Adolygiad o’r Tirwedd Digidol – adroddiad alffa

Cynnwys

 1. Crynodeb gweithredol
 2. Adolyggiad Tirwedd: y dystiolaeth fanwl 
 3. 16 cyfleoedd i wella gwasanaethau 
 4. Camau nesaf 
Rhannu arfer da
Bydd y DLR yn helpu i nodi meysydd ar gyfer datblygiad digidol a buddsoddiad

1. Crynodeb gweithredol: mapio gwasanaethau digidol Cymraeg

Nod Adolygiad Tirwedd Digidol (DLR) CDPS yw datblygu gwell dealltwriaeth o wasanaethau cyhoeddus digidol presennol yng Nghymru er mwyn:

Cwblhaodd y DLR ei gyfnod alffa (archwiliadol) ar ddiwedd 2021. Fel rhan o alpha, casglodd y tîm bedair set wahanol o dystiolaeth:

1.1 Wedi’i nodi: cyfleoedd ar gyfer cymorth

O’r pedair set hyn o dystiolaeth, nododd y Gwasanaeth, y Gwasanaethau Personél a Gwasanaethau Cyhoeddus 16 o gyfleoedd i’r Gwasanaethau Erlyn y Goron gefnogi datblygiad gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

CyfleCategori cymorth
1. Sicrhau bod cynhyrchion a gwasanaethau yn diwallu anghenion defnyddwyr trwy ymchwil defnyddwyr uniongyrcholDylunio a darparu gwasanaeth
2. Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawbDylunio a darparu gwasanaeth
3. Datblygu gwasanaethau cyson o ansawdd uchel drwy fodloni’r Safonau Gwasanaeth DigidolDylunio a darparu gwasanaeth
4. Gwella profiad siaradwyr Cymraeg gyda dylunio gwasanaethau dwyieithogDylunio a darparu gwasanaeth
5. Ailadrodd wrth ddylunio a darparu gwasanaethDylunio a darparu gwasanaeth
6. Grymuso perchnogion gwasanaethau i wella eu gwasanaethauDylunio a darparu gwasanaeth
7. Defnyddio metrigau ar berfformiad gwasanaeth yn systematigDylunio a darparu gwasanaeth
8. Diogelu gwybodaeth sensitif a chadw data yn ddiogelTechnoleg
9. Cynllunio a darparu gwasanaethau mewn ffordd YstwythSgiliau a ffyrdd ehangach o weithio
10. Cynllunio a darparu gwasanaethau gyda rolau DDaTSgiliau a ffyrdd ehangach o weithio
11. Caffael gwasanaethau digidol effeithiolSgiliau a ffyrdd ehangach o weithio
12. Recriwtio a chadw staff i ddarparu gwasanaethau digidol daSgiliau a ffyrdd ehangach o weithio
13. Cysylltu gwasanaethau â chyfrifon defnyddiwr senglTrawsnewid sefydliadol
14. Adeiladu ffurflenni HTML yn hytrach na PDFsCydrannau ac atebion a rennir
15. Olrhain trafodion trwy systemau rheoli achosionCydrannau ac atebion a rennir
16. Defnyddio datrysiadau a ddatblygwyd yn ganologCydrannau ac atebion a rennir

Ym maes beta (ail gam arbrofol datblygiad gwasanaeth Agile), bydd tîm DLR yn gweithio gydag uwch arweinwyr y CDPS i lunio cynllun gwaith y sefydliad yng ngoleuni canfyddiadau alpha.

Mae gweddill yr adroddiad hwn yn manylu ar y dystiolaeth a gasglwyd gan y DLR yn alpha a’r 16 o gyfleoedd cymorth a ddeilliodd o’r dystiolaeth honno.

2. Adolyggiad Tirwedd: y dystiolaeth fanwl

Mae tystiolaeth y DLR yn cynnwys arolygon, cyfweliadau, gweithdai a rhestr o 100au o wasanaethau Cymraeg

Roedd y 4 set o dystiolaeth a gasglwyd gan y DLR yn alpha (ymatebion arolwg, cyfweliadau, canfyddiadau gweithdai a rhestr gwasanaeth) yn ymdrin â:

Credwn ein bod yn cwmpasu pob gwasanaeth ar gyfer y sefydliadau yr ydym wedi siarad â hwy ond nid oeddem yn cwmpasu holl sefydliadau sector cyhoeddus Cymru.

