio – cyhoeddwyd 5 Gorffennaf 2022

 ‘Mae’n boen cymryd sgrin lun’ – cyhoeddwyd 27 Mai 2022

Un tro … mewn tîm gwasanaeth Ystwyth – cyhoeddwyd 13 Ebrill 2022

Ceisiadau sain? Helpu i fwrw’r rhwyd grantiau yn ehangach – cyhoeddwyd 10 Mawrth 2022

Prototeip i gychwyn sgwrs – cyhoeddwyd 5 Ionawr 2022

Cam Darganfod Chwaraeon Cymru – yr hyn a ddysgodd y tîm – cyhoeddwyd 29 Hydref 2021

Chwaraeon Cymru: Canfyddiadau Diwedd y Cam Darganfod – cyhoeddwyd 18 Hydref 2021

Cam Darganfod Chwaraeon Cymru: beth yw e? – cyhoeddwyd 30 Gorffennaf 2021