Pwy ydym ni

Cadeirydd ac Aelodau’r bwrdd

Jessica Leigh Jones
Cadeirydd

Mae Jessica yn Beiriannydd ac Astroffisegydd sydd wedi ennill amryw o wobrau. A hithau wedi treulio ei gyrfa hyd yma yn y diwydiant gweithgynhyrchu, mae hi bellach yn gyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr iungo, cwmni Gyrfa a Thechnoleg sy’n rhoi mynediad democrataidd i yrfaoedd gwych i bawb. Mae Jessica yn ogystal yn Athro Gwadd gyda’r Academi Beirianneg Frenhinol ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant ble mae’n arwain eu Cynllun Peirianwyr Mentrus blaenllaw ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid peirianneg. Mae Jessica yn teimlo’n angerddol dros ddarparu’r gwasanaeth cyhoeddus gorau a gwella bywydau pobl yng Nghymru trwy ddigidol.


Ruth Glazzard
Aelodau’r bwrdd

Mae Ruth yn Is-Gadeirydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) ac mae ganddi yrfa anweithredol yn benodol gyda sefydliadau sydd â phwrpas cymdeithasol. Gyda chefndir mewn gwasanaethau ariannol, rheoleiddio a llywodraethiant, mae gan Ruth brofiad eang fel aelod annibynnol a chadeirydd byrddau arolygu a safonau llywodraeth leol. Yn ogystal â’i gwaith gyda IGDC, mae Ruth yn gyfarwyddwr anweithredol gyda Costal Housing, yn aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ac yn gadeirydd ar fwrdd Greenstream Flooring CIC. Pan nad yw’n gweithio, mae Ruth yn mwynhau mynd i stadiwm y Gnol yng Nghas-newydd i gefnogi’r ‘All Blacks Cymreig’, cerdded y ci ar draeth Aberafan a danfon a nol y plant o’r ysgol.


Darius Pocha
Aelodau’r bwrdd

Mae Darius Pocha yn entrepreneur ac uwch ymgynghorydd i’r llywodraeth ar ddefnydd digidol mewn addysg, iechyd, cyfiawnder a’r amgylchedd. Ar hyn o bryd mae’n cynghori UCL ar eu defnydd o ddeallusrwydd artiffisial (AI) mewn polisi cyhoeddus ac mae wedi gweithio’n fyd-eang gyda’r UN, Amnesty a’r Groes Goch ar ymgyrchoedd ac eirioli. Mae’n gyd-sylfaenydd y cwmni GovTech, Create/Change.


Neil Prior
Aelodau’r bwrdd

Wedi ei ethol fel aelod annibynnol yn Mai 2017, mae Neil yn Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth gyda Chyngor Sir Penfro ac yn cynnig arweiniad gwleidyddol ar gynlluniau gwella a moderneiddio uchelgeisiol y cyngor. Yn ogystal, mae Neil yn Gymrawd a Dirprwy Gadeirydd Bwrdd Gwella ac Arloesi y Gymdeithas Llywodraeth Leol, Dirprwy Lefarydd dros Wella, Digidol a Menter i’r Awdurdod Llywodraeth Leol, swyddi cyfarwyddwr anweithredol gyda Grŵp Pobl a Data Cymru, yn Gynghorydd Cymuned a Llywodraethwr Ysgol. Yn eiriol dros bobl, technoleg a chymuned, mae’n falch o fod yn was cyhoeddus.


Derek Walker
Aelodau’r bwrdd

Derek Walker ydy Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru, asiantaeth ddatblygu flaengar ar gyfer yr economi gymdeithasol. Mae’r sefydliad yn hyrwyddo materion digidol ar draws y gymuned sifil ac yn darparu rhaglen cynhwysiant digidol Llywodraeth Cymru, Cymunedau Digidol Cymru. Mae Derek yn aelod o fwrdd Cymdeithas Dai Cadwyn a Banc Cambria, sy’n sefydlu banc cymunedol newydd i Gymru.Bu Derek yn gweithio fel Pennaeth Materion Allan yn y Gronfa Loteri Fawr (Cymru), fel Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd yn TUC Cymru ac ef oedd yr aelod o staff cyntaf erioed yn Stonewall Cymru.


