Blog

Cyfathrebu Digidol – ymunwch gyda ni

Ym mis Mawrth, fe wnaethom ni ddarn byr o waith yn edrych ar rai o’r heriau sy’n wynebu sefydliadau wrth gyfathrebu datblygiadau digidol ac oedd yna le i’r Ganolfan fod yn cefnogi.

Allech chi fod yn ein Rheolwr Cymuned newydd?

Yn CDPS rydym wedi dechrau creu cymunedau o amgylch ein safonau gwasanaeth digidol er mwyn cynnig gofod i bobl ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth a syniadau.

Adeiladu Tîm

Rydym wedi cyrraedd cyfnod cyffrous yn ein datblygiad yma yn CDPS Cymru gan ein bod yn dechrau penodi i’r tîm.

Cyfathrebu digidol – deall yr heriau

Mae cyfathrebu’n agored wedi bod yn flaenoriaeth i ni o’r cychwyn cyntaf. Er mwyn gallu darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell, mae angen i sefydliadau gyfathrebu yn effeithiol yn fewnol ac yn allanol.

Safonau Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cymru – y diweddaraf

Pan lansion ni ein safonau gwasanaethau digidol drafft yn ôl ym mis Hydref, roedden ni’n chwilio am fewnbwn i greu cyfres o safonau a fydd yn gwella gwasanaethau cyhoeddus i bobl Cymru.

Cyfres Rhannu Gwybodaeth 4 – Sgiliau a Gallu

Diolch enfawr i bawb a ymunodd â’n gweminar cyfres rhannu gwybodaeth yr wythnos hon.

Cyfathrebu’n Agored

‘Cafodd yr erthygl hon ei rhannu yn wreiddiol ar y 9 Chwefror 2021 ar comms2point0, gofod rhannu gwybodaeth ar gyfer pobl broffesiynol sy’n gweithio yn y maes cyfathrebu.’

Digwyddiad 4 o’r Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Sgiliau Digidol – cynyddu gallu yng Nghymru

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar nesaf yn y gyfres rhannu gwybodaeth pan fyddwn ni yn edrych ar sgiliau a gallu digidol.[…]

Cyflawniadau’r Cam Alffa a Gwersi a Ddysgwyd

Cyflwyniad a diben Rhwng mis Mehefin 2020 a mis Mawrth 2021, mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) yn cynnal ei cham Alffa, gan brofi’r canfyddiadau o’r cam Darganfod a dechrau darparu ar draws nifer o feysydd i wella’r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru.   Mae’r papur hwn yn amlinellu cyflawniadau […]

Symud ymlaen i’r cam Beta – gwersi, pwyntiau dysgu a’r camau nesaf

Dysgu ymagwedd wahanol Wrth i ni symud i’r cam Beta, rydyn ni wedi aros i fyfyrio ar ein taith hyd yma ac rydyn ni gyd wedi dysgu rhai gwersi pwysig am yr ymagwedd ddigidol.  Roedden ni’n eithaf newydd i’r ffordd o weithio a’r ymagwedd ystwyth, ac yn fwy cyfarwydd â dull rheoli prosiect sy’n fwy nodweddiadol […]

Beth sydd mewn cyfieithiad?

by Angharad Prys, Communications Officer Yn ystod ein cyfarfod cyntaf o’r Gymuned Arfer Adeiladu Gwasanaethau Dwyieithog, mi drafodwyd llawer am yr angen i beidio cyfieithu wrth ddylunio gwasanaethau digidol dwyieithog, ond yn hytrach ddrafftio yn ddwyieithog. Ein nod yw gwneud gwasanaethau cyhoeddus yn hawdd i’w defnyddio, yn y Gymraeg neu’r Saesneg.  Mae hyn yn dipyn o sialens, a pe […]

Digwyddiad 3 Cyfres Rhannu Gwybodaeth – Strategaeth Ddigidol i Gymru

Yr wythnos hon fe wnaethom gynnal y 3ydd sesiwn rhannu gwybodaeth, sy’n sesiynau er mwyn rhannu gwybodaeth, dysgu a thrafod. Pwnc trafod y mis yma oedd y Strategaeth Ddigidol i Gymru. Roedd yn wych gweld dros 50 o bobl yn ymuno gyda ni o bobl sector yng Nghymru i ddysgu mwy am y strategaeth a […]