2.1 Tystiolaeth arolwg: nodweddion gwasanaeth

Gwnaeth tîm DLR 2 arolwg yn alpha, yn cwmpasu safonau gwasanaeth a thechnoleg. Cafwyd ymatebion gan 120 o wasanaethau, naill ai mewn grwpiau ffocws neu ar-lein.

Yn nodweddiadol, nid oedd yr ymatebwyr yn ateb pob cwestiwn. Roedd rhai gwasanaethau’n cael trafferth rhannu rhifau data neu gostau gwasanaeth (darparodd tua thraean y data hwn).

Uchafbwyntiau’r arolwg

Tabl: Trosolwg o ymatebion arolwg gwasanaeth yn ôl math o sefydliad
Trosolwg o ymatebion arolwg gwasanaeth fesul math o sefydliad: 42 awdurdod lleol, 29 corff a noddir, 27 Llywodraeth Cymru, 11 iechyd a gofal, 3 sector gwirfoddol, 2 llywodraeth y DU
Tabl: Prif ddefnyddwyr pob gwasanaeth yn yr Adolygiad o Dirwedd Digidol
Prif ddefnyddwyr pob gwasanaeth yn yr Adolygiad o Dirwedd Digidol: 84 aelod o’r cyhoedd, 14 gwas cyhoeddus rheng flaen, 12 o weision sifil mewnol neu swyddogion llywodraeth leol

2.2 Tystiolaeth arolwg: safonau gwasanaeth

Uchafbwyntiau’r arolwg

**Nid yw hyn yn cynnwys ymatebion sy’n nodi bod ymchwil defnyddwyr yn ymwneud â chwynion, neu ffurflen adborth yn unig. Gall y ffigur hwn gynnwys rhai gwasanaethau a oedd yn dehongli ymchwil defnyddwyr fel cwynion neu ffurflen adborth

2.3 Tystiolaeth arolwg: nodweddion gwasanaeth

Mae’r canlyniadau’n seiliedig ar 26 o ymatebion i’r arolwg, gan gynnwys 5 o’r cyfnod darganfod (lle’r oedd y cwestiynau’n amrywio o’r arolwg alffa).

Uchafbwyntiau’r arolwg

Tabl: Sefydliadau a ymatebodd i arolygon DLR
Dadansoddiad o’r sefydliadau a ymatebodd i arolygon DLR: 10 awdurdod lleol, 7 corff a noddir, 6 iechyd a gofal, 3 Llywodraeth Cymru
Tabl: Cyfran ymatebwyr yr arolwg yn ôl safle
Cyfran yr ymatebwyr i’r arolwg fesul swydd: 16 uwch reolwyr, 6 rheolwr, 2 arweinydd tîm neu oruchwyliwr, 1 swyddog gweithredol neu gyfarwyddwr c-suite

2.4 Arolwg technoleg: cynnal, cynhyrchion a lleoli tîm

Tabl: Pa wasanaethau DLR a gynhelir ble
Pa wasanaethau DLR a gynhelir lle: 5 yn y cwmwl, 7 ar safle yn unig, 13 hybrid
Tabl: Perthynas rhwng timau TG a Digidol mewn gwasanaethau DLR
Perthynas rhwng timau TG a Digidol mewn gwasanaethau DLR: mae gan 3 dimau digidol a TG gyda’i gilydd, mae gan 7 dîm digidol, mae gan 11 dimau TG ac mae gan 3 gwasanaeth drefniant arall
Wordcloud: ymatebion i ‘Fasnachol oddi ar y silff a chynhyrchion SaaS a ddefnyddiwyd?’

2.5 Gwasanaethau: cydrannau sydd angen eu datblygu

Tabl: canran y gwasanaethau a fyddai’n elwa o gydrannau penodol

Canfyddiadau yn seiliedig ar ddadansoddiad o restr y DLR o:

Siart bar yn dangos canran y gwasanaethau a fyddai'n elwa o gydrannau penodol. Crynodeb o'r dadansoddiad: dywedodd llywodraeth leol y byddai canran uchel yn elwa o gydrannau penodol gan gynnwys anfon hysbysiadau trwy neges destun, e-bost neu'r post a mynnu bod trafodiad yn cael ei olrhain. Byddai bron i 80% o wasanaethau awdurdodau lleol yn elwa o ddilysu defnyddwyr. Y sector sydd angen gwirio hunaniaeth defnyddiwr fwyaf yw iechyd a gofal. Mae angen i fwy nag 80% o wasanaethau ar draws pob maes storio gwybodaeth defnyddwyr


3. 16 cyfleoedd i wella gwasanaethau

Eisteddodd grŵp o bobl wrth fwrdd yn ysgrifennu.
Mae’r DLR wedi nodi cyfleoedd eang ar gyfer gwella, yn hytrach na chanolbwyntio ar wasanaethau penodol

Yn seiliedig ar y dystiolaeth a grynhoir uchod, datblygodd tîm DLR restr o 16 o gyfleoedd i wella gwasanaethau cyhoeddus Cymru. Sylwch fod y rhain yn feysydd ar gyfer cyfranogiad y CDPS ac nid ydynt yn cyfeirio at wasanaethau penodol.

Mae’r cyfleoedd yn cynnwys cymysgedd o:

Cyfle 1: Sicrhau bod cynhyrchion a gwasanaethau yn diwallu anghenion defnyddwyr trwy ymchwil defnyddwyr uniongyrchol

Mater (a grybwyllwyd gan 68% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Prin yw’r dystiolaeth bod gwasanaethau’n siarad yn uniongyrchol â phobl am eu profiad fel defnyddwyr gwasanaethau, ac mae’r rhan fwyaf o waith ymchwil yn cynnwys arolygon. Mae’r diffyg ymchwil defnyddwyr uniongyrchol hwn yn gwaethygu profiad defnyddwyr.

“Mae ymchwil defnyddwyr wedi’i wneud (…) ar ffurf holiadur ôl-adolygiad”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Bydd ymchwil defnyddwyr mwy uniongyrchol yn:

Tabl: ymatebion i ‘Ydych chi’n gwneud ymchwil defnyddwyr i ddeall pa mor effeithiol yw eich gwasanaeth ar gyfer defnyddwyr?’
Siart bar yn dangos a yw sefydliadau grwpiau ffocws yn cynnal ymchwil defnyddwyr i ddeall pa mor effeithiol yw'r gwasanaeth i ddefnyddwyr. Crynodeb a data: dywedodd 13 na, dywedodd 9 trwy ffurflenni adborth a/neu gwynion, dywedodd 3 ‘ydw’ ond nid ar gyfer defnyddwyr y gwasanaeth penodol hwn, dywedodd 15 ‘ydw’ yn ystod y datblygiad, dywedodd 33 ‘ydw’ yn ystod y datblygiad ac yn barhaus a dywedodd 4 ‘ydw’ yn ystod y datblygiad. 'ddim yn gwybod

Cyfle 2: Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawb

Mater (a grybwyllwyd gan 76% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Mae gwasanaethau’n pryderu am gynhwysiant digidol ac, i raddau llai, hygyrchedd ond nid ydynt bob amser yn gwybod sut i ddatrys y materion hyn

Gyda’r pandemig a’r symudiad cyflym i gyflenwi gwasanaethau ar-lein, nid oedd pob gwasanaeth wedi’i gynllunio gan ystyried cynhwysiant digidol a hygyrchedd.

Nid yw gwasanaethau bob amser yn ddefnyddiadwy gan ddefnyddwyr sydd heb lythrennedd digidol, sydd â nam ar eu clyw neu ar eu golwg neu sydd ag anableddau dysgu.