CDPS Team

Sally Meecham
CEO

Mae Sally wedi gweithio mewn swyddi uwch o fewn y sector gyhoeddus, preifat a’r trydydd sector ers dros 15 o flynyddoedd. Mae ei swyddi diweddar yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol yn Swyddfa’r Cabinet/ Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU, Prif Swyddog Digidol a Technoleg yng Ngwasanaeth Masnachol y Goron (DU), Ymgynghorydd Digidol gyda Chyngor Sir Essex a Phrif Ymgynghorydd Data Defra. Mae wedi gweithio ar nifer o raglenni cynhwysiad digidol llwyddiannus dros y 15 mlynedd diwethaf ac mae’n awyddus iawn i gymryd rhan flaenllaw yn sicrhau fod y proffesiwn digidol, data a thechnoleg yn fwy cynhwysol a gydag amrywiaeth diwylliannol. Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Prif Weithredwr dros dro gyda Chanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol yng Nghymru.


Ann Kempster
Pennaeth Darparu

Mae Ann yn arweinydd digidol profiadol sydd â hanes cryf o gyflawni rhaglenni gwella a newid busnes cymhleth. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad yn y sectorau cyhoeddus ac elusennol ac mae hi wedi cyflawni rhaglenni gweddnewid digidol ar gyfer ystod o adrannau, asiantaethau a chyrff hyd braich llywodraeth ganolog y Deyrnas Unedig. Gan gydnabod bod pobl yn allweddol i newid technolegol llwyddiannus, mae Ann yn rhoi pwyslais cryf ar elfennau dynol gweddnewid, gan gynnwys sgiliau, diwylliant a chyfathrebu. Mae gan Ann ddiddordeb brwd mewn caffael a’i rôl wrth alluogi gweddnewid digidol.


Simon Renault
Cyfarwyddwr Busnes

Mae Simon wedi bod yn was sifil ar hyd ei yrfa ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad o bolisïau a phrosiectau ym maes TGCh a’r economi ddigidol. Roedd yn rheolwr rhaglen ym Mand Eang Cymru ac yn rheolwr portffolio Cymru Ddigidol, sef strategaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau y gallai pawb fwynhau buddion technolegau digidol. Tra bu’n gweithio ar secondiad yn Innovation Point Ltd., arweiniodd Simon gydweithrediad Llywodraeth Cymru wrth sefydlu’r Academi Feddalwedd Genedlaethol gyda Phrifysgol Caerdydd a’r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol gyda Phrifysgol De Cymru. Ar ôl dychwelyd i Lywodraeth Cymru, roedd Simon yn rhan o’r tîm Darganfod, gan amlygu’r angen am hyb gwasanaethau cyhoeddus digidol a sefydlu’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.


Edwina O’Hart
Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Gyda dros 10 mlynedd o brofiad ar lefel uwch yn y maes cyfathrebu ac ymgysylltu, mae Edwina wedi arwain timoedd cyfathrebu sydd wedi ennill gwobrau ac wedi sefydlu a datblygu rhwydwaith o bobl proffesiynol cyfathrebu o fewn y sector tai yng Nghymru. Mae ganddi brofiad o gyfathrebu yn ystod cyfnod o newid ac mae wedi arwain ar amryw o ymgyrchoedd proffil uchel megis ‘Cartrefi i Gymru’. Datblygodd strategaeth ymgysylltu aelodau Tai Cymunedol Cymru, a’i rhoi ar waith – gan gynnig arweiniad a chanllawiau ymarferol i aelodau. Mae Edwina yn ymarferwr cysylltiadau cyhoeddus wedi ei achredu gyda diploma gan y Chartered Institute of Public Relations ac MSc mewn Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu o Brifysgol Ulster.


