Blog

8 people saw round a table chatting

Rhannu Gwybodaeth – Timau amlddisgyblaethol

Fe gawson ni gwmni Dragos Leonte o Digital Scotland, Lesley Jones o Gofnod Gofal Nyrsio Cymru a Fran Beadle o Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Amlygodd y panel sut maen nhw wedi gweithio fel rhan o dimau amlddisgyblaethol a beth maen nhw wedi’i ddysgu o’r broses hon.

Coding on a computer

Rôl profi ‘mewnol’ wrth gyflawni prosiect ystwyth

Yn y blog hwn, byddwn yn clywed gan y tîm yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot sy’n gysylltiedig â chreu a phrofi’r cynnyrch – gwasanaeth negeseuon testun a sefydlwyd i helpu preswylwyr i olrhain eu cais am gymorth gan Wasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.

Two people working on a big whiteboard

Cam Darganfod Chwaraeon Cymru – yr hyn a ddysgodd y tîm

Ar ôl i’n cam darganfod ddod i ben, rydyn ni wedi treulio ychydig o amser yn myfyrio ar y broses a beth rydyn ni wedi’i ddysgu fel tîm.

Someone is on a laptop with medical equipment next to them.

Cofnodion Nyrsio’n Mynd yn Ddigidol: Astudiaeth Achos

Ym mis Ebrill 2021, aeth Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) yn fyw mewn nifer o fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau yng Nghymru.  Mae’n caniatáu i nyrsys mewn lleoliadau ar gyfer oedolion sy’n gleifion mewnol lenwi ffurflen asesu ar-lein wrth erchwyn gwely claf. Yn hytrach na llenwi ffurflenni papur, y nod yw arbed amser, gwella cywirdeb, a lleihau dyblygu i’r eithaf.

Harriet Green and Myra Hunt

Prif Weithredwr ar y cyd i Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) wedi cyhoeddi penodi Myra Hunt a Harriet Green fel Prif Weithredwr newydd y sefydliad. Dyma’r tro cyntaf i swydd ar y lefel hon gael ei rhannu yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. 

Person ar y soffa gan ddefnyddio gliniadur

Rhannu Gwybodaeth – Meithrin Timau Amlddisgyblaethol

Bydd Lesley Jones o Cofnod Gofal Nyrsio Cymru a Frances Beadle o Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ymuno â ni. Byddant yn ymdrin â’r modd maen nhw wedi gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol i ddigideiddio cofnodion gofal nyrsio, a beth fu effaith a budd hyn.

Someone is writing on sticky notes, reflecting on their work so far.

Chwaraeon Cymru: Canfyddiadau Diwedd y Cam Darganfod

Yn ein postiad blog diwethaf, fe drafodon ni pam yr oeddem yn dechrau’r cam darganfod i ddeall “sut gall Chwaraeon Cymru gynyddu cyrhaeddiad ac effaith eu (grantiau) buddsoddiadau cymunedol?” Gan symud ymlaen i ddiwedd y cam Darganfod, hoffem rannu beth rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma.

Three hands are touching a laptop keyboard.

Yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol: Canfyddiadau Diwedd y Cam Darganfod

Dros y 10 wythnos diwethaf rydyn ni wedi bod yn gweithio ar gam Darganfod yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol. Rydyn ni wedi blogio am ein cynnydd ar hyd y ffordd, ond roedden ni o’r farn y byddai’n ddefnyddiol crynhoi ein taith wrth i ni symud i’r cam Alffa.

A group of people are sat at a table with their laptops working.

Rhannu Gwybodaeth – Safonau Gwasanaeth Digidol

Wythnos diwethaf cynhaliom ein chweched gweminar yn y gyfres Rhannu Gwybodaeth, yn edrych ar Safonau Digidol i Gymru a sut y buodd Chwaraeon Cymru yn eu profi fel rhan o’u gwaith darganfod diweddar.

A group of people sat at a table looking at graphs in front of them.

Yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol – dysgu o’r tirwedd rhyngwladol

Yn y blog diweddaraf yma roedden ni am ymhelaethu ychydig yn ehangach ac amlygu nad ni yng Nghanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru yw’r unig rai sydd wrthi yn y maes hwn.

Someone pointing to their laptop screen

Yr adolygiad o’r Tirwedd Digidol – diweddariad 3 – ymgysylltu â pherchnogion gwasanaethau

Yn y blog hwn, byddwn ni’n sôn am ein hymgysylltiad â pherchnogion gwasanaethau. Byddwn ni’n trafod sut rydyn ni’n casglu data a’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma am y gwasanaethau unigol a’r heriau sy’n wynebu’r rhai sy’n eu rhedeg.

Someone writing on sticky notes.

Rhannu Gwybodaeth – Safonau Gwasanaeth Digidol – diweddariad

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar nesaf yn ein cyfres rhannu gwybodaeth, pan fyddwn ni’n edrych ar y cynnydd sydd wedi ei wneud wrth ddatblygu safonau gwasanaeth digidol i Gymru.