Adolygiad o’r Tirlun Digidol

Mae tri chwarter y gwasanaethau sector cyhoeddus y mae’r tîm adolygu wedi siarad â nhw bellach ar-lein © Scott Graham/Unsplash

Beth yw nod yr adolygiad?

Nod yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol yw datblygu gwell dealltwriaeth o wasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru ar hyn o bryd er mwyn:

Pa broblemau allai’r prosiect eu datrys i bobl?

Mae gwasanaethau cyhoeddus wedi gwneud gwaith gwych i barhau trwy’r pandemig ac mae timau wedi gorfod chwyldroi sut maen nhw yn gweithio bron dros nos. Mae tri chwarter y gwasanaethau sector cyhoeddus y mae’r tîm Adolygiad o’r Tirwedd Digidol wedi siarad â nhw bellach ar-lein mewn rhyw ffurf. Mae’r tîm Adolygiad o’r Tirwedd Digidol wedi trafod â thimau eraill pa mor dda y mae eu gwasanaethau’n cwrdd ag anghenion y bobl sy’n eu defnyddio nhw a sut maen nhw’n cyd-fynd â Safonau Gwasanaeth Digidol Cymru.

Bydd y data a gasglwyd gennym yn ein helpu i flaenoriaethu ein gwaith a darparu cymorth lle bydd yn cael yr effaith fwyaf ar bobl – defnyddwyr gwasanaethau.

Pwy sy’n cymryd rhan yn yr adolygiad?

Ystod amrywiol iawn o gyrff y llywodraeth o feysydd fel iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, addysg y blynyddoedd cynnar a diogelu’r amgylchedd; cyrff a noddir fel Cyngor Celfyddydau Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru; ac awdurdodau lleol fel Cyngor Dinas Caerdydd.

Beth mae CDPS wedi’i wneud?

Trwy gamau darganfod ac alffa’r prosiect rydym wedi:

O’r dystiolaeth sy’n deillio o hynny, mae angen mwy o gymorth i helpu sefydliadau i fabwysiadu a gwreiddio safonau gwasanaeth digidol Cymru. Mae heriau eang eraill yn cynnwys:

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Cam nesaf yr Adolygiad o Dirwedd Digidol yw’r cam beta. (Darllenwch ein hadroddiad diwedd alpha.)

Mae hyn yn cynnwys casglu mwy o ddata ar wasanaethau ledled Cymru i roi darlun llawnach inni o ble y gallai ein cymorth fod o gymorth gwirioneddol.

Byddwn yn siarad â sefydliadau a pherchnogion gwasanaethau newydd, yn ogystal â llenwi bylchau yn y data a gasglwyd gennym yn ein cyfnod alffa.

Sut mae’r adolygiad yn helpu i gyflawni’r strategaeth ddigidol i Gymru?

Mae’r Adolygiad o Dirwedd Digidol yn helpu i gyflawni tair o genhadaeth y strategaeth:

Cenhadaeth 1: gwasanaethau digidol
Darparu a moderneiddio gwasanaethau fel eu bod wedi’u cynllunio o amgylch anghenion defnyddwyr a’u bod yn syml, yn ddiogel ac yn gyfleus.

Cenhadaeth 2: cynhwysiant digidol
Rhoi’r cymhelliant, mynediad, sgiliau a hyder i bobl ymgysylltu â byd cynyddol ddigidol, yn seiliedig ar eu hanghenion.

Cenhadaeth 6: data a chydweithio
Mae gwasanaethau’n cael eu gwella trwy gydweithio, gyda data a gwybodaeth yn cael eu defnyddio a’u rhannu.

Mae tîm yr Adolygiad o Dirwedd Digidol wedi ymrwymo i weithio yn yr awyr agored. Gwyliwch ein diweddariadau prosiect ar YouTube.

Os hoffech gymryd rhan yn yr Adolygiad o Dirwedd Digidol, neu os oes gennych gwestiynau am y prosiect, e-bostiwch digitallandscapereview@digitalpublicservices.gov.wales

Postiadau blog

Pa awdurdodau lleol sy’n gallu dangos y ffordd ddigidol?

Meddalwedd a rennir neu feddalwedd gyffredin? Defnyddio’r un feddalwedd yng Nghymru

7 her ymarferol i wasanaethau digidol

Dileu rhwystrwyr yn y cam beta: y cam nesaf ar gyfer yr Adolygiad o’r Dirwedd Ddigidol

Adolygiad o’r tirwedd digidol – blas o’n trafodaethau diweddar

Yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol: Canfyddiadau Diwedd y Cam Darganfod

Yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol – dysgu o’r tirwedd rhyngwladol

Yr adolygiad o’r Tirwedd Digidol – diweddariad 3 – ymgysylltu â pherchnogion gwasanaethau

Diweddariad 2 o’r Adolygiad o’r Tirwedd Digidol – dechrau datguddio’r manylion

Adolygiad o’r Tirwedd Digidol: beth yw e?