Peter Thomas
Pennaeth Sgiliau a Gallu

Mae Peter yn arweinydd digidol profiadol gyda chefndir cryf mewn addysg a sgiliau.  Mae wedi gweithio ym mhob haen o addysg, o oed cynradd i addysg uwch, ac o fewn diwydiant yn datblygu rhaglenni sgiliau a hyfforddiant mentora. Mae wedi treulio y 9 mlynedd diwethaf yn gweithio ar raglen trawsnewid digidol Hwb Llywodraeth Cymru, yn sicrhau fod holl ysgolion Cymru gyda’r sgiliau i ddefnyddio ystod eang o adnoddau, gwasanaethau ac isadeiledd digidol.  Arweiniodd Peter y gwaith o ddarparu rhaglen hyfforddi lwyddodd I herio a newid tirwedd digidol ysgolion. Mae Peter yn awyddus i greu rhaglenni hyfforddi sy’n cwrdd ag anghenion y defnyddiwr trwy weithio’n agos gyda rhanddeiliaid.    


Gweithio ar y cyd

Byddwn yn gweithio’n agos gyda Phrif Swyddogion Digidol (CDO) Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac Iechyd i ymsefydlu ein safonau a’n dulliau yn y gwasanaethau maen nhw’n eu darparu.

Sam Hall
CDO Awdurdodau Lleol

Glyn Jones
CDO Llywodraeth Cymru

Ifan Evans
Cyfarwyddwr Technoleg, Digidol a Thrawsnewid
Grwp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru


Ein Panel Cynghori

Mae Panel Cynghori ag un ar ddeg o unigolion wedi’i sefydlu i helpu i lywio cyfeiriad y Ganolfan. Bydd y Panel yn gweithio gyda’n CEO, Sally Meecham, i gefnogi a herio CDPS er mwyn sicrhau bod anghenion defnyddwyr yn parhau yn flaenllaw o ran strategaeth a chyflwyno. A hwythau wedi’u dewis i rannu eu profiad a’u gwybodaeth, bydd y panel yn llais cyhoeddus cefnogol ar weddnewid llywodraeth, gan gynyddu ymwybyddiaeth o gynnydd a materion.

Aelodau’r panel

Andy Adams
MBE

Mae Andy yn gyn Brif Uwch-arolygydd gyda Heddlu Gwent sydd wedi arwain ar lawer o atebion technoleg i gefnogi gorfodi’r gyfraith ledled y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Mae’n frwd ynghylch sicrhau mai gwir lwyddiant digidol yw asesu/cipio profiad y cwsmer/defnyddiwr yn gyntaf a defnyddio’r dechnoleg fel galluogwr. Mae ganddo gysylltiadau rhwydweithio da gyda’r gymuned gwasanaethau brys ac mae ganddo dros bum mlynedd ar hugain o brofiad o reoli rhaglenni/prosiectau. Mae wedi arwain ar fentrau trawsnewid, newid a chyd-fentrau yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus, ac mae’n dal i weithredu fel ffrind beirniadol i uwch arweinwyr.


Ashley Bale

Ashley yw datblygwr y tai CLYFAR byw â chymorth cyntaf i oedolion ag anableddau yn y Deyrnas Unedig; hefyd, mae Ashley yn rhedeg Tech4Good Caerdydd sy’n darparu digwyddiadau rhad ac am ddim i ddod â gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, cymdeithasau nid er elw, rhaglenwyr, technolegwyr ac ysgogwyr newid at ei gilydd.


Esther Barrett

A hithau’n arbenigwr mewn dysgu technoleg ac ymarfer digidol, mae Esther wedi ymwneud llawer â’r mudiad llythrennedd digidol a datblygu’r strategaeth genedlaethol ar gyfer cyflwyno digidol ar gyfer y sectorau addysg ôl-16 yng Nghymru. Mae’n darparu gweithdai ymgynghoriaeth a gweithdai ysbrydoledig sy’n cwmpasu llawer o themâu digidol, yn cynnwys arweinyddiaeth, cyflogadwyedd, dysgu cyfunol a dysgu hybrid ac asesu, a gallu staff. Mae ei hastudiaeth PhD yn archwilio iaith ac addysg ar-lein.


