Blog

Adolygiad o’r Tirwedd Digidol

Nod yr Adolygiad Tirwedd yw deall cyflwr gwasanaethau cyhoeddus digidol Cymru (ar draws gwasanaethau, llwyfannau, contractau, a thechnoleg a sgiliau) er mwyn gosod blaenoriaethau yn well, nodi ble gallwn baru timau a gwasanaethau, a dyrannu buddsoddiad i’w gwella.

Cam Darganfod Chwaraeon Cymru

Ym mis Chwefror 2021, cysylltodd Chwaraeon Cymru â’r Ganolfan i weld sut gallem eu cynorthwyo i ddatblygu eu system grantiau cymunedol a hefyd eu helpu ar eu taith gweddnewid digidol.

Blog y Cadeirydd – Gorffennaf 2021

Mae’n bleser gennyf ysgrifennu fy mhostiad blog cyntaf fel Cadeirydd newydd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS). I mi, mae’r term “digidol” yn cynrychioli llawer mwy na thechnoleg a chyfrifiaduron.

Newid ffordd o feddwl o ‘brosiect’ i ‘gynnyrch’

Yn ein blog blaenorol, fe rannon ni ddiweddariad ar y daith ddatblygu ar gyfer ein datrysiad ‘Olrhain Fy Nghais’ i roi mynediad rhwydd at ddiweddariadau statws ar geisiadau i Ofal Cymdeithasol i Oedolion.

Wythnos Arweinwyr Digidol – dal i fyny

Yr wythnos ddiwethaf oedd yr Wythnos Arweinwyr Digidol, sef digwyddiad yn canolbwyntio ar weddnewid digidol gyda 300 o siaradwyr a 200 o ddigwyddiadau ar wahân a oedd â’r nod o rannu arfer da.

Cymunedau arfer

Yn CDPS, rydym yn sylweddoli cryfder cymuned. Rydym wedi gweld yn ein bywyd bob dydd yr hyn y gellir ei gyflawni trwy weithio gyda’n gilydd, a rhannu’r hyn sydd gennym, yn fwy nag erioed dros y flwyddyn ddiwethaf.

Sgiliau a gallu digidol – gweminar i gyflenwyr

Yn ystod ein cyfnod darganfod, clywsom y gallai fod diffyg dealltwriaeth o beth yw ystyr ‘digidol’, nad yw pob uwch arweinydd yn deall sut i roi trawsnewid digidol ar waith, a bod llawer o staff yn y sector cyhoeddus yn awyddus i gyfrannu at ddylunio gwasanaethau cyhoeddus gwell, ond bod angen yr hyfforddiant a’r gefnogaeth briodol arnynt

Safonau Gwasanaeth Digidol ar gyfer Cymru – ein hiteriad nesaf

Ym mis Hydref y llynedd, cyhoeddom ein safonau gwasanaeth drafft/alffa ar gyfer gwasanaethau digidol yng Nghymru. Ers hynny, buom yn edrych ar sut maent yn cael eu defnyddio, sut mae safonau’n cael eu defnyddio mewn gwledydd eraill a beth allwn ei wneud i gefnogi eu mabwysiadu’n ehangach.

Digwyddiad 5 Cyfres Rhannu Gwybodaeth – gwneud y penderfyniadau technegol cywir

Wythnos yma cafodd y 5ed gweminar yn ein cyfres rhannu gwybodaeth ei chynnal; sydd wedi eu trefnu er mwyn cynnig gymaint o gyfleoedd â phosibl i rannu gwybodaeth, dysgu ac ymgysylltu.

Ymgysylltu â chymunedau

Wrth i ni ddatblygu a rhoi ffocws i’n darpariaeth, rydyn ni wedi bod yn meddwl am gymunedau a sut i greu ymgysylltiad ystyrlon. Wrth sôn am gymunedau, rydyn ni wedi bod yn meddwl am y term mewn tair ffordd.

Profi, mireinio ac adeiladu: yr hyn sy’n digwydd yn ystod y cam datblygu cynnyrch ‘Beta’

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn rhannu ein cynnydd wrth weithio gyda Chastell-nedd Port Talbot, Blaenau Gwent a Thorfaen i archwilio her gyffredin yn ymwneud â drws blaen Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Cyfres Rhannu Gwybodaeth Digwyddiad 5 – technoleg – gwneud y dewis iawn

Ymunwch â ni yn ein gweminar nesaf yn y gyfres rhannu gwybodaeth pan fyddwn ni yn edrych ar dechnoleg a sut y gall sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru wneud y dewisiadau technegol cywir.