“Un o’n huchelgeisiau yw edrych ar sut y gallwn wella [daith] [pobl ag anableddau]. Pe gallech chi helpu yn y maes hwnnw!”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Bydd gwasanaethau mwy cynhwysol a hygyrch yn:

“Mae’r gwthio i lwyfannau digidol yn wych i’r rhai sy’n gallu ond mae llawer yn cael eu gadael ar ôl.”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth
Tabl: Cyfran y mathau o adborth y mae gwasanaethau DLR wedi’u derbyn
Crynodeb a data: cafodd 10 gwasanaeth adborth ar elfennau gwasanaeth-benodol, 2 ar elfennau cadarnhaol o ran mynediad a defnyddioldeb, 9 ar broblemau mynediad a defnyddioldeb a 4 ar amserlenni gwael ar gyfer prosesu neu ddiweddaru

Cyfle 3: Datblygu gwasanaethau cyson o ansawdd uchel trwy gwrdd â Safonau Gwasanaeth Digidol

Mater (a grybwyllwyd gan 24% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Nid yw Safonau Gwasanaeth Digidol Cymru yn hysbys ac yn cael eu dilyn yn eang. Dim ond tua hanner y gwasanaethau sy’n defnyddio’r safonau gwasanaeth fel canllaw i ddylunio a darparu eu gwasanaeth. Mae tystiolaeth arall yn awgrymu nad yw llawer o wasanaethau’n bodloni pob un o’r safonau. Rydym am i wasanaethau ddeall y safonau a sut i newid eu gwasanaeth i’w cyrraedd.

“Byddai rhyw fath o safon, hyd yn oed gwirfoddol, yn ein helpu i ddweud wrth randdeiliaid anoddach bod yn rhaid iddynt ymgysylltu mwy, er enghraifft ag ymchwil defnyddwyr”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Bydd mwy o ymwybyddiaeth a mabwysiadu’r Safonau Gwasanaeth Digidol yn arwain at:

Tabl: ymatebion i ‘Ydych chi wedi clywed am Safonau Gwasanaeth Cymraeg?’
Siart bar yn dangos a oedd sefydliadau wedi clywed am Safonau Gwasanaeth Cymraeg. Crynodeb a data: Dywedodd 31% ie a’u bod yn credu bod eu gwasanaeth yn bodloni’r holl safonau gwasanaeth, dywedodd 22% ie ac maent yn gweithio ar y gwasanaeth hwn yn eu bodloni, dywedodd 11% ydw ond heb ystyried a yw’r gwasanaeth hwn yn eu bodloni a 36% dywedodd na

Cyfle 4: Gwella profiad siaradwyr Cymraeg gyda dylunio gwasanaethau dwyieithog

Mater (a grybwyllwyd gan 32% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Nid oes gan bob gwasanaeth fersiwn Gymraeg. Mae’r rhai sy’n gwneud hynny yn cael eu cyfieithu gan amlaf yn hytrach na’u dylunio gyda defnyddwyr Cymraeg eu hiaith mewn golwg. Mae pobl sydd eisiau rhyngweithio yn Gymraeg fel arfer yn cael profiad defnyddiwr gwaeth na defnyddwyr Saesneg.

“Roedd gwneud [y gwasanaeth] o ansawdd cyfartal yn y Gymraeg a’r Saesneg yn her”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Bydd mwy o wasanaethau ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn arwain at:

“Mae ein meddalwedd yn cael ei harwain yn bennaf gan Loegr, nid yw wedi ei sefydlu i dderbyn deddfwriaeth [iaith] i Gymru. Ni allwn gefnogi’r ymgeiswyr hyn yn effeithiol”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth
Tabl: Arlwy Cymraeg ymhlith gwasanaethau DLR
Siart bar yn dangos a all defnyddwyr ryngweithio â’r gwasanaeth yn Gymraeg Crynodeb a data: 75% ar gael yn gyfan gwbl yn Gymraeg, 21% yn rhannol ar gael yn Gymraeg a 5% ddim ar gael yn Gymraeg

Cyfle 5: Ailadrodd wrth ddylunio a darparu gwasanaethau

Mater (a grybwyllwyd gan 20% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Mae gwasanaethau’n cael eu hadeiladu, yna’n cael eu gadael, heb eu hailadrodd (yn cael eu gwella fesul cam). Gall y dull ‘rhaeadr’ hwn waethygu ansawdd gwasanaethau i ddefnyddwyr a lleihau pa mor hir y mae gwasanaethau’n cael eu defnyddio.

