Blog

Datblygu sgiliau a gallu yng Nghymru

Cefndir I wir weddnewid y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru, mae angen i ni sicrhau bod y sector cyhoeddus yng Nghymru yn meddu ar y sgiliau, y gallu a’r hyder i ddarparu gwasanaethau digidol sy’n bodloni anghenion a disgwyliadau pobl Cymru. Mae datblygu sgiliau a gallu yn rhan allweddol […]

Digwyddiad 3 y Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Strategaeth Ddigidol i Gymru

Ym mis Rhagfyr, lansiodd Llywodraeth Cymru gyfres o bostiadau blog yn gofyn am adborth ar y strategaeth ddigidol ddrafft newydd i Gymru. Bydd y strategaeth newydd yn helpu sicrhau bod pobl yng Nghymru yn cael gwasanaethau cyhoeddus modern, effeithlon a syml, yn ogystal ag ysgogi arloesedd yn economi Cymru. Chwe chenhadaeth Mae’r strategaeth wedi’i seilio ar chwe […]

Digwyddiad 2 y Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Y Gymraeg

Diolch yn fawr i bawb a ymunodd â gweminar rhannu gwybodaeth yr wythnos hon. Roedd yn wych gweld cynifer o bobl yn cymryd rhan ac yn awyddus i rannu eu meddyliau a’u syniadau. Daeth dros 50 o bobl ledled Cymru ynghyd i edrych ar sut gall dylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru helpu i […]

Profi defnyddioldeb yn ystod COVID-19 – sut y cynhalion ni Brofi Defnyddioldeb cynrychioliadol o bell ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Yn dilyn canfyddiadau ein cam darganfod, rydyn ni bellach wedi symud ymlaen i gam Alffa ein Prosiect Gweddnewid Digidol Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac wedi creu neges destun diweddaru statws a gwefan prototeip. Lluniwyd y rhain i roi diweddariadau i bobl am eu cais i Ofal Cymdeithasol i Oedolion, gan olygu bod llai o rwystredigaeth a dryswch ynglŷn â […]

Datblygu Prototeipiau

Gwersi Prototeipio a Ddysgwyd Yn rhan o gam Alffa’r prosiect drws blaen Gofal Cymdeithasol i Oedolion rydyn ni’n gweithio arno gyda chynghorau Blaenau Gwent, Torfaen a Chastell-nedd Port Talbot, rydyn ni wedi bod yn creu prototeip o ddatrysiad posibl y gallwn ei brofi gyda defnyddwyr. Yn y postiad hwn, mae’r Datblygwr, Matthew Pugh, yn sôn ychydig wrthym […]

Y cam Darganfod: beth ddarganfuon ni?

Yn ôl ym mis Awst, fe aethon ni ati i amlygu her gyffredin sy’n effeithio ar fynediad at Ofal Cymdeithasol i Oedolion ledled Blaenau Gwent, Torfaen a Chastell-nedd Port Talbot, gan archwilio sut gallen ni ddefnyddio dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr a galluogwyr digidol i gefnogi gwasanaethau.  Yn ein postiad blog cyntaf, fe rannon […]

Y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) – ymlaen â ni!

Ymrwymiad i gefnogi digidol yng Nghymru Yn ei chyllideb ddrafft ar gyfer 2021-22, cyhoeddodd Rebecca Evans fod £4.9m o gyllid wedi cael ei ddyrannu i CDPS ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae hyn yn newyddion gwych i wasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru.  Mae cyfle cyffrous iawn ar gael bellach i adeiladu ar chwe mis […]

Cynyddu ymwybyddiaeth a helpu i ddarparu gwasanaethau

Un o’n blaenoriaethau yn y Ganolfan yw helpu sefydliadau a’u harweinwyr i ddatblygu mwy o ddealltwriaeth a hyder ynglŷn â materion digidol. Yn ystod ein cam Darganfod y llynedd, fe glywsom am ddiffyg dealltwriaeth o’r hyn y mae ‘digidol’ yn ei olygu, nad yw pob uwch arweinydd yn deall sut i weithredu gweddnewid digidol a […]

Digwyddiad 2 y Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Hyrwyddo’r Gymraeg

Dangosodd ein gwaith ymchwil defnyddwyr a gynhaliwyd gyda chyflogeion y sector cyhoeddus yng Nghymru i ni fod cefnogaeth gref i hyrwyddo’r Gymraeg bod y pethau sy’n rhwystro hyn rhag digwydd yn rhai ymarferol yn bennaf: diffyg arian, pobl, offer a chanllawiau  Ni ddylai’r cynnwys Cymraeg sy’n rhan o wasanaethau digidol Cymraeg fod yn fater o […]

Pennod 1 y Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Dylunio Gwasanaethau sy’n Canolbwyntio ar Ddefnyddwyr

Diolch yn fawr i bawb a ymunodd â’r weminar gyntaf yn ein cyfres rhannu gwybodaeth yr wythnos hon. Rydym yn awyddus i ddarparu cynifer o gyfleoedd â phosibl i rannu gwybodaeth, dysgu ac ymgysylltu. Yn y digwyddiad cyntaf hwn, daeth dros 30 o bobl at ei gilydd o bob rhan o Gymru i edrych ar sut […]

Creu Cymru Ddigidol — cyfres rhannu gwybodaeth

Roedd ein gweminarau diweddar ar y safonau gwasanaethau digidol drafft rydyn ni’n eu datblygu ar gyfer Cymru yn ffordd wych o rannu rhai syniadau, ymgysylltu â’r rhai ohonoch sy’n gweithio i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a llywio ein gwaith. Mae gweithio’n agored a rhannu meddyliau, syniadau ac arfer da yn egwyddorion allweddol ar gyfer […]

Penodi Prif Swyddog Gweithredol dros dro ar gyfer Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru

Mae Sally Meecham wedi cael ei phenodi’n Brif Swyddog Gweithredol dros dro ar gyfer Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) Cymru. 19 Tachwedd 2020 Mae Sally Meecham, sy’n arbenigwraig ar weddnewid digidol, wedi cael ei phenodi i arwain y Ganolfan trwy ei cham Alffa, gan gefnogi gwelliannau wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus digidol ledled Cymru. Mae Sally […]