Tîm arwain CDPS

Harriet Green
Prif Swyddog Gweithredol

Dechreuodd Harriet ei gyrfa fel newyddiadurwr gyda’r BBC yng Nghymru, cyn symud i’r BBC World Service. Teithiodd yn helaeth fel cynhyrchydd radio a bu mewn swydd golygydd, yna golygydd comisiynu, yn arwain ar gynhyrchu digidol. Ochr yn ochr â Myra Hunt, arweiniodd Harriet drawsnewid digidol byd-eang gyda’r Cyngor Prydeinig rhwng 2010 a 2017, cyn symud i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig fel Prif Swyddog Digidol, gyda ffocws ar drawsnewid gwasanaethau. Fel ymddiriedolwr a chynghorydd, mae Harriet yn ceisio cynorthwyo sefydliadau bach â nodau amgylcheddol, datblygu a mynediad at gelf.

Dilynwch Harriet ar Twitter
Cysylltu â Harriet ar LinkedIn


Myra Hunt
Prif Swyddog Gweithredol

Mae gan Myra dros 20 mlynedd o brofiad o arwain trawsnewid digidol. Dechreuodd ei gyrfa yn y BBC ac arbenigodd ar wasanaethau newyddion digidol amlieithyddol a phartneriaethau byd-eang. Yn 2010, ymunodd â’r Cyngor Prydeinig gyda Harriet Green, lle arweinion nhw drawsnewid digidol byd-eang gwasanaethau addysg. Yn 2017, symudont i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig fel Prif Swyddog Digidol, gyda chyfrifoldeb am wella gwasanaethau cyhoeddus digidol a moderneiddio technoleg etifeddol. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Myra hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol yn y GIG a’r sector prifysgolion.


Dilynwch Myra ar Twitter
Cysylltu â Myra ar LinkedIn


Ann Kempster
Pennaeth Darparu

Mae Ann yn arweinydd digidol profiadol gyda hanes cadarn o gyflwyno rhaglenni cymhleth ym maes gwella a newid busnes. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad ar draws y sectorau cyhoeddus ac elusennol ac mae wedi cyflawni rhaglenni trawsnewid digidol i amrywiaeth o adrannau, asiantaethau a chyrff hyd braich llywodraeth ganolog y DU. A hithau’n cydnabod mai pobl yw’r allwedd i newid technoleg yn llwyddiannus, mae Ann yn sicrhau ffocws diamwys ar elfennau dynol trawsnewid, gan gynnwys sgiliau, diwylliant a chyfathrebu. Mae gan Ann ddiddordeb brwd mewn caffael a’i rôl fel galluogwr trawsnewid digidol.

Dilynwch Ann ar Twitter
Cysylltu ag Ann ar LinkedIn


Simon Renault
Cyfarwyddwr Busnes

Mae Simon wedi treulio’i yrfa gyfan yn was sifil, gyda blynyddoedd lawer o brofiad polisi a phrosiect yn gysylltiedig â thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu a’r economi ddigidol. Roedd yn rheolwr rhaglen gyda Band Eang Cymru ac yn rheolwr portffolio Cymru Ddigidol, sef strategaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau bod pawb yn mwynhau buddion technoleg ddigidol. Pan fu’n gweithio ar secondiad gydag Innovation Point, arweiniodd Simon gydweithrediad Llywodraeth Cymru yn sefydlu’r Academi Meddalwedd Genedlaethol gyda Phrifysgol Caerdydd a’r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol gyda Phrifysgol De Cymru. Pan ddychwelodd i Lywodraeth Cymru, roedd Simon yn rhan o’r tîm darganfod a oedd yn nodi’r angen am ganolbwynt gwasanaethau cyhoeddus digidol a sefydlu’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.

Dilynwch Simon ar Twitter
Cysylltu â Simon ar LinkedIn


Edwina O’Hart
Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Mae gan Edwina dros 10 mlynedd o brofiad lefel uwch ym maes cyfathrebu ac ymgysylltu, mae wedi arwain timau cyfathrebu sydd wedi ennill gwobrau a sefydlodd rwydwaith o weithwyr cyfathrebu proffesiynol ar draws y sector tai yng Nghymru. Mae ganddi brofiad o gyfathrebu mewn amgylchedd newid ac mae wedi cyflwyno nifer o ymgyrchoedd uchel eu proffil, gan gynnwys ‘Cartrefi i Gymru’. Datblygodd a chyflwynodd strategaeth ymgysylltu ag aelodau Tai Cymunedol Cymru – gan roi cymorth ac arweiniad ymarferol i aelodau. Mae Edwina yn ymarferwr PR achrededig sydd â diploma gan y Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus ac MSc mewn PR a Chyfathrebu gan Brifysgol Ulster.

Dilynwch Edwina ar Twitter
Cysylltu ag Edwina ar LinkedIn


Peter Thomas
Pennaeth Sgiliau a Gallu

Mae Peter yn arweinydd digidol â chefndir cryf ym maes addysg a sgiliau. Mae wedi gweithio ym mhob cyfnod addysg yng Nghymru, o addysg gynradd i addysg uwch, ac mewn diwydiant yn cyflwyno rhaglenni sgiliau a hyfforddi mentoriaid. Mae wedi treulio’r 9 blynedd diwethaf yn gweithio ar raglen trawsnewid digidol Hwb i Llywodraeth Cymru, gan ddarparu’r sgiliau defnyddio seilwaith, gwasanaethau ac adnoddau digidol i holl ysgolion a gynhelir Cymru. Arweiniodd Peter y tîm a gyflwynodd y rhaglen hyfforddi a newidiodd y tirlun digidol i ysgolion yn sylfaenol. Mae Peter am greu hyfforddiant sy’n diwallu anghenion defnyddwyr trwy weithio ochr yn ochr â rhanddeiliaid.

Dilynwch Peter ar Twitter
Cysylltu â Peter ar LinkedIn


Joanna Goodwin
Pennaeth Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr

Mae Jo yn angerddol y dylai gwasanaethau cyhoeddus fod yn gwbl gynhwysol ac yn hygyrch. Mae Jo wedi ymuno â CDPS fel Pennaeth Dylunio Sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr, ac wedi arwain rhaglenni digidol cymhleth mewn llywodraeth leol a chanolog yn y gorffennol. Cyn ymuno â CDPS, roedd Jo yn Bennaeth Cyflawni i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae hefyd wedi arwain prosiectau a rhaglenni digidol yn Content Design London, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Chyngor Sir Fynwy. 

Mae hi’n gyffrous i fod yn gweithio gyda phobl ledled Cymru i wella gwasanaethau cyhoeddus yn barhaus, i’r bobl sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â Chymru.  


Dilynwch Jo ar Twitter
Cysylltu â Jo ar LinkedIn