“Yn nodweddiadol, rydych chi’n gweld bod cychwyn cynnyrch wedi’i ariannu’n ddigonol, ond mae cefnogaeth barhaus a datblygiad cynnyrch yn dueddol o gael ei newynu … o ganlyniad, rydych chi’n cael cynnyrch sy’n heneiddio’n gyflym iawn”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Bydd mwy o iteriad gwasanaeth yn arwain at:

Tabl: ymatebion i ‘A yw’r gwasanaeth wedi’i gynllunio a/neu ei ddarparu gan ddefnyddio dull iteraidd?’
Siart bar yn dangos a yw'r gwasanaeth wedi'i ddylunio a/neu ei ddarparu gan ddefnyddio dull iteraidd. Crynodeb a data: ar gyfer cynllunio gwasanaethau, dywedodd 50 ie, dywedodd 23 na, a dywedodd 21 nad wyf yn gwybod. O ran darparu gwasanaethau, dywedodd 54 ie, dywedodd 23 na, a dywedodd 18 nad wyf yn gwybod

Cyfle 6: Grymuso perchnogion gwasanaethau

Mater (a grybwyllwyd gan 12% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Nid yw gwasanaethau’n cael eu harwain gan berchnogion gwasanaethau sydd wedi’u grymuso. Roedd bron i 90% o wasanaethau yn gallu enwi perchennog gwasanaeth, ond roedd y rôl hon bron bob amser yn rôl ar lefel adran neu swyddogaeth, yn hytrach na lefel gwasanaeth un.

Byddai gwasanaethau’n elwa o gael perchennog gwasanaeth wedi’i rymuso ar lefel gwasanaeth gweithredol i wthio gwelliannau.

Manteision cyfle

Bydd grymuso perchnogion gwasanaethau yn arwain at:

Siart: rolau perchennog ymhlith gwasanaethau DLR
Siart cylch yn dangos cyfrifoldebau perchennog gwasanaeth: mae 72% yn yr adran neu swyddogaeth (er enghraifft, Pennaeth Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu), mae 16% yn gyfrifol am y gwasanaeth (er enghraifft, rheolwr prosiect) a 12% yn gyfrifol am y gwasanaeth. sefydliad (er enghraifft, prif weithredwr)

Cyfle 7: Defnyddio metrigau perfformiad gwasanaeth yn systematig

Mater (a grybwyllwyd gan 28% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Nid yw timau gwasanaeth yn defnyddio metrigau ar berfformiad gwasanaeth (yn enwedig ymddygiad defnyddwyr ar-lein) mewn ffordd systematig. Pan fyddant yn defnyddio metrigau, maent yn tueddu i beidio â’u dal yn syml.

Dim ond tua 50% o’r gwasanaethau a arolygwyd gan y DLR a ddywedodd eu bod yn olrhain metrigau, ac roedd llai nag un rhan o dair yn olrhain unrhyw beth mwy nag ystadegau boddhad defnyddwyr a defnydd.

“Nid ydym yn olrhain pa bwynt y mae [defnyddwyr] yn gollwng – nid yw’n dweud llawer wrthym”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Drwy olrhain metrigau yn fwy effeithiol, gallai gwasanaethau ddeall anghenion defnyddwyr yn well a gwella gwasanaethau’n barhaus i ddiwallu’r anghenion hynny. Yn benodol, byddai gwell metrigau yn arwain at y canlynol yn haws:

“Y nifer o drawiadau ar y wefan – ydy [maen nhw] yn golygu unrhyw beth?”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth
Tabl: ymatebion i ‘A ydych yn defnyddio unrhyw fetrigau i werthuso effeithiolrwydd eich gwasanaeth?’
Siart bar yn dangos a yw gwasanaethau'n defnyddio metrigau i werthuso effeithiolrwydd. Crynodeb a data: ni ddarparodd 41 o wasanaethau ateb, dywedodd 14 na, dywedodd 4 ‘ydw’ i fesur boddhad defnyddwyr, dywedodd 15 ‘ydw’ i fesur defnydd a dywedodd 35 ‘ydw’ i fesur DPA ychwanegol

Cyfle 8: Diogelu gwybodaeth sensitif a chadw data yn ddiogel

Mater (a grybwyllwyd gan 28% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Mae seiberddiogelwch da a diogelwch gwybodaeth, ac arbenigedd cysylltiedig, yn ddiffygiol ymhlith gwasanaethau Cymru. Gall arferion diogelwch sydd wedi’u diffinio’n wael arwain at dorri neu golli gwybodaeth sensitif.

Mae diffygion o’r fath yn gwneud sefydliadau’n agored i doriadau moesegol drwy gamddefnyddio gwybodaeth, yn ogystal â heriau cyfreithiol, ariannol ac enw da o ran diogelu data a storio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy.

“Mae hygyrchedd a pherfformiad y cymhwysiad yn cael eu cyfyngu gan fesurau diogelwch TG cyfredol”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Bydd gwell seiberddiogelwch a diogelwch gwybodaeth yn lleihau:

“Pa mor hawdd yw hi i ryw blentyn y dyddiau hyn, yn eistedd gartref, dorri trwy [ein] diogelwch?”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Cyfle 9: Dylunio a darparu gwasanaethau mewn ffordd Ystwyth

Mater (a grybwyllwyd gan 68% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Mae diffyg sgiliau datblygu gwasanaethau Agile a rheoli rhaglenni yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae diffyg cefnogaeth hefyd i’r arferion hyn gan arweinwyr.

Dim ond nifer fach o sefydliadau a soniodd am ddatblygu sgiliau Agile fel rhan o’u trawsnewidiad digidol.

“Mae angen cynllun Ystwyth ar gyfer y sefydliad cyfan. Nid yw [Arweinyddiaeth] yn sylweddoli y gallant fod yn Ystwyth drwy gydol y cynllun gwaith cyfan, nid rhywbeth TG yn unig mohono.”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Mae CDPS eisiau gwreiddio sgiliau Ystwyth ar bob lefel o fewn sefydliadau sector cyhoeddus Cymru:

“Mae gennym ddiffyg sgiliau Ystwyth, a rheolwyr rhaglen amser llawn – nid oes gennym unrhyw sgiliau arbenigol nac amser penodedig”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Cyfle 10: Dylunio a darparu gwasanaethau gyda rolau DDaT, hyd yn oed mewn sefydliadau a thimau llai

Mater (a grybwyllwyd gan 12% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Anaml y mae gwasanaethau Cymraeg yn defnyddio enwau rolau digidol, data a thechnoleg (DDaT) y llywodraeth ganolog yn benodol. Mae sefydliadau hefyd yn cael anhawster i ddeall sut y gellid gweithredu DDaT mewn sefydliadau a thimau llai.

Roedd gan lawer o sefydliadau strwythurau tîm llai nag y mae fframwaith DDaT yn ei awgrymu. Disgrifiodd rhai sefydliadau eu hunain fel rhai “traddodiadol”.

“Rydym yn mynd trwy newid diwylliannol tuag at weithio mewn timau amlddisgyblaethol a gwneud UX”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Byddai gwasanaethau a sefydliadau yn elwa o ymgorffori rolau a strwythurau tîm DDaT i ddarparu gwasanaethau digidol. Byddai hynny’n:

“Rydym yn dechrau recriwtio pobl i rolau DDaT, ond ar hyn o bryd nid oes gennym y fframweithiau ehangach na’r strwythurau prosiect cywir i’w cefnogi”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth
Tabl: nifer y rolau DDaT mewn timau gwasanaeth DLR yn ystod y cyfnodau dylunio a chyflawni
Siart bar yn dangos rolau DDaT mewn timau gwasanaeth yn ystod y cyfnodau dylunio a darparu. Crynodeb a data: ar gyfer timau dylunio a darparu gwasanaethau sy'n cynnwys y rôl, y rolau mwyaf poblogaidd yw perchnogion gwasanaethau, rheolwyr cyflawni a datblygwyr. Dadansoddwyr busnes ac ymchwilwyr defnyddwyr oedd y rolau lleiaf cyffredin

