Blog

Sgiliau a gallu digidol – gweminar i gyflenwyr

Yn ystod ein cyfnod darganfod, clywsom y gallai fod diffyg dealltwriaeth o beth yw ystyr ‘digidol’, nad yw pob uwch arweinydd yn deall sut i roi trawsnewid digidol ar waith, a bod llawer o staff yn y sector cyhoeddus yn awyddus i gyfrannu at ddylunio gwasanaethau cyhoeddus gwell, ond bod angen yr hyfforddiant a’r gefnogaeth briodol arnynt

Safonau Gwasanaeth Digidol ar gyfer Cymru – ein hiteriad nesaf

Ym mis Hydref y llynedd, cyhoeddom ein safonau gwasanaeth drafft/alffa ar gyfer gwasanaethau digidol yng Nghymru. Ers hynny, buom yn edrych ar sut maent yn cael eu defnyddio, sut mae safonau’n cael eu defnyddio mewn gwledydd eraill a beth allwn ei wneud i gefnogi eu mabwysiadu’n ehangach.

Digwyddiad 5 Cyfres Rhannu Gwybodaeth – gwneud y penderfyniadau technegol cywir

Wythnos yma cafodd y 5ed gweminar yn ein cyfres rhannu gwybodaeth ei chynnal; sydd wedi eu trefnu er mwyn cynnig gymaint o gyfleoedd â phosibl i rannu gwybodaeth, dysgu ac ymgysylltu.

Ymgysylltu â chymunedau

Wrth i ni ddatblygu a rhoi ffocws i’n darpariaeth, rydyn ni wedi bod yn meddwl am gymunedau a sut i greu ymgysylltiad ystyrlon. Wrth sôn am gymunedau, rydyn ni wedi bod yn meddwl am y term mewn tair ffordd.

Profi, mireinio ac adeiladu: yr hyn sy’n digwydd yn ystod y cam datblygu cynnyrch ‘Beta’

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn rhannu ein cynnydd wrth weithio gyda Chastell-nedd Port Talbot, Blaenau Gwent a Thorfaen i archwilio her gyffredin yn ymwneud â drws blaen Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Cyfres Rhannu Gwybodaeth Digwyddiad 5 – technoleg – gwneud y dewis iawn

Ymunwch â ni yn ein gweminar nesaf yn y gyfres rhannu gwybodaeth pan fyddwn ni yn edrych ar dechnoleg a sut y gall sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru wneud y dewisiadau technegol cywir.

Dyma rannu gyda chi flog gan Brif Weithredwr dros dro CDPS, Sally Meecham.

Cawsom sgwrs gyda Sally Meecham i glywed am y newyddion diweddaraf gan y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol. Yn y fideo, mae’n rhannu’r digwyddiadau diweddaraf, y cyfleoedd sydd ar gael a sut ydym ni yn awyddus i glywed eich barn er mwyn cyfathrebu’n well.

Cyfathrebu Digidol – ymunwch gyda ni

Ym mis Mawrth, fe wnaethom ni ddarn byr o waith yn edrych ar rai o’r heriau sy’n wynebu sefydliadau wrth gyfathrebu datblygiadau digidol ac oedd yna le i’r Ganolfan fod yn cefnogi.

Allech chi fod yn ein Rheolwr Cymuned newydd?

Yn CDPS rydym wedi dechrau creu cymunedau o amgylch ein safonau gwasanaeth digidol er mwyn cynnig gofod i bobl ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth a syniadau.

Adeiladu Tîm

Rydym wedi cyrraedd cyfnod cyffrous yn ein datblygiad yma yn CDPS Cymru gan ein bod yn dechrau penodi i’r tîm.

Cyfathrebu digidol – deall yr heriau

Mae cyfathrebu’n agored wedi bod yn flaenoriaeth i ni o’r cychwyn cyntaf. Er mwyn gallu darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell, mae angen i sefydliadau gyfathrebu yn effeithiol yn fewnol ac yn allanol.

Safonau Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cymru – y diweddaraf

Pan lansion ni ein safonau gwasanaethau digidol drafft yn ôl ym mis Hydref, roedden ni’n chwilio am fewnbwn i greu cyfres o safonau a fydd yn gwella gwasanaethau cyhoeddus i bobl Cymru.