Cyflwyniad i uwch dîm arweinyddol y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) – gan Brif Weithredwr dros dro CDPS, Sally Meecham

Rwyf wedi bod yn Brif Weithredwr dros dro ers bron i flwyddyn ac rydym nawr yn y chwilio am Brif Swyddog Gweithredol parhaol. Mae pedwar eisoes wedi eu penodi i’r tîm arweinyddol.


Y bobl yma fydd yn datblygu a gweithredu’r strategaeth, yn meithrin timoedd a phartneriaethau, ac yn rhoi gwybod i bawb sut y bydd CDPS yn cefnogi sefydliadau i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru.


Isod maent yn rhannu cyflwyniad byr gyda ni am eu swyddi a’u cefndir:

Cyfarwyddwr Busnes – Simon Renault


Rwyf yn was sifil ers dros 30 mlynedd, gyda’r 21 diwethaf yn Llywodraeth Cymru. Roeddwn yn un o’r tri wnaeth gynnal y cam darganfod i weld os oedd angen i’r Ganolfan (CDPS) fodoli.


Ers hynny, rwyf wedi bod yn gweithio yn CDPS yn sicrhau fod llywodraethiant a systemau priodol yn eu lle, bod arian y trethdalwr yn cael ei wario’n briodol a’n bod yn penodi’r pobl orau.


Rwy’n teimlo’n angerddol fod angen cael gwared o gamau di-angen mewn proses i weithio’n fwy effeithlon, a dw i wastad wedi gweithio mewn timoedd sy’n gallu gwneud gwahaniaeth ac yn cynnig gwasanaeth gwell i’r defnyddiwr.


Ers ychydig flynyddoedd, rwyf wedi teimlo fod angen rhywbeth i gefnogi trawsnewid digidol yng Nghymru ac yn creu ein bod yn gwneud y peth iawn wrth sefydlu y Ganolfan er mwyn cynnig gwasanaethau cyhoeddus gwell i bobl Cymru. Mae’r amser yn iawn a chyfle unigryw i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Simon Renault

Pennaeth Darparu – Ann Kempster


Mae gen i ddwy radd mewn gwleidyddiaeth (gan gynnwys MA mewn Gwleidyddiaeth Amgylcheddol) ac fe ddechreuais i weithio yn y maes cyfathrebu a’r wasg ar hap ar ôl fy nghwrs meistr.


Yn y diwedd, mi wnes i ymgartrefu ym myd rheoli darparu ar yr adeg y cafodd ‘Government Digital Service’ Llywodraeth y DU ei sefydlu. Rwyf wedi bod yn gweithio fel ymgynghorydd ers saith mlynedd ac wedi gweithio gydag ystod eang o adrannau a chyrff lled braich Llywodraeth y DU. Rwyf wedi arwain rhaglenni trawsnewid mawr, yn ogystal â helpu timoedd gyda’r gwaith ymarferol o ddarparu.


Fel Pennaeth Darparu CDPS, mi fydda i’n adeiladu timoedd fydd yn gweithio’n agos gyda phartneriaid yn y sector gyhoeddus a’r trydydd sector. Mi fyddaf hefyd yn gweithio gyda’r tîm sy’n cynnal yr adolygiad o’r tirlun digidol ac arweinwyr ar draws y sector gyhoeddus er mwyn deall beth yw’r ffrwd ddarparu dros y blynyddoedd nesaf.


Rwy’n credu’n gryf yng nghenhadaeth CDPS a does dim un swydd arall wedi fy nhemtio i adael fy mywyd fel ymgynghorydd. Rwyf wedi datblygu cariad dwfn at Gymru – y lle, y bobl a’r diwylliant – mae’n anodd peidio a minnau yn briod gyda Chymro balch!

Pennaeth Cyfathrebu – Edwina O’Hart


Mi fydda i’n ymuno gyda CDPS ar secondiad o Cartrefi Cymunedol Cymru ble rwyf yn arwain y tîm gwasanaethau aelodau. Un o uchafbwyntiau fy ngyrfa hyd yn hyn oedd ymgyrch Cartrefi i Gymru adeg etholiad y Cynulliad yn 2016. Rwyf yn falch iawn o’r modd y gwnaethom gydweithio a chynnwys pawb yn yr ymgyrch – elfennau oedd yn allweddol i’w llwyddiant.


Fel arweinydd, dw i’n teimlo ei bod hi’n bwysig datblygu staff, buddsoddi yn iechyd meddwl a lles y tîm a dangos tegwch a pharch bob amser.
Mi fydda i’n arwain y gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu ar draws y sefydliad yn CDPS. Swydd hynod o bwysig o ystyried ystod y gwaith a’r uchelgais. Mi fydd iaith glir a hygyrchedd yn bwysig iawn i mi, yn ogystal ag adrodd stori am waith y tîm a’r bobl mae’r Ganolfan yn eu cefnogi – a’r gwahaniaeth mae hynny’n ei wneud. Mae’n gyffrous iawn!


Rwyf wedi bod yn dilyn gwaith y Ganolfan ers peth amser ac wrth fy modd yn cael siapio’r rôl, arwain tîm anhygoel a helpu i ddarparu maes polisi pwysig iawn; strategaeth ddigidol Cymru.

Pennaeth Sgiliau a Gallu Digidol – Peter Thomas


Rwyf wedi bod yn gweithio ar raglen trawsnewid digidol Llywodraeth Cymru, Hwb, ers y deng mlynedd diwethaf. Cyn hynny, roeddwn yn athro gydag angerdd at ddefnyddio dulliau digidol i wella pethau.


Pan darodd Covid, roedd pawb angen addysgu ar-lein neu weithio yn rhithiol o adref, ac fel Uwch Reolwr Ymgysylltu Arlein Hwb, mi aeth hi’n brysur iawn arna i. Ond mi oedd popeth ychydig yn haws i rieni, athrawon a disgyblion gan fod y platfform digidol eisoes yn bodoli.


Bydd fy rôl yn y ganolfan nid yn unig yn helpu staff sydd eisoes yn gweithio yn y maes i ddatblygu sgiliau a hyder ond hefyd yn cefnogi y rheiny sydd awydd symud i weithio yn y maes digidol o fewn y sector gyhoeddus yng Nghymru.


Rwyf yn ymuno gyda’r Ganolfan er mwyn gwneud gwasanaethau cyhoeddus yn well. A minnau wedi gweithio ar raglen trawsnewid digidol genedlaethol, rwyf yn gwybod y bydd yn dipyn i her, ond werth yr ymdrech os bydd yn gwneud gwahaniaeth ac o fudd i drigolion Cymru.


Bydd mwy o swyddi i ddod…


Mae hwn yn uwch dîm arweinyddol gwych, gydag ystod o sgiliau a phrofiadau heb eu hail. Maent hefyd yn angerddol dros gynnig gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru.


Mi fydd na gyfleodd pellach i ymuno gyda CDPS – cadwch olwg ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol.

Sally Meecham

Gadewch ateb

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *