Blog

Allech chi fod yn ein Rheolwr Cymuned newydd?

Yn CDPS rydym wedi dechrau creu cymunedau o amgylch ein safonau gwasanaeth digidol er mwyn cynnig gofod i bobl ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth a syniadau.

Adeiladu Tîm

Rydym wedi cyrraedd cyfnod cyffrous yn ein datblygiad yma yn CDPS Cymru gan ein bod yn dechrau penodi i’r tîm.

Cyfathrebu digidol – deall yr heriau

Mae cyfathrebu’n agored wedi bod yn flaenoriaeth i ni o’r cychwyn cyntaf. Er mwyn gallu darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell, mae angen i sefydliadau gyfathrebu yn effeithiol yn fewnol ac yn allanol.

Safonau Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cymru – y diweddaraf

Pan lansion ni ein safonau gwasanaethau digidol drafft yn ôl ym mis Hydref, roedden ni’n chwilio am fewnbwn i greu cyfres o safonau a fydd yn gwella gwasanaethau cyhoeddus i bobl Cymru.

Cyfres Rhannu Gwybodaeth 4 – Sgiliau a Gallu

Diolch enfawr i bawb a ymunodd â’n gweminar cyfres rhannu gwybodaeth yr wythnos hon.

Cyfathrebu’n Agored

‘Cafodd yr erthygl hon ei rhannu yn wreiddiol ar y 9 Chwefror 2021 ar comms2point0, gofod rhannu gwybodaeth ar gyfer pobl broffesiynol sy’n gweithio yn y maes cyfathrebu.’

Digwyddiad 4 o’r Gyfres Rhannu Gwybodaeth – Sgiliau Digidol – cynyddu gallu yng Nghymru

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar nesaf yn y gyfres rhannu gwybodaeth pan fyddwn ni yn edrych ar sgiliau a gallu digidol.[…]

Cyflawniadau’r Cam Alffa a Gwersi a Ddysgwyd

Cyflwyniad a diben Rhwng mis Mehefin 2020 a mis Mawrth 2021, mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) yn cynnal ei cham Alffa, gan brofi’r canfyddiadau o’r cam Darganfod a dechrau darparu ar draws nifer o feysydd i wella’r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru.   Mae’r papur hwn yn amlinellu cyflawniadau […]

Symud ymlaen i’r cam Beta – gwersi, pwyntiau dysgu a’r camau nesaf

Dysgu ymagwedd wahanol Wrth i ni symud i’r cam Beta, rydyn ni wedi aros i fyfyrio ar ein taith hyd yma ac rydyn ni gyd wedi dysgu rhai gwersi pwysig am yr ymagwedd ddigidol.  Roedden ni’n eithaf newydd i’r ffordd o weithio a’r ymagwedd ystwyth, ac yn fwy cyfarwydd â dull rheoli prosiect sy’n fwy nodweddiadol […]

Beth sydd mewn cyfieithiad?

by Angharad Prys, Communications Officer Yn ystod ein cyfarfod cyntaf o’r Gymuned Arfer Adeiladu Gwasanaethau Dwyieithog, mi drafodwyd llawer am yr angen i beidio cyfieithu wrth ddylunio gwasanaethau digidol dwyieithog, ond yn hytrach ddrafftio yn ddwyieithog. Ein nod yw gwneud gwasanaethau cyhoeddus yn hawdd i’w defnyddio, yn y Gymraeg neu’r Saesneg.  Mae hyn yn dipyn o sialens, a pe […]

Digwyddiad 3 Cyfres Rhannu Gwybodaeth – Strategaeth Ddigidol i Gymru

Yr wythnos hon fe wnaethom gynnal y 3ydd sesiwn rhannu gwybodaeth, sy’n sesiynau er mwyn rhannu gwybodaeth, dysgu a thrafod.   Pwnc trafod y mis yma oedd y Strategaeth Ddigidol i Gymru. Roedd yn wych gweld dros 50 o bobl yn ymuno gyda ni o bobl sector yng Nghymru i ddysgu mwy am y strategaeth a […]

Datblygu sgiliau a gallu yng Nghymru

Cefndir I wir weddnewid y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru, mae angen i ni sicrhau bod y sector cyhoeddus yng Nghymru yn meddu ar y sgiliau, y gallu a’r hyder i ddarparu gwasanaethau digidol sy’n bodloni anghenion a disgwyliadau pobl Cymru. Mae datblygu sgiliau a gallu yn rhan allweddol […]