Anne Collis

Mae Anne yn gyd-sylfaenydd Cwmni Buddiannau Cymunedol Barod, ac ar hyn o bryd mae’n cwblhau doethuriaeth yn Ysgol Fusnes Bangor. Mae’n frwd ynghylch sicrhau bod bywyd cyhoeddus mor hygyrch ag y bo modd trwy ddylunio, yn hytrach nag fel ôl-ystyriaeth. Ei harwyddnod yw helpu cymunedau a grwpiau cymdeithasol gwahanol i gyfathrebu a gweithio gyda’i gilydd i gyflawni hyn.


Professor Tom Crick
MBE 

Mae’r Athro Tom Crick MBE yn Athro mewn Addysg Ddigidol a Pholisi ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae ei diddordebau academaidd ym maes y rhyngwyneb ymchwil/polisi – o’r gwyddorau data a systemau deallus i bolisi gwyddonol/arloesedd a gwasanaethau cyhoeddus digidol.  Cadeiriodd Tom adolygiad Llywodraeth Cymru o’r cwricwlwm TGCh yn 2013 ac yn ddiweddar mae wedi arwain ar newidiadau  mawr ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg yn y Cwricwlwm newydd i Gymru.  Mae yn gyfarwyddwr anweithredol gyda Dŵr Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, yn ogystal â bod yn Gomisiynydd gyda Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru. 


Heledd Evans

Heledd yw’r Rheolwr Gwasanaethau Digidol yn Cyfoeth Naturiol Cymru, yn arwain tîm o gyfieithwyr, arbenigwyr dylunio ac arbenigwyr digidol. Mae ganddi dros 14 mlynedd o brofiad o weithio mewn timau cyfathrebu a thimau digidol y sector cyhoeddus. Yn frwd ynglŷn â phopeth yn ymwneud â dylunio a chynhyrchion sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr, mae gan Heledd awydd rhyfeddol i ddysgu a helpu i greu gwasanaethau gwell i bobl Cymru.


Ross Ferguson

Mae Ross Ferguson yn Ddirprwy Gyfarwyddwr gyda Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU. Cyn hynny, roedd yn gweithio gyda Border Protocol Delivery Group fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflenwi Cynnyrch ac roedd yn gysylltiedig â sefydlu’r Canadian Digital Service fel y Cyfarwyddwr Llwyfan. Yn ogystal, mae wedi gweithio fel Pennaeth y gymuned Rheoli Cynnyrch ar gyfer Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 


Daniel Fyfield

Daniel yw Perchennog y Gwasanaeth ‘Gyrru mewn Parth Aer Glân’ yn yr Uned Ansawdd Aer ar y Cyd. Mae wedi gweithio yn y sector cyhoeddus ers 14 blynedd, gan ddechrau yn yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau yn Abertawe, ac yn fwy diweddar, yn arwain ailddylunio a lansio gwasanaeth Parcio Bathodyn Glas y Deyrnas Unedig. Mae ffocws Daniel ar arwain a chefnogi pobl eraill i gyflawni a gwreiddio newid ledled y Deyrnas Unedig.


Joanna Goodwin

Mae Jo yn frwd ynghylch dylunio cynhwysol, hygyrchedd digidol, ac adeiladu gwasanaethau cyhoeddus digidol hyblyg. Mae Joanna yn arweinydd digidol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae wedi gweithio yn y sector cyhoeddus am yr 16 mlynedd diwethaf.


Dr H Miah

Mae Dr Miah, cyfarwyddwr cwmni ‘Centre for Sustainability’, yn arbenigwr pwnc blaenllaw ym maes caffael cynaliadwy a rheoli cadwyn gyflenwi gyda ffocws arbennig ar garbon isel. Sefydlodd Dr Miah y cwmni ‘Centre for Sustainability’ i arwain a chefnogi’r catalydd mewn meysydd fel caffael cynaliadwy, rheoli cadwyn gyflenwi, yr economi gylchol, llythrennedd carbon a net sero. Ar hyn o bryd mae Dr Miah yn gynrychiolydd ar banel cynghori datblygu cynaliadwy Trafnidiaeth Cymru (TfW) ac yn gyfarwyddwr anweithredol gydag is-gwmni Llywodraeth Cymru, Industry Wales. Mae Dr Miah yn cynnig cyfoeth o wybodaeth a phrofiad ar flaen y gad o ran newid llywodraethol, diwydiannol a chymdeithasol.


