Blog

Prif Weithredwr ar y cyd i Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) wedi cyhoeddi penodi Myra Hunt a Harriet Green fel Prif Weithredwr newydd y sefydliad. Dyma’r tro cyntaf i swydd ar y lefel hon gael ei rhannu yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. 

Person ar y soffa gan ddefnyddio gliniadur

Digwyddiad Cyfres Rhannu Gwybodaeth 7 – Meithrin Timau Amlddisgyblaethol

Bydd Lesley Jones o Cofnod Gofal Nyrsio Cymru a Frances Beadle o Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ymuno â ni. Byddant yn ymdrin â’r modd maen nhw wedi gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol i ddigideiddio cofnodion gofal nyrsio, a beth fu effaith a budd hyn.

Someone is writing on sticky notes, reflecting on their work so far.

Chwaraeon Cymru: Canfyddiadau Diwedd y Cam Darganfod

Yn ein postiad blog diwethaf, fe drafodon ni pam yr oeddem yn dechrau’r cam darganfod i ddeall “sut gall Chwaraeon Cymru gynyddu cyrhaeddiad ac effaith eu (grantiau) buddsoddiadau cymunedol?” Gan symud ymlaen i ddiwedd y cam Darganfod, hoffem rannu beth rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma.

Three hands are touching a laptop keyboard.

Yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol: Canfyddiadau Diwedd y Cam Darganfod

Dros y 10 wythnos diwethaf rydyn ni wedi bod yn gweithio ar gam Darganfod yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol. Rydyn ni wedi blogio am ein cynnydd ar hyd y ffordd, ond roedden ni o’r farn y byddai’n ddefnyddiol crynhoi ein taith wrth i ni symud i’r cam Alffa.

A group of people are sat at a table with their laptops working.

Gweminar Rhannu Gwybodaeth Pennod 6 – Safonau Gwasanaeth Digidol

Wythnos diwethaf cynhaliom ein chweched gweminar yn y gyfres Rhannu Gwybodaeth, yn edrych ar Safonau Digidol i Gymru a sut y buodd Chwaraeon Cymru yn eu profi fel rhan o’u gwaith darganfod diweddar.

A group of people sat at a table looking at graphs in front of them.

Yr Adolygiad o’r Tirwedd Digidol – dysgu o’r tirwedd rhyngwladol

Yn y blog diweddaraf yma roedden ni am ymhelaethu ychydig yn ehangach ac amlygu nad ni yng Nghanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru yw’r unig rai sydd wrthi yn y maes hwn.

Someone pointing to their laptop screen

Yr adolygiad o’r Tirwedd Digidol – diweddariad 3 – ymgysylltu â pherchnogion gwasanaethau

Yn y blog hwn, byddwn ni’n sôn am ein hymgysylltiad â pherchnogion gwasanaethau. Byddwn ni’n trafod sut rydyn ni’n casglu data a’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma am y gwasanaethau unigol a’r heriau sy’n wynebu’r rhai sy’n eu rhedeg.

Someone writing on sticky notes.

Cyfres Rhannu Gwybodaeth Digwyddiad 6 – Safonau Gwasanaeth Digidol – diweddariad

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar nesaf yn ein cyfres rhannu gwybodaeth, pan fyddwn ni’n edrych ar y cynnydd sydd wedi ei wneud wrth ddatblygu safonau gwasanaeth digidol i Gymru.

Ymchwil defnyddwyr ynglŷn â chynhwysiant digidol yng Nghyngor Caerffili

Yn dilyn ein postiad blog gwadd diweddar gan Caroline Millington o Gyngor Caerffili am eu hymchwil defnyddwyr ynglŷn ag allgáu digidol, mae Izzie Hurrell yn sôn am yr ymchwil defnyddwyr, ffurfio tîm a’r hyn a ddysgwyd. 

A group of people sat at a table writing.

Ymchwil Defnyddwyr ynglŷn ag Allgáu Digidol – rhannu’r hyn a ddysgwyd gan Gyngor Caerffili

Ym mis Mawrth 2021, cynorthwyodd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) Gyngor Caerffili i weithio gyda dau ymchwilydd defnyddwyr ar ddarn o waith i ddeall mwy am allgáu digidol a’r rhesymau pam mae preswylwyr yn cael trafferth mynd ar-lein.

A group of people sat at a table with their laptops in front of them.

Symud o alffa i beta

Yn ystod y 9 mis diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio ar draws ein 3 awdurdod lleol ar y prosiect Cael Mynediad at Ofal Cymdeithasol i Oedolion gyda’r tîm o’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS).

Advisory panel members are on a video call smiling at the camera.

Dangos a dweud y Bwrdd: fideo

Rydym wedi cynnal cyfarfod anffurfiol cyntaf ein Bwrdd newydd er mwyn rhannu’r gwaith sydd gennym ar y gweill gyda nhw. Yn hytrach na blog geiriog, rydym am rannu fideo a sleidiau y gall pawb eu gweld, yn ogystal â’r sesiwn cwestiwn ac ateb.