Presgripsiynu digidol mewn ysbytai (gofal eilaidd)

Cefndir

Disgwylir y bydd pob bwrdd iechyd yng Nghymru yn symud i bresgripsiynu digidol a gweinyddu meddyginiaethau. Mi fydd hefyd disgwyl eu bod yn gaffael ac yn gweithredu presgripsiynu electronig, yn ogystal â gweinyddu meddyginiaethau (ePMA) fel rhan o’r newid hwn.  

Waeth beth fo’r dewis o system ePMA, bydd hyn yn golygu newidiadau i nifer o brosesau, tasgau, a rolau o bosib, ar draws ragnodi, rhoi meddyginiaethau, rheoli meddyginiaethau, rhyddhau, a’r hyn sy’n digwydd wedi hynny. Mi fydd yn digwydd ar draws wahanol gwefanau a lleoliadau gofal arbenigol.  

Daw hyn â chyfleoedd newydd i wella diogelwch, yn ogystal â gwella profiad cleifion a chlinigwyr. Ond mae yna hefyd gyfyngiadau, anghenion defnyddwyr newydd, ‘realiti blêr’ ffyrdd gweithio o ddydd i ddydd, a systemau a phrosesau presennol, rhwystrau ac anfanteision i’w deall.

Beth yw’r nod?

Deall anghenion a safbwyntiau’r rhai sy’n ymwneud yn uniongyrchol â rhagnodi, dosbarthu, gweinyddu, rheoli a derbyn meddyginiaethau mewn ysbytai (gofal eilaidd) yng Nghymru.

Pa broblemau gallai’r prosiect eu datrys i bobl?

Drwy’r darganfyddiad hwn, rydym yn gobeithio dangos i fyrddau iechyd a thimau gweithredu lleol y risgiau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â symud i ePMA mewn ysbytai, fel y gallant baratoi’n ddiogel, dewis yr opsiynau gorau a gweithredu yn y ffordd sy’n rhoi’r budd mwyaf.

Pwy sy’n cymryd rhan?

Iechyd a Gofal Digidol Cymru yw partner CDPS yn y darganfyddiad. Mae CDPS yn gweithio gydag arbenigwyr pwnc o’r Portffolio Trawsnewid Meddyginiaethau Digidol, ac yn cynnal ymchwil defnyddwyr gyda’r bobl sy’n ymwneud yn uniongyrchol â rhagnodi, dosbarthu neu roi meddyginiaethau mewn ysbytai.  

Beth mae CDPS wedi’i wneud?

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Dadansoddiad o’r holl gyfweliadau a gwblhawyd hyd yma, ynghyd â 3 ymweliad safle ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Sut bydd y gwaith hwn yn helpu cyflawni’r strategaeth ddigidol i Gymru?

Cenhadaeth 1: gwasanaethau digidol 

Darparu a moderneiddio gwasanaethau fel eu bod wedi’u cynllunio o amgylch anghenion defnyddwyr a’u bod yn syml, yn ddiogel ac yn gyfleus. 

Cenhadaeth 5: economi ddigidol 

Ysgogi ffyniant a gwytnwch economaidd trwy groesawu a manteisio ar arloesedd digidol. 

Cenhadaeth 6: data a chydweithio 

Mae gwasanaethau’n cael eu gwella trwy gydweithio, gyda data a gwybodaeth yn cael eu defnyddio a’u rhannu. 

Postiadau blog

Gwella’r broses ragnodi mewn ysbytai gan flaenoriaethu anghenion denfyddwyr – cyhoeddwyd 30 Tachwedd 2022

Dod ynghyd i wella ansawdd gwasanaethau presgripsiwn yng Nghymru – cyhoeddwyd 2 Tachwedd 2022