Ein hymagwedd

Ein man cychwyn yw y byddwn yn datblygu ein gwasanaethau ar y cyd â’r rhai a fydd yn elwa ohonynt

Dylunio Gwasanaethau sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr

Mae dylunio gwasanaethau yn ymwneud â gweithio gyda defnyddwyr i ddatblygu neu wella gwasanaeth sy’n eu helpu i wneud rhywbeth, p’un a yw hynny’n gweld meddyg teulu, cael caniatâd cynllunio i adeiladu estyniad neu sicrhau lle ysgol i’w plentyn. Mae’n ymwneud ag adeiladu’r gwasanaethau hynny yn seiliedig ar anghenion y bobl a fydd yn eu defnyddio. Wrth ddylunio gwasanaethau, mae angen penderfynu pa weithgareddau y mae angen iddynt gyd-fynd â’i gilydd, gan sicrhau eu bod yn bodloni anghenion defnyddwyr, a’u hailadeiladu fel bod hynny’n digwydd. Bydd hyn yn sail i’n hymagwedd ac mae’n hollbwysig i wella’r gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir i bobl Cymru.

Byddwn yn ychwanegu cynnwys ar ddylunio gwasanaethau, gan gynnwys astudiaethau achos a blogiau ynglŷn â’n gwaith, trwy ein tudalennau blog.

Cyflawni fesul cam

Mae ein hymagwedd tuag at ddarparu yn defnyddio’r fethodoleg arfer gorau a amlinellir yn ymagwedd Ystwyth Llywodraeth y Deyrnas Unedig tuag at gyflawni prosiectau. Mae hyn yn golygu dilyn ymagwedd ailadroddol neu fesul cam, gan addasu wrth i ni fynd a chanolbwyntio bob amser ar gyflawni datrysiadau sy’n bodloni anghenion defnyddwyr y gwasanaeth. Gallwch ddarllen mwy am yr ymagwedd hon yma.

Arfer da a rhannu gwersi a ddysgwyd

Rydym eisiau dysgu o’r hyn sy’n gweithio, a’r hyn nad yw’n gweithio, i gyflawni’r newid digidol gorau yng Nghymru. Bydd sefydliadau ac unigolion ar gamau gwahanol o ran gallu digidol a sut maen nhw’n dylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Bydd y cyfle i rannu gwybodaeth, dulliau a syniadau yn caniatáu i gydweithwyr rannu gyda’i gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd, gan wella’r gwasanaethau maen nhw’n eu darparu.

Yn ogystal â chreu cymunedau ymarfer ar draws sgiliau digidol, byddwn hefyd yn gweithio gyda strwythurau a rhwydweithiau sydd eisoes ar waith yng Nghymru ac sy’n ymwneud â chefnogi deddfwriaeth sy’n benodol i Gymru fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Gallwch weld ein hastudiaethau achos a’n digwyddiadau presennol yma.