Cyflawniadau cam alffa’r CDPS a’r gwersi a ddysgwyd

19 Chwefror 2021

Cyflwyniad a diben

Rhwng mis Mehefin 2020 a mis Mawrth 2021, mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) yn cynnal ei cham Alffa, gan brofi’r canfyddiadau o’r cam Darganfod a dechrau darparu ar draws nifer o feysydd i wella’r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru.  

Mae’r papur hwn yn amlinellu cyflawniadau allweddol CDPS o fis Mehefin 2020 tan fis Ionawr 2021.

Ein cyflawniadau

Trefnu sgwad arbenigol

Mae ein sgwad arbenigol wedi rhoi’r sgiliau a’r gallu i ni arwain ac arddangos methodolegau ystwyth ac arferion gorau sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr wrth ddylunio a gweddnewid y ffordd y darperir gwasanaethau. 

Dyma’r cynnydd allweddol yn y maes gwaith hwn:

Pwyntiau dysgu allweddol:

Ychwanegu at lwyddiant ein sgwad arbenigol gyntaf

Yn dilyn llwyddiant y sgwad arbenigol enghreifftiol wrth helpu i weddnewid agwedd ar ofal cymdeithasol i oedolion yn ddigidol mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr, mae CDPS wedi cael ei chomisiynu gan raglenni sector cyhoeddus eraill yng Nghymru i helpu i gyflwyno ymagwedd Sgwad i helpu i ddeall anghenion defnyddwyr a’r broblem y mae gwir angen ei datrys.  

Mae gwaith presennol yn cynnwys:

Pwyntiau dysgu allweddol:

Pwyslais ar sgiliau a gallu

Mae “digidol” a’r sgiliau a’r technegau cysylltiedig yn ffordd newydd o weithio i lawer o staff ac uwch arweinwyr y sector cyhoeddus. Er bod pocedi o staff profiadol a thra medrus sy’n arwain gweddnewid gwasanaethau’n ddigidol mewn rhai rhannau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru, amlygwyd y diffyg cyffredinol o ran sgiliau a gallu digidol fel rhwystr allweddol rhag gweddnewid ar raddfa fawr. 

I ddechrau mynd i’r afael â hyn, rydym wedi:

Pwyntiau dysgu allweddol:

Gweithio’n agored

Mae gweithio’n agored wedi bod yn fan cychwyn ar gyfer y ffordd rydym yn cyfathrebu fel CDPS. Rydym eisiau rhannu cymaint ag y gallwn, bod yn dryloyw a rhoi cyfle i bobl gymryd rhan yn ein gwaith i wella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Ers mis Hydref, rydym wedi:

Pwyntiau dysgu allweddol:

Gosod safonau cyffredin a rhannu gwybodaeth

Dwy o’r heriau sy’n wynebu’r sector cyhoeddus yng Nghymru a amlygwyd yn ystod y cam darganfod oedd diffyg safonau gwasanaeth cyffredin a diffyg dealltwriaeth o’r hyn yr oedd pobl eraill yn ei wneud yn y maes hwn ledled Cymru ac yn ehangach. Yn ystod y cam hwn, rydym wedi:

Pwyntiau dysgu allweddol:

Recriwtio panel cynghori 

Rydym wedi sefydlu panel cynghori arbenigol o 14 o bobl a chanddynt brofiad helaeth o arwain gweddnewid gwasanaethau ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ledled Cymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae’r panel yn rhoi cymorth, cyngor a her feirniadol. 

Er mwyn helpu i gynyddu gallu a thyfu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr digidol yng Nghymru, rydym hefyd wedi ffurfio panel prentisiaid o arweinwyr digidol sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru. Mae aelodau ein panel prentisiaid yn cael eu paru ag un o aelodau ein panel cynghori sy’n gweithredu fel hyfforddwr a mentor.

Mae manylion llawn aelodaeth y panel ar gael yma

Beth sydd nesaf?

Mae CDPS wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y 12 mis nesaf, ond dyma megis ddechrau taith uchelgeisiol i gefnogi’r broses o ddylunio a darparu gwell gwasanaethau cyhoeddus sy’n bodloni anghenion a disgwyliadau’r defnyddiwr. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio ar gyfer 21/22, gan ddatblygu’r tîm a’r mesurau llywodraethu a llwyddo a fydd yn caniatáu i ni barhau i gyflawni’n gyflym.

Gadael Sylw

Ni chyhoeddir eich cyfeiriad ebost. Mae'r meysydd gofynnol wedi eu marcio ag *