Adolygiad blwyddyn CDPS 2021-22: safonau gwasanaeth

Cynnwys

5.6 Gweithgaredd: Datblygu safonau gwasanaeth

Fe wnaethom ddweud y byddem yn ailadrodd y Safonau Gwasanaeth Digidol i Gymru a chael cyfranogiad sectoraidd drwy sefydlu bwrdd Safonau Digidol a Data Cymru

Hirdymor
Cynnwys

Mae Safonau Gwasanaeth Digidol Cymru, a ddeilliodd o CDPS, yn sail i bopeth a wnawn. Wedi’i grwpio’n dri maes (‘Diwallu anghenion defnyddwyr’, ‘Creu timau digidol da’ a ‘Defnyddio’r dechnoleg gywir’) mae’r 12 safon yn cwmpasu pob agwedd ar ddylunio ac adeiladu gwasanaeth digidol sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gan ddefnyddio technegau Ystwyth, yng Nghymru.

graff llinell yn dangos y math o rolau ar gyfer arweinwyr, crewyr a defnyddwyr terfynol. Mae rolau ar gyfer arweinwyr yn cynnwys comisiynwyr, arweinwyr digidol a deiliaid cyllidebau. Mae rolau ar gyfer crewyr yn cynnwys swyddogion digidol, uwch arweinwyr, llunwyr polisi, ymchwilwyr defnyddwyr, arweinwyr data, dylunwyr gwasanaethau, rheolwyr cyflenwi a chrewyr cynnwys. Mae rolau defnyddwyr terfynol yn cynnwys staff, defnyddwyr gwasanaeth a chyflenwyr
Defnyddwyr posibl – a chyd-ddylunwyr – Safonau Gwasanaeth Digidol CDPS

5.6.1 Datblygu safonau gwasanaeth: cyd-ddylunio

Mae’r Safonau Gwasanaeth Digidol ar gam cynnar. Maent yn ffurfio’r fframwaith arfer da ond mae angen arweiniad sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar sut i’w mabwysiadu. Er mwyn gwneud hyn, mae CDPS wedi creu tîm Safonau ac wedi recriwtio Pennaeth Safonau dros dro i ymchwilio a diwallu anghenion defnyddwyr am safonau gwasanaeth yng Nghymru.

Mae’r tîm Safonau wedi tynnu’n rhannol ar yr Adolygiad o’r Dirwedd Ddigidol – arolwg cynhwysfawr CDPS o wasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru – i asesu effaith y safonau hyd yn hyn. Mae cyd-ddylunio wrth wraidd gwaith y tîm: bydd adborth o bob rhan o’r sector cyhoeddus yng Nghymru yn hanfodol er mwyn i’r safonau gael yr effaith fwyaf posibl.

I ddyfynnu o flog CDPS diweddar yn gofyn am fewnbwn sectoraidd:

‘Mae rhai safonau a chanllawiau yn eich gadael yn fwy dryslyd na chyn i chi ddechrau eu darllen. Dyna pam mae CDPS am weithio gyda chi i ddatblygu canllawiau sy’n gwneud synnwyr. Credwn fod angen i ganllawiau fod:

– wedi’u hysgrifennu mewn Saesneg clir a Chymraeg clir (nid ‘siarad arbenigol’)

– ymarferol – wedi’u hanelu at eich helpu i gynllunio ac adeiladu gwasanaethau gwell yn eich sefydliad

Ond dyna beth rydyn ni’n ei feddwl. Mae angen i ni glywed gennych chi – i ddeall eich anghenion a chael eich cefnogaeth o’r dechrau’

Gyda’r tîm Safonau bellach ar waith, bydd CDPS yn ystyried y bwriad gwreiddiol i sefydlu bwrdd Safonau Digidol a Data Cymru. Bydd grŵp cymunedol buddiant i adolygu a helpu i ddiwygio canllawiau safonau a chynnwys cysylltiedig yn cael ei sefydlu yn 2022-23.

Nesaf: Gweithgaredd: Datblygu pensaernïaeth technoleg fodern