Ein panel cynghori

Andy Adams MBE

Mae Andy yn gyn Brif Uwch-arolygydd gyda Heddlu Gwent ac mae wedi arwain ar dechnoleg gorfodi’r gyfraith ar draws y DU ac Ewrop. Mae o’r farn bod llwyddiant digidol yn dechrau gydag anghenion defnyddwyr a defnyddio technoleg i’w diwallu. Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad o reoli prosiectau a rhaglenni ac mae’n aelod blaenllaw o gymuned y gwasanaethau brys. Mae Andy wedi arwain prosiectau newid a chyd-fentrau yn y sectorau preifat a chyhoeddus, ac mae’n gyfaill beirniadol i uwch arweinwyr yn y meysydd hynny.

Dilynwch Andy ar Twitter
Cysylltu ag Andy ar LinkedIn


Ashley Bale

Ashley yw datblygwr y tai SMART cyntaf i oedolion ag anableddau fyw â chymorth yn y DU. Hefyd, mae’n rhedeg Tech4Good Caerdydd, sy’n cynnal digwyddiadau am ddim i ddwyn gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, mudiadau nid er elw, rhaglenwyr, technolegwyr ac ysgogwyr newid ynghyd.

Dilynwch Ashley ar Twitter
Cysylltu ag Ashley ar LinkedIn


Esther Barrett

A hithau’n arbenigwr ar dechnoleg dysgu ac ymarfer digidol, mae Esther wedi ymwneud yn agos â’r mudiad llythrennedd digidol a datblygu strategaeth genedlaethol ar ddarparu’n ddigidol ar gyfer y sectorau addysg ôl-16 yng Nghymru. Mae’n cynnig gwasanaeth ymgynghorol a gweithdai ar themâu digidol, gan gynnwys arweinyddiaeth, cyflogaeth, dysgu ac asesu, a gallu staff. Mae ei PhD yn archwilio iaith ac addysg ar-lein.

Dilynwch Esther ar Twitter
Cysylltu ag Esther ar LinkedIn


Anne Collis

Anne yw cyd-sylfaenydd Cwmni Buddiannau Cymunedol Barod ac mae wrthi’n cwblhau doethuriaeth yn Ysgol Busnes Bangor. Mae’n angerddol bod bywyd cyhoeddus mor hygyrch â phosibl trwy fwriad, yn hytrach na bod hynny’n ôl-ystyriaeth. Ei nod masnach yw helpu gwahanol gymunedau a grwpiau cymdeithasol i gyfathrebu a chydweithio i gyflawni hyn.

Dilynwch Anne ar Twitter
Cysylltu ag Anne ar LinkedIn


Yr Athro Tom Crick MBE

Mae Tom yn Athro Addysg a Pholisi Digidol ym Mhrifysgol Abertawe. Yn y rhyngwyneb ymchwil/polisi y saif ei ddiddordebau academaidd, o wyddor data a systemau deallus i bolisi gwyddoniaeth/arloesedd a gwasanaethau cyhoeddus digidol. Cadeiriodd Tom adolygiad Llywodraeth Cymru o’r cwricwlwm TGCh yn 2013 ac ef arweiniodd y diwygiadau mawr i addysg gwyddoniaeth a thechnoleg yn y Cwricwlwm newydd i Gymru. Mae Tom yn gyfarwyddwr anweithredol Dŵr Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, ac mae’n un o gomisiynwyr Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru.

Dilynwch Tom ar Twitter
Cysylltu â Tom ar LinkedIn


Heledd Evans

Heledd yw rheolwr gwasanaethau digidol Cyfoeth Naturiol Cymru, gan arwain tîm o gyfieithwyr ac arbenigwyr dylunio a digidol. Mae ganddi dros 14 blynedd o brofiad cyfathrebu a thimau digidol y sector cyhoeddus. A chanddi angerdd am bopeth sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, mae gan Heledd awydd di-baid i helpu creu gwell gwasanaethau i bobl Cymru.

Dilynwch Heledd ar Twitter
Cysylltu â Heledd ar LinkedIn


Daniel Fyfield

Daniel yw perchennog y gwasanaeth Gyrru mewn Parth Aer Glan yn y Gyd-Uned Ansawdd Aer. Mae wedi gweithio yn y sector cyhoeddus ers 14 blynedd, gan ddechrau gyda’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau yn Abertawe ac, yn fwy diweddar, mae wedi arwain ailddylunio a lansio Gwasanaeth Parcio Bathodyn Glas y DU.

Dilynwch Daniel ar Twitter
Cysylltu â Daniel ar LinkedIn


Joanna Goodwin

Mae Jo yn angerddol am ddylunio cynhwysol, hygyrchedd digidol ac adeiladu gwasanaethau cyhoeddus digidol hyblyg. Mae Joanna yn arweinydd digidol sydd wedi ennill gwobrau ac mae wedi gweithio yn y sector cyhoeddus am yr 16 blynedd ddiwethaf.


Dilynwch Joanna ar Twitter
Cysylltu â Joanna ar LinkedIn


Dr Hushneara Miah

Mae Hushneara yn arbenigwr pwnc ym maes caffael a rheoli’r gadwyn gyflenwi yn gynaliadwy, gyda ffocws ar faterion carbon isel. Mae’n gyfarwyddwr y Ganolfan Cynaliadwyedd, a sefydlwyd ganddi, i fod yn gatalydd mewn meysydd fel rheoli’r gadwyn gyflenwi, yr economi gylchol, sero net a llythrennedd carbon. Mae Hushneara yn aelod o banel cynghori ar ddatblygu cynaliadwy Trafnidiaeth Cymru ac mae’n gyfarwyddwr anweithredol is-gwmni Llywodraeth Cymru, Diwydiant Cymru.

Cysylltu â Dr Hushneara ar LinkedIn


Ignacia Orellana

Mae Ignacia yn arweinydd dylunio gwasanaethau. Mae’n arbenigo ar ddylunio yn y sector cyhoeddus ac, ar hyn o bryd, mae’n gweithio i Wasanaeth Digidol Llywodraeth y DU. Mae’n helpu sefydliadau i fynd ati i ddylunio gwasanaethau o un pen i’r llall a gweld cyfleoedd i gydweithredu ar draws ffiniau sefydliadol. Mae ganddi brofiad o ddatblygu cymunedau gwasanaeth, gan ddylunio gwasanaethau cymhleth i gynorthwyo defnyddwyr drwy Brexit a Covid a theithiau cyfan defnyddwyr. Hefyd, mae’n angerddol am alluogi gwasanaethau teg, cynhwysol a hygyrch, ynghyd â chreu timau amrywiol, sydd wedi’u grymuso.

Dilynwch Ignacia ar Twitter
Cysylltu â Ignacia ar LinkedIn


Chris Owen

Mae gan Chris dros 22 flynedd o brofiad o gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus digidol ar lefel leol a chenedlaethol. Ar ôl treulio 14 blynedd yn datblygu gwasanaethau digidol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ymunodd Chris â Llywodraeth Cymru yn 2012 i arwain y gwaith o adeiladu a chyflwyno rhaglen uchel ei phroffil Hwb. Ym mis Gorffennaf 2021, ailymunodd Chris â Chyngor Castell-nedd Port Talbot fel prif swyddog digidol, lle y mae’n eirioli’r defnydd arloesol o’r digidol, data a thechnoleg i drawsnewid profiad defnyddwyr, yn gyhoedd ac yn staff.

Dilynwch Chris ar Twitter
Cysylltu â Chris ar LinkedIn


Louise Pierpoint

Louise yw’r Rheolwr Cynnyrch Technegol er Peirianneg Cwmwl gyda’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau. A chanddi dros 15 mlynedd o brofiad ym maes busnes a darpariaeth TG, mae Louise yn angerddol am greu gwasanaethau y gall pobl eu defnyddio’n hawdd. Hefyd, mae wrth ei bodd â chwaraeon a ffitrwydd.


Dilynwch Louise ar Twitter
Cysylltu â Louise ar LinkedIn


Alun Shurmer

Alun yw Cyfarwyddwr Strategaeth ac Ymgysylltu â Chwsmeriaid Dŵr Cymru, ar ôl ymuno â’r cwmni’n wreiddiol yn 2012 fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu. Yn flaenorol, mae Alun wedi arwain timau cyfathrebu gyda BBC Cymru Wales, Plaid Cymru a Transport for London. Yn wreiddiol o Rymni, astudiodd ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae bellach yn byw yng Nghaerdydd ac mae’n siarad Cymraeg yn rhugl.

Dilynwch Alun ar Twitter
Cysylltu ag Alun ar LinkedIn


Jenni Taylor

Jenni Taylor yw Pennaeth Gweithrediadau Cyhoeddi’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae’n gyfrifol am gyhoeddi digidol yn yr ONS. Cyn ymuno â’r gwasanaeth sifil, bu’n gweithio mewn timau digidol addysg uwch am 14 blynedd, gan arwain tîm o ddylunwyr cynnwys ym Mhrifysgol Caerdydd yn fwyaf diweddar. Mae ganddi brofiad helaeth o ddylunio cynnwys a chyhoeddi digidol.

Dilynwch Jenni ar Twitter
Cysylltu â Jenni ar LinkedIn


Yorath Turner

Mae Yorath yn Bennaeth Gallu a Doniau Digidol gyda Llywodraeth yr Alban. Mae’n arwain ar ddatblygu’r proffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg, ynghyd â mentrau i feithrin sgiliau digidol a chynyddu amrywiaeth ar draws sector cyhoeddus yr Alban. Hefyd, mae’n gyfarwyddwr rhaglen ar gyfer Academi Ddigidol yr Alban, gan ddarparu hyfforddiant sydd ar gael i holl staff y sector cyhoeddus yn yr Alban a’r tu hwnt.

Dilynwch Yorath ar Twitter
Cysylltu â Yorath ar LinkedIn


Dafydd Vaughan

Mae Dafydd yn arbenigwr technoleg ddigidol sydd â phrofiad hirsefydledig o helpu llywodraethau a chwmnïau i addasu i oes y rhyngrwyd. Roedd yn gyd-sylfaenydd Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU ac mae wedi helpu i greu unedau gwasanaethau digidol ar draws y byd. Mae wedi helpu sefydliadau i reoli hen dechnoleg anghynaliadwy ac adeiladu timau digidol cryf.

Dilynwch Dafydd ar Twitter
Cysylltu â Dafydd ar LinkedIn