Chris Owen

Mae gan Chris fwy na 22 mlynedd o brofiad o ddarparu gwasanaethau digidol cyhoeddus yn llwyddiannus yn lleol ac yn genedlaethol. Ar ôl treulio 14 mlynedd yn darparu gwasanaethau digidol yn y gyfarwyddiaeth Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT), ymunodd Chris â Llywodraeth Cymru yn 2012 i arwain y broses o greu a chyflawni’r rhaglen Hwb proffil uchel. Ym mis Gorffennaf 2021, ailymunodd Chris â CBSCNPT fel eu Prif Swyddog Digidol i arwain y broses o weddnewid gwasanaethau digidol y Cyngor. Mae Chris yn hyrwyddo defnydd arloesol o Ddigidol, Data a Thechnoleg i weddnewid profiad Castell-nedd Port Talbot i’r holl ddinasyddion, busnesau, staff ac ymwelwyr.


Louise Pierpoint

Ar hyn o bryd, mae Louise yn Rheolwr Cynnyrch Technegol ar gyfer Cloud Engineering yn y DVLA. Gyda dros 15 mlynedd o brofiad mewn busnes a chyflenwi TG, mae Louise yn frwd dros gyflenwi gwasanaethau y gall cwsmeriaid eu defnyddio’n hawdd. Mae chwaraeon a ffitrwydd yn hynod bwysig iddi.


Alun Shurmer

Mae Alun yn Gyfarwyddwr Strategaeth Cwsmeriaid ac Ymgysylltu yn Dŵr Cymru Welsh Water ar ôl ymuno â’r cwmni fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn 2012 i ddechrau. Yn flaenorol, mae Alun wedi arwain timau cyfathrebu yn BBC Cymru Wales, Plaid Cymru a Transport for London. Ac yntau o Rymni yn wreiddiol, bu’n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac erbyn hyn mae’n byw yng Nghaerdydd ac yn siaradwr Cymraeg rhugl.


Jenni Taylor

Mae Jenni Taylor yn Ddirprwy Bennaeth Cyfathrebu Digidol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n gyfrifol am strategaeth a llywodraethu cynnwys ar draws gwefan a mewnrwyd y Brifysgol. Mae ganddi brofiad helaeth o weddnewid digidol mewn addysg uwch, gan ddatrys problemau ar raddfa fawr a chreu profiad gwell i ddefnyddwyr trwy gynnwys o ansawdd uchel.


Yorath Turner

Yorath yw Pennaeth Gallu a Thalent Digidol Llywodraeth yr Alban. Mae’n arwain y gwaith o ddatblygu’r proffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg yn ogystal â chynlluniau i ddatblygu sgiliau, gallu, talent ac amrywiaeth o fewn y maes digidol yn y sector gyhoeddus yn yr Alban. Ef yw’r cyfarwyddwr rhaglen ar gyfer y Scottish Digital Academy, sy’n cynnig rhaglenni datblygu sgiliau i holl staff sector gyhoeddus yr Alban a thu hwnt. Bydd Yorath yn gweithio’n agos gyda Trish Quinn, Pennaeth Cynnyrch a Masnach Llywodraeth yr Alban fel aelod o’r panel.


Dafydd Vaughan

Mae Dafydd yn arbenigwr technoleg ddigidol â phrofiad helaeth yn helpu llywodraethau a chwmnïau i addasu i oes y rhyngrwyd. Roedd yn gyd-sylfaenydd Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae wedi cynorthwyo â chreu unedau gwasanaethau digidol ledled y byd. Mae wedi helpu sefydliadau i reoli problem gynyddol technoleg etifeddol anghynaliadwy a chymhleth a deall sut i adeiladu timau digidol cryf.