Adolygiad o’r Tirlun Digidol

Beth oedd y bwriad?

Bwriad yr Adolygiad o’r Dirwedd Ddigidol (DLR) oedd datblygu gwell dealltwriaeth o wasanaethau cyhoeddus digidol presennol yng Nghymru, er mwyn:

Pa broblemau gallai’r prosiect eu datrys i bobl?

Gwnaeth gwasanaethau gwaith gwych i barhau i redeg trwy’r pandemig, a bu’n rhaid i dimau cylchdroi eu ffordd o weithio dros nos. Mae tri chwarter o wasanaethau’r sector cyhoeddus gwnaeth tîm DLR siarad â nhw, nawr yn gweithio ar lein mewn rhyw fodd. Bu’r tîm DLR yn trafod gyda thimau gwasanaethau am ba mor dda mae eu gwasanaethau yn cwrdd â gofynion y bobl gwnaeth eu defnyddio, a sut yr oeddent yn cyd-fynd â Safonau Gwasanaeth Digidol Cymru.

Bydd y data a gasglwyd gennym yn ein helpu i flaenoriaethu ein gwaith a darparu cymorth lle caiff yr effaith fwyaf ar bobl – defnyddwyr y gwasanaethau.

Pwy oedd yn rhan o’r adolygiad?

Ystod eang iawn o adrannau’r llywodraeth cymrodd rhan, megis yr adran iechyd meddwl, trwy gamddefnydd sylweddau, addysg blynyddoedd cynnar a diogelwch amgylcheddol; cyrff a noddir megis Cyfoedd Naturiol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru; awdurdodau lleol a sefydliadau gofal iechyd.

Beth wnaeth CDPS?

Cyfnod darganfod ac alpha

Trwy gyfnod darganfod a chamau alpha’r prosiect, mae’r tîm DLR wedi:

Yn seiliedig ar y dystiolaeth o ganlyniad i’r uchod, roedd angen am fwy o gefnogaeth i helpu sefydliadau mabwysiadu a gwreiddio Safonau Gwasanaeth Digidol Cymru. Roedd newidiadau eang eraill yn cynnwys:

Ymlaen i beta

Yn beta, casglodd y tîm fwy o ddata ar wasanaethau ledled Cymru i roi darlun ehangach inni o sut gall ein cymorth fod o werth mwyaf.

Buom yn siarad â sefydliadau a pherchnogion gwasanaethau newydd, yn ogystal â llenwi bylchau yn y data a gasglwyd gennym yn ystod ein cyfnod alffa.

Sut wnaeth y prosiect yma helpu darparu’r strategaeth ddigidol i Gymru?

Helpodd y prosiect ddarparu tair cenhadaeth y strategaeth:

Cenhadaeth 1: gwasanaethau digidol

Darparu a moderneiddio gwasanaeth fel eu bod nhw’n cael eu dylunio gyda phwyslais ar angehnion y defnyddiwr, yn syml, diogel a chyfleus

Cenhadaeth 2: cynhwysiant digidol

Rhoi’r cymhelliant, mynediad, sgiliau a hyder i bobl ymgysylltu â’r byd cynyddol ddigidol, yn seiliedig ar eu hanghenion.

Cenhadaeth 6: data a chydweithio

Mae gwasanaethau yn cael eu gwella trwy weithio gyda’n gilydd, gyda data a dealltwriaeth yn cael eu defnyddio a’u rhannu.

Gweithiodd y tîm Adolygu Tirwedd Digidol yn yr agored. Gwyliwch ein diweddariadau prosiect ar YouTube.

Postiadau blog

Pa awdurdodau lleol sy’n gallu dangos y ffordd ddigidol? – cyhoeddwyd 5 Awst 2022

Meddalwedd a rennir neu feddalwedd gyffredin? Defnyddio’r un feddalwedd yng Nghymru – cyhoeddwyd 27 Gorffennaf 2022

7 her ymarferol i wasanaethau digidol – cyhoeddwyd 18 Gorffennaf 2022

Dileu rhwystrwyr yn y cam beta: y cam nesaf ar gyfer yr Adolygiad o’r Dirwedd Ddigidol – cyhoeddwyd 18 Mawrth 2022

Adolygiad o’r tirwedd digidol – blas o’n trafodaethau diweddar – cyhoeddwyd 3 Rhagfyr 2021

Yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol: Canfyddiadau Diwedd y Cam Darganfod – cyhoeddwyd 11 Hydref 2021

Yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol – dysgu o’r tirwedd rhyngwladol – cyhoeddwyd 15 Medi 2021

Yr adolygiad o’r Tirwedd Digidol – diweddariad 3 – ymgysylltu â pherchnogion gwasanaethau – cyhoeddwyd 9 Medi 2021

Diweddariad 2 o’r Adolygiad o’r Tirwedd Digidol – dechrau datguddio’r manylion – cyhoeddwyd 11 Awst 2021

Adolygiad o’r Tirwedd Digidol: beth yw e? – cyhoeddwyd 3 Awst 2021