Blog

Yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol – dysgu o’r tirwedd rhyngwladol

Yn y blog diweddaraf yma roedden ni am ymhelaethu ychydig yn ehangach ac amlygu nad ni yng Nghanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru yw’r unig rai sydd wrthi yn y maes hwn. Mae llawer o sefydliadau eraill o’r un anian o amgylch y byd (sy’n cael eu galw’n “Unedau Llywodraeth Ddigidol”) wedi mynd i’r afael â materion cyffelyb ac rydyn ni’n awyddus i ddysgu wrthyn nhw.

Yr adolygiad o’r Tirwedd Digidol – diweddariad 3 – ymgysylltu â pherchnogion gwasanaethau

Yn ein blog blaenorol, trafodon ni sut rydyn ni wedi dechrau coladu cronfa ddata o wasanaethau, ymgysylltu â rhai sy’n gwneud penderfyniadau digidol, a dadansoddi’r data sy’n bodoli eisoes am wasanaethau. Yn y blog hwn, byddwn ni’n sôn am ein hymgysylltiad â pherchnogion gwasanaethau. Byddwn ni’n trafod sut rydyn ni’n casglu data a’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma am y gwasanaethau unigol a’r heriau sy’n wynebu’r rhai sy’n eu rhedeg.

Cyfres Rhannu Gwybodaeth Digwyddiad 6 – Safonau Gwasanaeth Digidol – diweddariad

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar nesaf yn ein cyfres rhannu gwybodaeth, pan fyddwn ni’n edrych ar y cynnydd sydd wedi ei wneud wrth ddatblygu safonau gwasanaeth digidol i Gymru.

Ymchwil defnyddwyr ynglŷn â chynhwysiant digidol yng Nghyngor Caerffili

Yn dilyn ein postiad blog gwadd diweddar gan Caroline Millington o Gyngor Caerffili am eu hymchwil defnyddwyr ynglŷn ag allgáu digidol, mae Izzie Hurrell yn sôn am yr ymchwil defnyddwyr, ffurfio tîm a’r hyn a ddysgwyd. 

Ymchwil Defnyddwyr ynglŷn ag Allgáu Digidol – rhannu’r hyn a ddysgwyd gan Gyngor Caerffili

Ym mis Mawrth 2021, cynorthwyodd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) Gyngor Caerffili i weithio gyda dau ymchwilydd defnyddwyr ar ddarn o waith i ddeall mwy am allgáu digidol a’r rhesymau pam mae preswylwyr yn cael trafferth mynd ar-lein. Yn y postiad blog gwadd hwn, mae Caroline Millington o Gyngor Caerffili yn ymhelaethu ar y prosiect a beth maen nhw wedi bod yn ei wneud.

Symud o alffa i beta

Yn ystod y 9 mis diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio ar draws ein 3 awdurdod lleol ar y prosiect Cael Mynediad at Ofal Cymdeithasol i Oedolion gyda’r tîm o’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS). Bu’n ffordd newydd o weithio ac yn brofiad gwych i weithio ar y cyd a gweld sut gallwn fynd ati i ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd wahanol.

Dangos a dweud y Bwrdd: fideo

Rydym wedi cynnal cyfarfod anffurfiol cyntaf ein Bwrdd newydd er mwyn rhannu’r gwaith sydd gennym ar y gweill gyda nhw. Yn hytrach na blog geiriog, rydym am rannu fideo a sleidiau y gall pawb eu gweld, yn ogystal â’r sesiwn cwestiwn ac ateb.

Cymuned Ymarfer Cyfathrebu Digidol – adborth ar ein cyfarfod misol cyntaf

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliwyd cyfarfod misol cyntaf ein cymuned ymarfer ‘Cyfathrebu Digidol’. Mae 16 o ymarferwyr cyfathrebu wedi ymuno â’r gymuned ers i ni ei lansio yn ôl ym mis Mai.

Cyflwyniad i uwch dîm arweinyddol y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) – gan Brif Weithredwr dros dro CDPS, Sally Meecham

Rwyf wedi bod yn Brif Weithredwr dros dro ers bron i flwyddyn ac rydym nawr yn y chwilio am Brif Swyddog Gweithredol parhaol. Mae pedwar eisoes wedi eu penodi i’r tîm arweinyddol. Y bobl yma fydd yn datblygu a gweithredu’r strategaeth, yn meithrin timoedd a phartneriaethau, ac yn rhoi gwybod i bawb sut y bydd […]

Diweddariad 2 o’r Adolygiad o’r Tirwedd Digidol – dechrau datguddio’r manylion

Heddiw, rydyn ni’n mynd i egluro rhywfaint o’r hyn a gyflawnwyd gennym yn y pythefnos diwethaf wrth i ni ddechrau datguddio rhai o’r manylion, gan symud drwy bob un o’n meysydd gwaith fesul un.

e-gaffael yng Nghymru: prosiect darganfod

Rydyn ni’n gweithio gyda’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i gynnal prosiect darganfod [insert link] ynglŷn â’r offer e-gaffael a ddefnyddir ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, er mwyn deall profiadau’r rhai sy’n defnyddio’r systemau hyn, a pha fath o system yr hoffent ei defnyddio. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan PUBLIC. Mae’r prosiect wedi […]

Diwylliant CDPS

Fe wnaethom ddechrau hysbysebu am Brif Weithredwr parhaol i CDPS wythnos diwethaf. Ers hynny, rydw i wedi bod yn cael sgyrsiau gyda phobl sydd â diddordeb yn y rôl. Un o’r cwestiynau allweddol sy’n dal i ddod yw, “Beth yw diwylliant CDPS”?