Safonau Gwasanaeth Digidol ar gyfer Cymru

Rhaid mai’r gwahaniaeth gwirioneddol wrth fabwysiadu gwasanaeth digidol ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yw ffocws digyfaddawd ar anghenion defnyddwyr gwasanaeth. Mae’r ymrwymiad i ddyluniad yn canolbwyntio ar y defnyddiwr a mabwysiadu set o safonau gwasanaeth digidol yn hanfodol.

Bydd safonau gwasanaeth digidol sy’n gyffredin ar draws yr holl sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru yn cefnogi ac yn ymgorffori dylunio gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac yn cyflwyno gwasanaethau a chanlyniadau gwell ar gyfer defnyddwyr. Byddwn yn sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu cynllunio, eu mabwysiadu, eu hyrwyddo a’u cynnal. Byddant yn cael eu defnyddio i helpu sefydliadau i ystyried yr holl elfennau sy’n arwain at wasanaethau gwell ar gyfer pobl Cymru.

Mae Cymru yn unigryw yn y ffordd y mae wedi mabwysiadu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd ac atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldeb iechyd a newid hinsawdd. Adlewyrchir y polisi blaengar hwn mewn safonau sy’n adeiladu ar ein gwasanaethau yng Nghymru.

Bydd y safonau gwasanaeth hyn a’r ffordd y gellir eu defnyddio i gefnogi cyflawni canlyniadau gwell ar gyfer defnyddwyr yn awr yn cael eu profi a’u hailadrodd fel rhan o’n gwaith.

  1. Ffocws ar lesiant pobl Cymru nawr ac yn y dyfodol
  2. Hyrwyddo’r Gymraeg 
  3. Deall defnyddwyr a’u hanghenion 
  4. Ailadrodd a gwella yn aml  
  5. Defnyddio data ac ymchwil defnyddwyr i wneud penderfyniadau
  6. Ystyried moeseg, preifatrwydd a diogeledd drwyddi draw
  7. Mae angen perchennog gwasanaeth grymus ar bob gwasanaeth
  8. Mae angen tîm amlddisgyblaethol ar bob gwasanaeth
  9. Defnyddio technoleg addasadwy
  10. Gweithio’n agored

Mae hwn yn alffa rydym ni’n ei rhannu’n agored i gael adborth.

Mae’r safon hon wedi’i hysbrydoli gan safonau digidol eraill o gwmpas y byd (gan gynnwys safonau wedi eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru). Mae’n esbonio’r hyn sy’n ddisgwyliedig o wasanaethau digidol newydd neu rai wedi’u hailddylunio, a ariennir gan sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Byddwn yn cydweithio â phobl ledled Cymru i ailadrodd y fersiwn hon, a gwella arni.    

Mwy o fanylion:

1. Ffocws ar lesiant pobl Cymru nawr ac yn y dyfodol

Rydym ni yma i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl yng Nghymru. Dylem gael ein hysgogi gan ganlyniadau sydd o fudd iddynt, nid gan restrau o fanylebau neu ofynion technegol. Mae dylunio gwasanaeth digidol yn golygu meddwl am y dyfodol cymaint ag yr ydym yn meddwl am heddiw. Dylai timau ystyried llesiant cenedlaethau’r dyfodol, a meddwl am lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Dylai gwasanaethau gyfrannu at 7 nod llesiant Cymru.

2. Hyrwyddo’r Gymraeg 

Dylai gwasanaethau yng Nghymru ddiwallu anghenion pobl sy’n defnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Dylai timau ddylunio ac adeiladu gwasanaethau sy’n hyrwyddo ac yn hwyluso’r Gymraeg, a thrin defnyddwyr sy’n ei siarad yn gyfartal â’r rheiny y mae’n well ganddynt siarad Saesneg.

3. Deall defnyddwyr a’u hanghenion 

Dylai anghenion defnyddwyr yrru dylunio gwasanaethau, pwy bynnag yw’r defnyddwyr hynny. Mae anghenion defnyddwyr yn bwysicach na chyfyngiadau strwythurau busnes, seilos sefydliadol neu dechnolegau. 

Dylai timau amcanu at roi cyfeiriad i daith y defnyddiwr o’r dechrau i’r diwedd, gan ddeall y gwahanol ffyrdd a sianelau y bydd pobl yn rhyngweithio â gwasanaethau, p’un a yw hynny ar-lein, dros y ffôn, neu’n bersonol. Mae gwasanaethau cyhoeddus i bawb, felly mae ystyried hygyrchedd yn hanfodol. Dylai pob cysylltiad, ar-lein ac oddi ar-lein, symud defnyddiwr yn agosach at ei nod.  

4. Ailadrodd a gwella yn aml 

Dylem ni ddefnyddio dull datblygu cynyddol, sy’n symud yn gyflym i gael meddalwedd waith yn nwylo defnyddwyr cyn gynted ag y bo modd, mor aml ag y bo modd. Bydd hyn yn helpu timau i ailadrodd yn gyflym, ar sail adborth defnyddwyr.  

5. Defnyddio data ac ymchwil defnyddwyr i wneud penderfyniadau

Dylem ni fesur yn barhaus pa mor dda y mae gwasanaethau’n perfformio ar gyfer defnyddwyr. Dylai timau ddefnyddio data perfformiad i ganfod a blaenoriaethu gwelliannau. Pan fydd modd, dylai’r data hwnnw fod yn awtomatig ac mewn amser real, i’w wneud mor wrthrychol a hawdd i’w gasglu ag y bo modd. 

Dylai timau gynnal ymchwil defnyddwyr ar newidiadau ailadroddol i’w gwasanaethau. Dylai uwch arweinwyr gymryd rhan mewn ymchwil yn rheolaidd, i aros mewn cysylltiad â’r gwaith. 

6. Ystyried moeseg, preifatrwydd a diogeledd drwyddi draw

Rhaid i wasanaethau digidol ddiogelu gwybodaeth sensitif a chadw data yn ddiogel. Dylai timau asesu, deall a mynd i’r afael â materion moesegol yn gysylltiedig â’r holl wasanaethau digidol ym mhob cam o’u datblygiad. 

7. Mae angen perchennog gwasanaeth grymus ar bob gwasanaeth

Dylai fod yna un perchennog gwasanaeth grymus sydd â’r awdurdod a’r cyfrifoldeb i wneud yr holl benderfyniadau ynghylch busnes, cynnyrch a phenderfyniadau technegol am wasanaeth.

Mae’r un person yn atebol ac yn gyfrifol am ba mor dda y mae’r gwasanaeth yn diwallu anghenion ei ddefnyddwyr, a dyma sut caiff ei lwyddiant ei werthuso. 

8. Mae angen tîm amlddisgyblaethol ar bob gwasanaeth

Rydym yn adeiladu gwasanaethau ar gyfer Cymru ar sail timau. Dylai pob un ohonynt fod yn gyfuniad amrywiol o bobl, profiad, arbenigedd a disgyblaethau. 

Yn ogystal â chael y cyfuniad cywir o sgiliau a phrofiad ar gyfer y cyfnod datblygu presennol, dylai’r tîm hefyd allu esbonio sut gallai cyfansoddiad y tîm newid dros gyfnod, a pha gyllid y bydd ei angen i gefnogi tîm sy’n gyfrifol am welliant parhaus y gwasanaeth. 

9. Defnyddio technoleg addasadwy

Dylem ni wneud penderfyniadau am dechnoleg sy’n helpu timau i wneud eu gwaith a chyflawni. Dylem ni bob amser anelu at ddefnyddio’r offeryn symlaf a mwyaf priodol, ac osgoi cloi’r ddarpariaeth gan y gwerthwr i dechnolegau penodol.

Dylid grymuso timau i ddefnyddio’r offer sy’n gweithio iddyn nhw, a’u hannog i ystyried offer sy’n bodloni safonau agored, ar sail cwmwl, sy’n cael eu mabwysiadu a’u cefnogi’n eang. 

10. Gweithio’n agored 

Dylem amcanu at wneud y gwasanaethau rydym ni’n eu hadeiladu, a’r technegau rydym ni’n eu defnyddio i’w hadeiladu, mor agored ag y bo modd. 

Wrth iddynt ddatblygu gwasanaeth, dylai timau gyfathrebu’n agored am y penderfyniadau maen nhw’n eu gwneud a beth maen nhw’n ei ddysgu. Hefyd, dylent rannu cod, patrymau a mewnwelediad mor rhwydd ag y bo modd i helpu pobl eraill sy’n ceisio adeiladu gwasanaethau cyhoeddus rhagorol yng Nghymru.