Adolygiad blwyddyn CDPS 2021-22: Y ffordd ymlaen

Cynnwys

6. Y ffordd ymlaen i CDPS

Ar ôl ei flwyddyn lawn gyntaf o weithredu, mae CDPS wedi symud y tu hwnt i’w gam darganfod ei hun i’r modd cyflawni. Yn 2022-23, byddwn yn adeiladu ar y mewnwelediadau a gawsom, y perthnasau yr ydym wedi’u sefydlu a’r asedau digidol a ddarparwyd gennym yn ein blwyddyn gyntaf. Byddwn yn defnyddio’r canlyniadau hynny fel sylfaen gref ar gyfer:

Fel y dengys yr adroddiad hwn, rydym wedi datblygu partneriaethau helaeth gyda sefydliadau’r sector cyhoeddus sy’n awyddus i weithio gyda ni. Rydym wedi dod â chyflenwyr a chontractwyr i mewn sy’n deall cyd-destun Cymru ac anghenion datblygu digidol. Eleni, byddwn yn ymgysylltu â chyfres ehangach fyth o sefydliadau yng Nghymru, gan ehangu ein dosbarthiad daearyddol a sicrhau ein hymrwymiad i ragoriaeth mewn gwasanaethau dwyieithog. Byddwn yn cyfleu gweledigaeth ysbrydoledig o fanteision newid digidol ac yn cynnig cymorth ymarferol i gyflawni hyn.

Bydd ein Prif Weithredwyr yn parhau i ehangu dylanwad y grŵp prif swyddogion digidol a gynullwyd yng Nghymru (gan gynnwys y Prif Swyddog Meddygol Iechyd, pan fydd yn y swydd). Bydd y grŵp yn datblygu swyddi clir ac unedig ar y cyfleoedd a’r heriau digidol i Gymru, yn ogystal â chamau ymarferol i fynd i’r afael â nhw. Bydd CDPS hefyd yn gweithio’n agos gyda thimau polisi i fwrw ymlaen â gwelliannau a manteisio ar fanteision sianeli digidol.

Cylch gwaith newydd

Mae CDPS wedi gweithio gyda thîm partneriaeth Llywodraeth Cymru i gytuno ar lythyr cylch gwaith newydd, yn seiliedig ar y datganiad rôl a chylch gwaith y cytunwyd arno gan fwrdd y CDPS. Er mwyn cyflawni’r cylch gwaith hwnnw, byddwn yn cael ein cefnogi gan gadeirydd a bwrdd CDPS parhaol newydd. Edrychwn ymlaen at eu croesawu ym mis Gorffennaf.

Drwy ein gwaith partneriaeth, rydym wedi codi proffil CDPS yn gyson drwy gydol ein blwyddyn gyntaf. Bydd y proffil hwnnw’n ein galluogi i gryfhau ein gwaith gyda phartneriaid presennol, megis Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Cyllid Cymru ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn 2022-23. Byddwn hefyd yn gweithio ar draws sefydliadau i roi’r argymhellion o’r Adolygiad o’r Dirwedd Ddigidol ar waith. Er enghraifft, byddwn yn edrych ar ba sefydliadau a defnyddwyr fydd yn elwa fwyaf o wella ffurflenni ar-lein. Byddwn hefyd yn ystyried lle y gallai gwella’r modd y caiff systemau rheoli achosion eu darparu a’u defnyddio gael yr effaith fwyaf.

Bydd ein tîm sgiliau yn cefnogi pobl sy’n dylunio ac yn rhedeg gwasanaethau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan roi Safonau Digidol wrth wraidd ein hyfforddiant. Bydd ein rhaglen hyfforddi, Campws Digidol, yn gosod meincnod ar gyfer addysg ddigidol yng Nghymru, gan gyd-ddylunio cyrsiau, cymell ac adnoddau hunanwasanaeth gyda phobl a phrosiectau cyn eu hehangu. Byddwn yn dod â darpariaeth ddigidol, sgiliau a safonau at ei gilydd yn fwy cydlynol, gan ddysgu drwy wneud yn ein sefydliadau partner.

Cyflawni a hyrwyddo arferion da

Er mwyn helpu i wireddu’r weledigaeth hon, byddwn yn llenwi swyddi uwch newydd – Pennaeth Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr a Phennaeth Technoleg. Bydd gan y rolau hyn gyfrifoldeb dwbl: sicrhau bod cyflawni CDPS y gorau o arfer da a hyrwyddo arferion o’r fath a chefnogi sefydliadau i’w gyflawni yn eu gwaith digidol eu hunain.

Bydd ein dewisiadau buddsoddi yn dryloyw, gan ddangos ein hymrwymiad i weithio’n agored. Bydd cyfathrebu pwerus yn gwneud y gorau o’r tryloywder hwnnw, gan ddangos ein gwaith drwy ddiweddariadau YouTube, blogiau ysbrydoledig a dilyniant cyfryngau cymdeithasol dylanwadol. Byddwn yn ail-lansio ein prif lwyfan cyfathrebu, ein gwefan, yn seiliedig ar ymchwil drylwyr i anghenion defnyddwyr. Bydd ein cyfathrebu yn sbarduno sgwrs ledled Cymru am ffyrdd ymarferol o weithredu newid digidol ac annog yr arferion newydd sy’n sail iddo.

Teimlwn ein bod wedi cyflwyno’r achos dros CDPS yn ein blwyddyn gyntaf. Bydd ein blwyddyn nesaf yn ymwneud ag atgyfnerthu. Byddwn yn dyfnhau ein perthynas â sefydliadau sy’n bodoli eisoes ac yn ehangu’r berthynas â rhai newydd. A byddwn yn parhau i siarad yn agored ac yn argyhoeddiadol am ein gwaith i drawsnewid gwasanaethau digidol yng Nghymru i ddiwallu anghenion y bobl amrywiol sy’n eu defnyddio.