Cyfieithydd Cymraeg ac ysgrifennwr copi – cyfathrebu ac ymgysylltu

Cyflog: £29k-£36k

Lleoliad: Cymru. Byddwch yn gweithio o bell ond disgwylir i chi fynychu rhai cyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Cyfnod: Rôl barhaol yw hon am weddill tymor y Senedd hon (tan 2026) gyda’r opsiwn o’i hymestyn yn y dyfodol.

Mae’r rôl hon ar gael fel secondiad ar gyfer gweithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru. Dilynwch bolisi eich sefydliad ynglŷn â hysbysu a chael caniatâd gan reolwyr llinell.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol. Byddwn yn barnu ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu yn Saesneg yn gydradd.

Dyddiad cau: 05/07/2022 am 23:59

Ynglŷn â’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) yn helpu i ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell ar gyfer Cymru.

Rydym yn un o gyrff hyd braich Llywodraeth Cymru a sefydlwyd i helpu i gyflawni’r Strategaeth Ddigidol i Gymru.

Rydym yn canolbwyntio ar:

Rydym yn dîm amrywiol o arbenigwyr digidol sy’n cynnwys staff parhaol, penodiadau cyfnod penodol, secondiadau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyflenwyr.

Y rôl

Rydym yn un o gyrff hyd braich Llywodraeth Cymru sy’n ddarostyngedig i Safonau’r Gymraeg. Yn y rôl hon, byddwch yn ein helpu i barhau i ddatblygu ein Cynllun Gweithredu ar yr Iaith Gymraeg. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws CDPS i gynnal cyfieithu Cymraeg o safon uchel a sicrhau bod ein cyfarfodydd a’n digwyddiadau allanol yn cael eu cynnal yn ddwyieithog. Byddwch hefyd yn chwarae rôl allweddol wrth hyrwyddo’r Gymraeg, gan weithio gyda’r tîm cyfathrebu ac eraill i ddatblygu ymgyrchoedd a chynnwys dwyieithog cryf.

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

Byddwch yn:

Pwy ydych chi

Bydd gennych:

Dylech hefyd fod:

Darllenwch ymlaen

Mae ymchwil yn dangos er bod dynion yn gwneud cais am swyddi y maen nhw’n bodloni 60% o’r meini prawf ar eu cyfer, mae menywod a phobl eraill ar yr ymylon yn tueddu i ymgeisio dim ond pan fyddant yn ticio pob blwch. Felly, os ydych chi’n credu eich bod yn addas i’r rôl, ond nid ydych yn bodloni pob pwynt ar y swydd ddisgrifiad o reidrwydd, cysylltwch â ni o hyd. Byddem yn falch iawn o gael sgwrs i weld a fyddech yn gweddu i’r rôl.

Rydym yn frwd ynglŷn â chreu gweithlu amrywiol ac yn annog ceisiadau gan gymunedau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym yn croesawu cyfle cyfartal ni waeth am anabledd, niwrowahaniaeth, tarddiad ethnig, lliw, cenedligrwydd, rhywedd a chyflwyniad rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, diwylliant a chrefydd.

Buddion

Sut i ymgeisio

Cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol i gefnogi’ch cais.

Ni ddylai’r llythyr eglurhaol fod yn hwy na dwy ochr o A4. Bydd angen i’ch llythyr:

Anfonwch eich cais trwy neges e-bost at gyrfaoedd@gwasanaethaucyhoeddusdigidol.llyw.cymru.

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar ardystiad y Safon Ddiogelwch Safonol ar gyfer Personél (BPSS) cyn dechrau’r rôl hon, y byddwn yn talu amdano a’i brosesu.