Cyfle 11: Caffael gwasanaethau digidol effeithiol

Mater (a grybwyllwyd gan 56% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Mae sefydliadau’n gweld caffael gwasanaethau technegol yn anodd ac yn araf, ac yn aml caiff ei rwystro gan fiwrocratiaeth sefydliadol. Y canlyniad yw gwasanaethau sy’n aml yn methu â bodloni disgwyliadau.

Byddai gwasanaethau’n elwa o ganllawiau ar sut i gaffael gwasanaethau technegol yn fwy effeithlon.

“Cawsom drafferth gyda chaffael ac rydym wedi cael ein gadael gyda system nad yw o bosibl yn integreiddio”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Byddai caffael technegol gwell yn:

“Mae gennym ni gyfradd boddhad o 96% ar y gwasanaethau rydyn ni wedi’u trawsnewid o un pen i’r llall gan ddefnyddio systemau digidol newydd”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Cyfle 12: Recriwtio a chadw staff sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau digidol da

Mater (a grybwyllwyd gan 44% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Mae sefydliadau’n ei chael hi’n anodd recriwtio a chadw staff i ddarparu eu gwasanaethau, gan nodi’n arbennig anhawster wrth baru cyflogau’r sector preifat.

Soniodd llawer o wasanaethau am ddiffyg pobl fel her – roedd timau dan bwysau, heb unrhyw allu i feddwl am welliant parhaus. Mewn rhai timau, roedd sgiliau hanfodol wedi’u crynhoi o fewn ychydig o unigolion a oedd yn symud ymlaen, gan adael bwlch sylweddol.

“Rydyn ni’n cael trafferth dod o hyd i niferoedd digonol, felly rydyn ni’n tueddu i hyrwyddo pobl yn fewnol, ond mae hynny’n creu bylchau drwy’r gwasanaeth.”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Byddai sefydliadau’n elwa o feddwl am sut maen nhw’n recriwtio ar gyfer rolau digidol er mwyn:

“Mae gennym ni brentis digidol newydd”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Cyfle 13: Cysylltu gwasanaethau o fewn cyfrifon defnyddwyr

Mater (a grybwyllwyd gan 28% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Mae gan sefydliadau, ac yn arbennig cynghorau lleol, ddiddordeb mawr mewn cysylltu gwasanaethau o fewn cyfrifon defnyddiwr sengl. Roedd sefydliadau iechyd a gofal hefyd yn dangos diddordeb mawr.

“Nid oes gan [y cyngor] syniad o gyfrif (…) Mae cysylltu’r wybodaeth honno yn her”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Mae cysylltu gwasanaethau o fewn cyfrifon defnyddwyr yn arwain at:

“Os bydd rhywun yn gwneud cais am brydau ysgol am ddim, pam nad yw hynny’n siarad â gostyngiadau’r dreth gyngor? Ni ddylai pobl gael eu gorfodi i lenwi ffurflenni diddiwedd”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth
Tabl: Canran y gwasanaethau DLR a fyddai’n elwa o ddilysu defnyddiwr
Siart bar yn dangos canran y gwasanaethau a fyddai'n elwa o ddilysu defnyddiwr. Crynodeb a data: 64% iechyd a gofal, 34% o gyrff a noddir, 41% gan Lywodraeth Cymru a 79% llywodraeth leol

Cyfle 14: Adeiladu ffurflenni yn hytrach na ffeiliau PDF

Mater (a grybwyllwyd gan 36% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Mae gwasanaethau adeiladu ffurflenni yn gyffredin mewn rhai ardaloedd ond nid ydynt yn bodoli mewn eraill. Mewn rhai sefydliadau, gall defnyddwyr ryngweithio â’r rhan fwyaf o wasanaethau trwy ffurflen a chael taith defnyddiwr digidol o un pen i’r llall.

Fodd bynnag, nid yw tua chwarter y gwasanaethau yn cefnogi taith defnyddiwr gwbl ddigidol, gyda llawer yn gofyn i ddefnyddwyr lawrlwytho ac e-bostio ffurflenni PDF.

“Rydyn ni ar daith o ffurflenni papur/PDF i ffurflenni ar-lein. Mae gennym ni 70 yn fyw, felly rydyn ni tua hanner ffordd”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Byddai adeiladu ffurflenni ar draws gwasanaethau yn gwella profiad defnyddwyr a staff trwy leihau:

“Roedd y cyfan yn ei hanfod yn ddi-ddigidol (…) Nawr mae rhai [ffurflenni defnyddwyr] yn gallu cael eu creu’n ddigidol a byth yn gweld papur, mae eraill yn dal i fod ar bapur ond wedi’u sganio”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth
Tabl: Canran y gwasanaethau DLR sydd angen mewnbynnu a storio data gan ddefnyddwyr
Siart bar yn dangos canran y gwasanaethau sydd angen mewnbynnu a storio data gan ddefnyddwyr: 81% ar gyfer iechyd a gofal, 81% ar gyfer cyrff a noddir, 83% ar gyfer Llywodraeth Cymru ac 85% ar gyfer llywodraeth leol

Cyfle 15: Olrhain trafodion trwy system rheoli achosion

Mater (a grybwyllwyd gan 48% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Mae llawer o wasanaethau yn dal i olrhain trafodion â llaw trwy gadwyni e-bost, hyd yn oed pan oedd y defnyddiwr yn rhyngweithio â’r gwasanaeth yn ddigidol yn y pen blaen. Dywedodd gwasanaethau eraill fod angen gwell systemau rheoli achosion arnynt.

“Mae gennym ni argaen o ddigideiddio – rydyn ni’n cymryd mewnbwn ac yn corddi e-bost”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Byddai rheoli achosion yn well yn arwain at:

“Rydym yn y broses o adeiladu system rheoli achosion newydd a fydd yn disodli ein systemau presennol”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth
Tabl: Canran y gwasanaethau DLR sydd angen olrhain trafodion
Siart bar yn dangos canran y gwasanaethau sydd angen olrhain trafodion: 65% ar gyfer iechyd a gofal, 68% ar gyfer cyrff a noddir, 83% ar gyfer Llywodraeth Cymru ac 88% ar gyfer llywodraeth leol

Cyfle 16: Defnyddio gwasanaethau a ddatblygwyd yn ganolog

Mater (a grybwyllwyd gan 24% o sefydliadau grwpiau ffocws)

Nid yw gwasanaethau yng Nghymru bob amser yn mabwysiadu gwasanaethau a ddatblygir yn ganolog. Nid oedd llawer o sefydliadau yn gwybod am wasanaethau GOV.UK fel Hysbysu neu Dalu neu wasanaethau Cymraeg fel Hwb, er enghraifft, neu ni wnaethant eu defnyddio.

“Doeddwn i ddim yn gwybod bod gwasanaethau GOV.UK hyd yn oed yn bodoli”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

Manteision cyfle

Byddai mabwysiadu datrysiadau canolog neu ddefnyddio system ddylunio ganolog yn dod â chysondeb ac ansawdd i wasanaethau tra:

“Oherwydd nad yw’n orfodol i sefydliadau ddefnyddio’r atebion hyn, mae rhai wedi aros gyda’r darparwyr presennol, sy’n ein hatal rhag gwireddu’r budd ariannol llawn”

Dyfyniad gan aelod o’r tîm gwasanaeth

4. Camau nesaf

rhannu gwybodaeth
Y DLR mewn beta: ymchwilio, mireinio – a chanolbwyntio ar gynhwysiant digidol

Gan gyfeirio at y cyfleoedd a nodwyd yn y cyfnod alffa, yn ystod beta bydd y tîm DLR yn: