Rheolwr Cyflawni

Cyflog: £43,000 – £47,000 (yn dibynnu ar brofiad)  

Lleoliad: Cymru. Byddwch yn gweithio o bell ond disgwylir i chi fynychu rhai cyfarfodydd wyneb yn wyneb.  

Cyfnod: Rôl barhaol yw hon am weddill tymor y Senedd (tan fis Mai 2026) gyda’r opsiwn o’i hymestyn yn y dyfodol. 

Mae’r rôl yma hefyd ar gael fel secondiad i weithwyr sector cyhoeddus Cymru. Dilynwch bolisi eich sefydliad ynglŷn â hysbysu a chael caniatâd gan reolwyr llinell.   

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg, neu barodrwydd i ddysgu Cymraeg, yn ddymunol. Byddwn yn barnu ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu Saesneg yn gyfartal.

Amdano’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol  

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) yn helpu i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell ar gyfer Cymru.   

Rydym yn un o gyrff hyd braich Llywodraeth Cymru a sefydlwyd er mwyn helpu cyflawni’r Strategaeth Ddigidol i Gymru.   

Rydym yn canolbwyntio ar:  

Rydym yn dîm amrywiol o arbenigwyr digidol sy’n cynnwys staff parhaol, penodiadau cyfnod penodol, secondiadau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyflenwyr.

Y rôl 

Mae rheolwyr cyflenwi CDPS yn gweithio wrth galon timau i gynnig cyfeiriad, a sicrhau bod ganddynt yr amgylchedd cywir i gyflenwi eu cynnyrch a’u gwasanaethau mewn ffordd ailadroddol.  

Byddwch yn atebol dros gwblhau tasgau, ysgogi a chefnogi timau, a chael gwared ar atalyddion.  

Bydd gennych ddealltwriaeth ddofn o arferion Ystwyth a Darbodus, ac yn defnyddio’ch barn eich hun i benderfynu ar offer a thechnegau priodol.  

Byddwch yn fedrus wrth ddarparu prosiectau digidol cymhleth, gan chwalu rhwystrau i’n timau ac ein cynllunio – y ddau ar lefel uwch, yn ogystal â bod yn fanwl pan fo angen.  

Byddwch yn greiddiol i’r penderfyniadau y mae’r tîm yn eu gwneud, ac yn creu amgylchedd lle maen nhw’n gyffrous am eu gwaith.  

Byddwch yn rhan o gymuned ehangach rheolwyr cynnyrch a chyflenwi CDPS sy’n darparu hyfforddiant sgiliau a gallu, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau cymunedol. 

Cynnydd hyd yma    

Mae CDPS wedi ymrwymo i weithio yn yr agored. Rydym yn blogio ac yn trydar yn rheolaidd, a byddem yn eich annog i edrych ar y gwaith rydyn ni’n ei wneud gyda phartneriaid.    

Dyma rai enghreifftiau rydyn ni’n arbennig o falch ohonyn nhw:    

Beth fyddwch chi’n ei wneud  

Fel rheolwr cyflawni byddwch yn:  

Pwy ydych chi 

Mae ein gweithwyr proffesiynol cyflenwi yn gweithio ar ystod amrywiol o brosiectau, cynhyrchion a gwasanaethau o fewn CDPS, ynghyd â’n partneriaid ar draws y sector cyhoeddus. Rydym yn chwilio am bobl sydd â sgiliau rhyngbersonol cryf, sy’n mwynhau gweithio mewn amgylchedd Ystwyth â phroffil uchel.   

Rydym yn chwilio am bobl sy’n angerddol dros weithio Ystwyth, sy’n gwybod sut i helpu timau i lwyddo, a gofalu am wella bywydau dinasyddion yng Nghymru. Hoffwn fod ein gweithwyr yn ystyried bod y ffordd rydych chi’n gweithio, yr un mor bwysig â’r hyn rydych chi’n ei gyflawni.   

Mae gennym ddiddordeb mewn pobl sydd â phrofiad profedig yn:   

Rydyn ni eisiau clywed gan bobl sy’n cael eu cyffroi gan Strategaeth Ddigidol Cymru, sydd wrth wraidd gwella bywydau pobl Cymru.   

Darllenwch ymlaen  

Mae ymchwil yn dangos, tra bo dynion yn gwneud cais am swyddi y maen nhw’n bodloni 60% o’r meini prawf ar eu cyfer, bod menywod a phobl eraill ar yr ymylon yn tueddu i ymgeisio dim ond pan fyddant yn ticio pob blwch. Felly, os ydych chi’n credu eich bod yn addas i’r rôl, ond nid ydych o reidrwydd yn bodloni pob pwynt ar y swydd ddisgrifiad, daliwch ati i gysylltu â ni. Byddem yn falch iawn o gael sgwrs i weld a fyddech yn gweddu i’r rôl.  

Rydym yn frwd ynglŷn â chreu gweithlu amrywiol ac yn annog ceisiadau gan gymunedau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym yn croesawu cyfle cyfartal ni waeth am anabledd, niwrowahaniaeth, tarddiad ethnig, lliw, cenedligrwydd, rhywedd a chyflwyniad rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, diwylliant a chrefydd.    

Buddion    

Sut i ymgeisio     

Cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol i gefnogi’ch cais.  

Ni ddylai’r llythyr eglurhaol fod yn hwy na dwy ochr o A4. Bydd angen i’ch llythyr:  

Anfonwch eich cais trwy neges e-bost at gyrfaoedd@gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru.