Datblygu sgiliau a gallu yng Nghymru

1 Chwefror 2021

Cefndir

I wir weddnewid y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru, mae angen i ni sicrhau bod y sector cyhoeddus yng Nghymru yn meddu ar y sgiliau, y gallu a’r hyder i ddarparu gwasanaethau digidol sy’n bodloni anghenion a disgwyliadau pobl Cymru.

Mae datblygu sgiliau a gallu yn rhan allweddol o’n gwaith yn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) ac mae angen i ni wybod beth sydd ei angen a pham.

Deall anghenion hyfforddi 

Yn rhan o’r cam darganfod a gynhalion ni yn 2019, fe ganfuon ni nad oedd dealltwriaeth gyffredin, bendant o’r hyn y mae ‘digidol’ yn ei olygu ac nad yw pob arweinydd yn meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau i roi strategaeth ddigidol ar waith. 

Mae arolygon yn wych am roi gwybod i ni beth sy’n digwydd, ond anaml iawn maen nhw’n dweud pam, gan fod pobl a sefyllfaoedd yn aml yn fwy cymhleth. Fe gomisiynon ni Gnos-tec i gynnal gwaith ymchwil darganfod i balu’n ddyfnach er mwyn deall y broblem, amlygu pa sgiliau a galluoedd y mae eu hangen mewn amryw sectorau yng Nghymru a pha rôl y gallai’r Ganolfan ei chwarae wrth gefnogi sefydliadau.

Pwy y siaradon ni â nhw

Fe siaradon ni â phobl mewn ystod eang o rolau o arweinwyr i weithwyr rheng flaen. Roedden nhw’n gweithio i lywodraeth ganolog Cymru, llywodraeth leol mewn gwasanaethau fel addysg, cyrff hyd braich y sector cyhoeddus ehangach, y trydydd sector, elusennau a sefydliadau annibynnol.

Yr hyn a ganfuon ni

Mae’r canfyddiadau o’r gwaith hwn yn ychwanegu at yr hyn a ddysgon ni o’n gwaith yn ôl yn 2019 ac maen nhw hefyd wedi cael eu hadlewyrchu yn rhywfaint o’n gwaith ymchwil o gam darganfod ein sgwad ddigidol.

Beth yw rôl CDPS?

Ein nod yw darparu cyngor a chymorth ymarferol sy’n cyrraedd sefydliadau’r sector cyhoeddus ledled Cymru. Rydym yn gwybod o’n gwaith darganfod fod angen y cymorth hwn a rhannu arfer da yn ehangach. Gallai hyn gynnwys:

Sut byddwn yn gwneud hyn

Rydyn ni bellach yn asesu ein canfyddiadau ac yn edrych ar waith ymchwil presennol a wnaed yn y maes hwn i benderfynu ar opsiynau a blaenoriaethau. Er mwyn i Gymru wireddu’r weledigaeth a amlinellir yn ei Strategaeth Ddigidol, mae angen i bobl allu troi’r strategaeth yn gamau gweithredu, ac mae angen i ni eu cynorthwyo. Drwy gydol y gwaith hwn, byddwn yn ymgysylltu â’r gwahanol sectorau i sicrhau bod ein cynlluniau’n gweithio iddynt.

Rydyn ni eisoes wedi dechrau ein hyfforddiant arweinyddiaeth, sydd bellach yn cael ei gyflwyno ledled awdurdodau lleol yng Nghymru a thimau Llywodraeth Cymru fel Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Rydyn ni hefyd yn bwriadu cynnal un o’n gweminarau rhannu gwybodaeth ar ddatblygu sgiliau a galluoedd yn y dyfodol agos, felly cadwch lygad am fwy o fanylion a gobeithiwn y byddwch yn cymryd rhan yn y sgwrs.

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *