Pwy ydym ni

Sally Meecham
CEO

Mae Sally wedi gweithio mewn swyddi uwch o fewn y sector gyhoeddus, preifat a’r trydydd sector ers dros 15 o flynyddoedd. Mae ei swyddi diweddar yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol yn Swyddfa’r Cabinet/ Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU, Prif Swyddog Digidol a Technoleg yng Ngwasanaeth Masnachol y Goron (DU), Ymgynghorydd Digidol gyda Chyngor Sir Essex a Phrif Ymgynghorydd Data Defra. 

Mae wedi gweithio ar nifer o raglenni cynhwysiad digidol llwyddiannus dros y 15 mlynedd diwethaf ac mae’n awyddus iawn i gymryd rhan flaenllaw yn sicrhau fod y proffesiwn digidol, data a thechnoleg yn fwy cynhwysol a gydag amrywiaeth diwylliannol. Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Prif Weithredwr dros dro gyda Chanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol yng Nghymru.  


Simon Renault
Cyfarwyddwr Busnes

Mae Simon wedi bod yn was sifil ar hyd ei yrfa ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad o bolisïau a phrosiectau ym maes TGCh a’r economi ddigidol. Roedd yn rheolwr rhaglen ym Mand Eang Cymru ac yn rheolwr portffolio Cymru Ddigidol, sef strategaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau y gallai pawb fwynhau buddion technolegau digidol.

Tra bu’n gweithio ar secondiad yn Innovation Point Ltd., arweiniodd Simon gydweithrediad Llywodraeth Cymru wrth sefydlu’r Academi Feddalwedd Genedlaethol gyda Phrifysgol Caerdydd a’r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol gyda Phrifysgol De Cymru. Ar ôl dychwelyd i Lywodraeth Cymru, roedd Simon yn rhan o’r tîm Darganfod, gan amlygu’r angen am hyb gwasanaethau cyhoeddus digidol a sefydlu’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.


Tim Daley
Arweinydd Rhaglen Alffa

Bydd Tim Daley, Cyfarwyddwr Perago-Wales o Abertawe sy’n arbenigwyr ar weddnewid a newid, yn goruchwylio’r broses o gyflawni cam alffa DPS Cymru a chefnogi gwelliannau mewn darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol ledled Cymru.

Mae gan Tim gyfoeth o brofiad o arwain a rheoli rhaglenni gwaith cymhleth, risg uchel yn y sector cyhoeddus. Mae ei brofiad o newid digidol a thechnolegol bob amser yn canolbwyntio ar y defnyddiwr a sut i wella canlyniadau ar draws y gwasanaeth cyfan.


Victoria Ford
Arweinydd Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Mae gan Victoria dros 15 mlynedd o brofiad lefel uwch ym maes cyfathrebu, ymgysylltu a newid yn y sector cyhoeddus. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae hi wedi arwain ardaloedd gweithredol mawr, sefydlu a chynnal swyddogaethau newid ac arwain tîm cyfathrebu arobryn. A hithau’n un o gyfarwyddwyr Perago-Wales o Abertawe, sy’n arbenigo mewn gweddnewid a newid, mae Victoria yn weithiwr cyfathrebu ac ymgysylltu proffesiynol profiadol sy’n rhoi pobl a diwylliant wrth wraidd newid cymhleth.


Ann Kempster
Arweinydd Cyflawni 

Mae Ann yn arweinydd digidol profiadol sydd â hanes cryf o gyflawni rhaglenni gwella a newid busnes cymhleth. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad yn y sectorau cyhoeddus ac elusennol ac mae hi wedi cyflawni rhaglenni gweddnewid digidol ar gyfer ystod o adrannau, asiantaethau a chyrff hyd braich llywodraeth ganolog y Deyrnas Unedig. Gan gydnabod bod pobl yn allweddol i newid technolegol llwyddiannus, mae Ann yn rhoi pwyslais cryf ar elfennau dynol gweddnewid, gan gynnwys sgiliau, diwylliant a chyfathrebu. Mae gan Ann ddiddordeb brwd mewn caffael a’i rôl wrth alluogi gweddnewid digidol. 


Gweithio ar y cyd

Byddwn yn gweithio’n agos gyda Phrif Swyddogion Digidol (CDO) Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac Iechyd i ymsefydlu ein safonau a’n dulliau yn y gwasanaethau maen nhw’n eu darparu.

Sam Hall
CDO Awdurdodau Lleol

Glyn Jones
CDO Llywodraeth Cymru

Ifan Evans
Cyfarwyddwr Technoleg, Digidol a Thrawsnewid
Grwp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru


Ein Panel Cynghori

Mae Panel Cynghori ag un ar ddeg o unigolion wedi’i sefydlu i helpu i lywio cyfeiriad y Ganolfan. Bydd y Panel yn gweithio gyda’n Cadeirydd, Sally Meecham, i gefnogi a herio CDPS er mwyn sicrhau bod anghenion defnyddwyr yn parhau yn flaenllaw o ran strategaeth a chyflwyno. A hwythau wedi’u dewis i rannu eu profiad a’u gwybodaeth, bydd y panel yn llais cyhoeddus cefnogol ar weddnewid llywodraeth, gan gynyddu ymwybyddiaeth o gynnydd a materion.

Aelodau’r panel

Esther Barrett

A hithau’n arbenigwr mewn dysgu technoleg ac ymarfer digidol, mae Esther wedi ymwneud llawer â’r mudiad llythrennedd digidol a datblygu’r strategaeth genedlaethol ar gyfer cyflwyno digidol ar gyfer y sectorau addysg ôl-16 yng Nghymru. Mae’n darparu gweithdai ymgynghoriaeth a gweithdai ysbrydoledig sy’n cwmpasu llawer o themâu digidol, yn cynnwys arweinyddiaeth, cyflogadwyedd, dysgu cyfunol a dysgu hybrid ac asesu, a gallu staff. Mae ei hastudiaeth PhD yn archwilio iaith ac addysg ar-lein.


Eddie Copeland

Eddie yw Cyfarwyddwr y London Office of Technology and Innovation (LOTI), sy’n helpu bwrdeistrefi i weithio gyda’i gilydd, gan ddod â’r gorau o ddigidol, data ac arloesi i wella gwasanaethau cyhoeddus i Lundeinwyr. Mae hefyd yn aelod o’r Smart London Board, sef grŵp sy’n cynghori Maer Llundain. Yn 2018 a 2019, roedd ar restr Apolitical o’r 100 o Bobl Mwyaf Dylanwadol y Byd mewn Llywodraeth Ddigidol.


Ross Ferguson

Mae Ross Ferguson yn Ddirprwy Gyfarwyddwr gyda Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y DU. Cyn hynny, roedd yn gweithio gyda Border Protocol Delivery Group fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflenwi Cynnyrch ac roedd yn gysylltiedig â sefydlu’r Canadian Digital Service fel y Cyfarwyddwr Llwyfan. Yn ogystal, mae wedi gweithio fel Pennaeth y gymuned Rheoli Cynnyrch ar gyfer Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 


Sabrina Robinson

Mae Sabrina yn Seicolegydd Siartredig, a’i rôl bresennol yw Arweinydd Lles yng Nghyngor Swydd Essex, gyda ffocws ar yrru eu hagenda lles y gweithlu. Mae Sabrina yn frwd ynghylch defnyddio ymagweddau seicolegol i ddatblygu gwasanaethau cynaliadwy, arloesol sy’n cael eu harwain gan ddefnyddwyr. Mae gan Sabrina ddiddordeb personol mewn gwaith gweddnewid digidol a’r rhan y gall lles a newid ymddygiad ei chwarae yn hyn.


Alun Shurmer

Mae Alun yn Gyfarwyddwr Strategaeth Cwsmeriaid ac Ymgysylltu yn Dŵr Cymru Welsh Water ar ôl ymuno â’r cwmni fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn 2012 i ddechrau. Yn flaenorol, mae Alun wedi arwain timau cyfathrebu yn BBC Cymru Wales, Plaid Cymru a Transport for London. Ac yntau o Rymni yn wreiddiol, bu’n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac erbyn hyn mae’n byw yng Nghaerdydd ac yn siaradwr Cymraeg rhugl.


Anne Collis

Mae Anne yn gyd-sylfaenydd Cwmni Buddiannau Cymunedol Barod, ac ar hyn o bryd mae’n cwblhau doethuriaeth yn Ysgol Fusnes Bangor. Mae’n frwd ynghylch sicrhau bod bywyd cyhoeddus mor hygyrch ag y bo modd trwy ddylunio, yn hytrach nag fel ôl-ystyriaeth. Ei harwyddnod yw helpu cymunedau a grwpiau cymdeithasol gwahanol i gyfathrebu a gweithio gyda’i gilydd i gyflawni hyn.


Dafydd Vaughan

Mae Dafydd yn arbenigwr technoleg ddigidol â phrofiad helaeth yn helpu llywodraethau a chwmnïau i addasu i oes y rhyngrwyd. Roedd yn gyd-sylfaenydd Gwasanaeth Digidol Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae wedi cynorthwyo â chreu unedau gwasanaethau digidol ledled y byd. Mae wedi helpu sefydliadau i reoli problem gynyddol technoleg etifeddol anghynaliadwy a chymhleth a deall sut i adeiladu timau digidol cryf.


Andy Adams
MBE MBA CinstLM FCMI

Mae Andy yn gyn Brif Uwch-arolygydd gyda Heddlu Gwent sydd wedi arwain ar lawer o atebion technoleg i gefnogi gorfodi’r gyfraith ledled y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Mae’n frwd ynghylch sicrhau mai gwir lwyddiant digidol yw asesu/cipio profiad y cwsmer/defnyddiwr yn gyntaf a defnyddio’r dechnoleg fel galluogwr. Mae ganddo gysylltiadau rhwydweithio da gyda’r gymuned gwasanaethau brys ac mae ganddo dros bum mlynedd ar hugain o brofiad o reoli rhaglenni/prosiectau. Mae wedi arwain ar fentrau trawsnewid, newid a chyd-fentrau yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus, ac mae’n dal i weithredu fel ffrind beirniadol i uwch arweinwyr.


Darius Pocha

Dylunydd cymdeithasol Prydeinig/Indiaidd yw Darius ac mae’n gweithio gyda thimau polisi a chynnyrch ar broblemau ar lefel y boblogaeth mewn addysg, cyflogaeth, gofal cymdeithasol ac iechyd. Mae’n gyd-sylfaenydd yr ymgynghoriaeth dylunio gwasanaethau Create/Change a Colour – sef cwmni gwyddoniaeth gymhwysol deallusrwydd artiffisial a data.


Karen Jones

Karen ydy Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Yno, mae’n arwain gwaith y Cyngor yn harneisio potensial data a thechnoleg er mwyn cyflawni uchelgais y cyngor o wella lles pob un o’i drigolion. Gyda gradd meistr mewn Gweinyddu Busnes a Rheoli Adnoddau Dynol, mae Karen yn teimlo’n frwd am fynd i’r afael â’r bwlch digidol. Roedd ei hastudiaeth MA mewn Rheoli Adnoddau Dynol yn canolbwyntio ar lythrennedd digidol yn y gweithle. 


Yorath Turner

Yorath yw Pennaeth Gallu a Thalent Digidol Llywodraeth yr Alban. Mae’n arwain y gwaith o ddatblygu’r proffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg yn ogystal â chynlluniau i ddatblygu sgiliau, gallu, talent ac amrywiaeth o fewn y maes digidol yn y sector gyhoeddus yn yr Alban. Ef yw’r cyfarwyddwr rhaglen ar gyfer y Scottish Digital Academy, sy’n cynnig rhaglenni datblygu sgiliau i holl staff sector gyhoeddus yr Alban a thu hwnt.

Bydd Yorath yn gweithio’n agos gyda Trish Quinn, Pennaeth Cynnyrch a Masnach Llywodraeth yr Alban fel aelod o’r panel.


Jessica Leigh Jones
MBE BSc FRSA CQP MCQI MIoD MCMI

Mae Jessica yn Beiriannydd ac Astroffisegydd sydd wedi ennill amryw o wobrau. A hithau wedi treulio ei gyrfa hyd yma yn y diwydiant gweithgynhyrchu, mae hi bellach yn gyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr iungo, cwmni Gyrfa a Thechnoleg sy’n rhoi mynediad democrataidd i yrfaoedd gwych i bawb. Mae Jessica yn ogystal yn Athro Gwadd gyda’r Academi Beirianneg Frenhinol ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant ble mae’n arwain eu Cynllun Peirianwyr Mentrus blaenllaw ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid peirianneg. 


Andrea Williams

Mae Andrea wedi gweithio mewn amryw o feysydd o fewn y sector gyhoeddus, menter gymdeithasol ac addysg uwch dros y 25 mlynedd diwethaf.  Mae’r meysydd hynny yn cynnwys Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Tai, Partneriaethau a Chwaraeon. 

Yn ei gwaith fel Pennaeth Rhaglenni Gwybodeg, Sicrwydd a Gwella ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mae’n gyfrifol am gynnig gwasanaethau digidol newydd sy’n ateb gofynion cleifion a staff.  Mae’n gwneud hyn drwy ddatblygu a gweithredu Strategaeth Ddigidol a dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio.  Mae gan Andrea brofiad o ddatblygu a gweithredu strategaeth, rheoli prosiect a rhaglen, ymgysylltu, gwella perfformiad ac mae ganddi ddiddordeb mawr mewn cynllunio gweithle, cynhwysiad digidol, caffael a rheoli portffolio. 


Professor Tom Crick
MBE 

Mae’r Athro Tom Crick MBE yn Athro mewn Addysg Ddigidol a Pholisi ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae ei diddordebau academaidd ym maes y rhyngwyneb ymchwil/polisi – o’r gwyddorau data a systemau deallus i bolisi gwyddonol/arloesedd a gwasanaethau cyhoeddus digidol.  Cadeiriodd Tom adolygiad Llywodraeth Cymru o’r cwricwlwm TGCh yn 2013 ac yn ddiweddar mae wedi arwain ar newidiadau  mawr ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg yn y Cwricwlwm newydd i Gymru.  Mae yn gyfarwyddwr anweithredol gyda Dŵr Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, yn ogystal â bod yn Gomisiynydd gyda Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru. 


Ein Panel Prentisiaid

Rhan o gylch gwaith y Ganolfan yw meithrin gallu a chynorthwyo twf y genhedlaeth nesaf o arweinwyr digidol yng Nghymru. Rydym wedi creu Panel Prentisiaid i gefnogi’r nod hwnnw a darparu gwybodaeth a chymorth gwahanol i’n gwaith.

Mae ein panel yn cynnwys pobl yng Nghymru sydd â gwir awydd i wella’r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu, pobl sy’n aml ar y rheng flaen wrth ddarparu gwasanaethau ac sydd bob amser yn frwd ynghylch materion digidol a Chymru. Bydd aelodau ein Panel Prentisiaid yn cael eu paru ag un o Aelodau ein Panel Cynghori a fydd yn gweithredu fel hyfforddwr a mentor. Bydd aelodau’r Panel Prentisiaid yn cael cyfle i weld papurau’r panel a phwyntiau trafod cyn cyfarfodydd a mynegi eu syniadau a’u safbwyntiau i’r aelod o’r Panel y cawsant eu paru ag ef/hi. Byddant hefyd yn cael y cyfle i fynychu cyfarfod y panel ac ymgysylltu â thîm y CDPS.

Aelodau’r Panel

Heledd Evans

Heledd yw’r Rheolwr Gwasanaethau Digidol yn Cyfoeth Naturiol Cymru, yn arwain tîm o gyfieithwyr, arbenigwyr dylunio ac arbenigwyr digidol. Mae ganddi dros 14 mlynedd o brofiad o weithio mewn timau cyfathrebu a thimau digidol y sector cyhoeddus. Yn frwd ynglŷn â phopeth yn ymwneud â dylunio a chynhyrchion sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr, mae gan Heledd awydd rhyfeddol i ddysgu a helpu i greu gwasanaethau gwell i bobl Cymru.


Ashley Bale

Ashley yw datblygwr y tai CLYFAR byw â chymorth cyntaf i oedolion ag anableddau yn y Deyrnas Unedig; hefyd, mae Ashley yn rhedeg Tech4Good Caerdydd sy’n darparu digwyddiadau rhad ac am ddim i ddod â gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, cymdeithasau nid er elw, rhaglenwyr, technolegwyr ac ysgogwyr newid at ei gilydd.


Joanna Goodwin

Mae Jo yn frwd ynghylch dylunio cynhwysol, hygyrchedd digidol, ac adeiladu gwasanaethau cyhoeddus digidol hyblyg. Mae Joanna yn arweinydd digidol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae wedi gweithio yn y sector cyhoeddus am yr 16 mlynedd diwethaf.


Jenni Taylor

Mae Jenni Taylor yn Ddirprwy Bennaeth Cyfathrebu Digidol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n gyfrifol am strategaeth a llywodraethu cynnwys ar draws gwefan a mewnrwyd y Brifysgol. Mae ganddi brofiad helaeth o weddnewid digidol mewn addysg uwch, gan ddatrys problemau ar raddfa fawr a chreu profiad gwell i ddefnyddwyr trwy gynnwys o ansawdd uchel.


Daniel Fyfield

Daniel yw Perchennog y Gwasanaeth ‘Gyrru mewn Parth Aer Glân’ yn yr Uned Ansawdd Aer ar y Cyd. Mae wedi gweithio yn y sector cyhoeddus ers 14 blynedd, gan ddechrau yn yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau yn Abertawe, ac yn fwy diweddar, yn arwain ailddylunio a lansio gwasanaeth Parcio Bathodyn Glas y Deyrnas Unedig. Mae ffocws Daniel ar arwain a chefnogi pobl eraill i gyflawni a gwreiddio newid ledled y Deyrnas Unedig.


Louise Pierpoint

Ar hyn o bryd, mae Louise yn Rheolwr Cynnyrch Technegol ar gyfer Cloud Engineering yn y DVLA. Gyda dros 15 mlynedd o brofiad mewn busnes a chyflenwi TG, mae Louise yn frwd dros gyflenwi gwasanaethau y gall cwsmeriaid eu defnyddio’n hawdd. Mae chwaraeon a ffitrwydd yn hynod bwysig iddi.