Deall ffyrdd ystwyth o weithio

Mae ffyrdd ystwyth o weithio yn deillio o ddatblygu meddalwedd a’u nod yw sicrhau bod meddalwedd sy’n gweithio yn cyrraedd defnyddwyr cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn cynnig adborth cyflym i dimau ac yn helpu i sicrhau bod y canlyniad terfynol yn werthfawr i’r defnyddwyr. Mae’r egwyddorion hyn yn drosglwyddadwy a gellir eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr.

Mae defnyddio meddylfryd ac ymagwedd ystwyth i fynd i’r afael â phroblem yn caniatáu i dimau ymdrin â’r cymhlethdod mewn ffordd agored, gydweithredol ac ailadroddol.

Canllaw cyflym i derminoleg ystwyth

Darganfod/Alffa/Beta/Byw

Mae darganfod yn golygu deall y broblem y mae angen ei datrys cyn ymrwymo i greu gwasanaeth. Mae’n ymwneud â dysgu am eich defnyddwyr a’r hyn maen nhw eisiau ei wneud, pa gyfyngiadau y gallech fod yn eu hwynebu a’r cyfleoedd i wella’r ffordd y mae pethau’n cael eu darparu heddiw.

Mae alffa yn golygu rhoi cynnig ar wahanol ddatrysiadau i’r broblem a amlygwyd gennych yn ystod eich cam darganfod. Erbyn diwedd y cam alffa, dylech fod mewn sefyllfa i wybod pa un o’ch datrysiadau, os o gwbl, yr hoffech eu symud ymlaen i’ch cam beta.

Mae beta yn golygu cymryd eich syniad gorau o’r cam alffa a dechrau ei ddatblygu fel gwasanaeth. Byddwch yn dechrau mewn ‘beta preifat’, fwy na thebyg, gan brofi’r gwasanaeth gyda nifer gyfyngedig o ddefnyddwyr a chael adborth cynnar.

Mae byw yn golygu cefnogi eich gwasanaeth newydd a gwrando’n barhaus ar eich defnyddwyr i wneud newidiadau a gwelliannau.


Seremonïau Ystwyth

Cyfarfod ar eich sefyll yw cyfarfod dyddiol er mwyn i’r tîm drafod yr hyn maen nhw wedi bod yn gweithio arno a ph’un a oes unrhyw broblemau neu rwystrau y mae arnynt angen cymorth â nhw. Dylai’r cyfarfodydd hyn fod yn fyr ac yn benodol.

Cynhelir cyfarfodydd cynllunio cyflym er mwyn i’r tîm benderfynu beth i weithio arno nesaf a sut y byddant yn mynd ati.

Mewn cyfarfod dangos a dweud, mae aelodau’r tîm yn cael arddangos eu gwaith. Mae’r cyfarfodydd hyn yn gyfle gwych i wahodd rhanddeiliaid, uwch arweinwyr a chyflenwyr i gael gwybod mwy am y gwaith rydych wedi bod yn ei wneud. Gallech hyd yn oed agor eich cyfarfod dangos a dweud i weddill eich sefydliad.

Cyfarfodydd rheolaidd yw ôl-sylliadau sy’n rhoi cyfle i’r tîm cyfan drafod beth sy’n mynd yn dda a beth nad yw’n mynd cystal. Cânt eu defnyddio i ddatrys unrhyw broblemau a chynnal y pwyslais ar y pethau sy’n gweithio.

Mae hanesion defnyddwyr yn disgrifio defnyddiwr a’r rheswm pam mae angen iddo ddefnyddio’r gwasanaeth rydych chi’n ei greu.

Darllen pellach: