Ein hymagwedd

Ein man cychwyn yw y byddwn yn datblygu ein gwasanaethau o amgylch anghenion ein defnyddwyr. Rydym yn gwneud hyn mewn cydweithrediad, gan wneud gyda, nid i wneud hynny.

Dylunio Gwasanaeth sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr

Byddwn yn cefnogi darparwyr gwasanaethau cyhoeddus i fabwysiadu dull dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr o ddarparu gwasanaethau er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu cynllunio a’u darparu o amgylch anghenion y rhai a fydd yn eu defnyddio.

Bydd hyn yn sail i’n hymagwedd ac mae’n sylfaenol i wella gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Byddwn yn ychwanegu cynnwys ar ddylunio gwasanaeth gan gynnwys astudiaethau achos a blogbostiau o’n gwaith trwy ein tudalennau blog.

Cyflwyno cynyddol

Mae ein dull cyflwyno yn mabwysiadu’r methodolegau arfer gorau a nodir yn null Agile Llywodraeth y DU o gyflawni prosiectau. Mae hyn yn golygu dilyn dull ailadroddol neu gynyddrannol, gan addasu wrth inni fynd ymlaen bob amser yn canolbwyntio ar ddarparu atebion sy’n diwallu anghenion defnyddwyr y gwasanaeth. Darllenwch am ffyrdd ystwyth o weithio.

Arfer da a rhannu gwybodaeth

Rydyn ni eisiau dysgu o’r hyn sy’n gweithio, a’r hyn nad yw’n dod â’r gorau o newid digidol i Gymru. Bydd sefydliadau ac unigolion ar wahanol gamau yn eu taith trawsnewid digidol a gyda sgiliau a galluoedd digidol amrywiol. Bydd y cyfle i rannu gwybodaeth, dulliau a syniadau yn rhoi cyfle i gydweithwyr sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru rannu a dysgu oddi wrth ei gilydd i wella’r gwasanaethau maen nhw’n eu darparu.

Yn ogystal ag adeiladu cymunedau ymarfer ar draws sgiliau digidol, byddwn hefyd yn gweithio gyda strwythurau a rhwydweithiau sydd eisoes ar waith yng Nghymru ac yn ymwneud â chefnogi deddfwriaeth benodol Cymru fel Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r Amgylchedd (Deddf Cymru) 2016.