Sut i ddenu talent i rolau digidol, data a thechnoleg

Mewn ymateb i argyfwng y sector cyhoeddus wrth ddenu, recriwtio a chadw staff o fewn y gofod digidol, data a thechnoleg (DDaT), dyma rai syniadau ar sut i ddenu talent ddigidol.

Symud tuag at bresgripsiynau electronig yng Nghymru

Yr hyn rydym wedi’i ddysgu trwy weithio gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), ymweld â fferyllfeydd a meddygfeydd, a siarad â phobl sydd angen meddyginiaeth.

Systemau rheoli gwybodaeth ysgolion – ein canfyddiadau

Mae cyfnod darganfod y system rheoli gwybodaeth ysgolion wedi amlygu ystod eang o anghenion defnyddwyr y gwasanaeth, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill sydd ag anghenion.

A group working together on a project

Dysgu trwy greu pethau: cyflwyno arbrawf

Dyma’r tîm y tu ôl i Dysgu trwy greu yn cyflwyno eu labordy digidol arbrofol sy’n archwilio sut mae pobl yn dysgu drwy greu pethau.

Dod ynghyd i wella ansawdd gwasanaethau presgripsiwn yng Nghymru

Pam fod 2 sefydliad ag arbenigeddau gwahanol yn dod at ei gilydd i greu canlyniadau gwell er lles cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

CDPS a’r prif swyddogion digidol yn amlinellu blaenoriaethau Cymru

Yn eu cofnod cyntaf ar y blog, mae prif swyddogion digidol Cymru a CDPS yn amlinellu eu blaenoriaethau ar gyfer Cymru dros y misoedd nesaf.

Cyrsiau hyfforddi Ystwyth: ein hiteriad cyntaf o Campws Digidol

Yn dilyn ymchwil defnyddwyr, rydym wedi lansio 3 chwrs hyfforddi Ystwyth newydd sy’n addas ar gyfer timau ac arweinwyr sy’n darparu gwasanaethau sector cyhoeddus yng Nghymru.

O ddata i ddyled, beth rydw i wedi ei ddysgu wrth weithio gyda CDPS

Yn y post blog yma gan gyfrannwr allanol, mae Neil Butt yn disgrifio sut wnaeth gweithio â CDPS roi llwyfan i Awdurdod Cyllid Cymru i newid y ffordd roeddent yn rheoli a darparu gwasanaethau.

Five people learning over one laptop

Cymunedau, offer a hygyrchedd – y dair blaenoriaeth ar gyfer dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr

Cymunedau, offer a hygyrchedd – Mae Pennaeth Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y defnyddiwr yma’n CDPS, Jo Goodwin, yn amlinellu tair blaenoriaeth ar gyfer y math yma o ddylunio, wrth iddi ddechrau yn ei swydd newydd.

Sut mae Awdurdod Cyllid Cymru yn cyflawni canlyniadau dyled gwell

Mae tîm newydd gan Awdurdod Cyllid Cymru sy’n ffocysu ar leihau ac atal dyled trethdalwyr – gyda chefnogaeth CDPS.

Sut i gynhyrchu adroddiad blynyddol fydd pobl yn siŵr o’i ddarllen

Beth am wneud hanes blwyddyn eich sefydliad ar ffurf wefan fach, ynghyd â chyflwyniadau fideo yn hytrach na llun o swyddog yn gafael mewn beiro.

6 ffordd y gall sector cyhoeddus digidol helpu Cymru i gyrraedd sero net

Mae prosiect darganfod gan CDPS ynglŷn â thechnoleg trydydd sector a llywodraeth wyrddach wedi siarad â gweision cyhoeddus ledled Cymru – dyma beth ganfuon nhw.