Adolygiad blwyddyn CDPS 2021-22: gweithgareddau

Cynnwys

5. Ein gweithgareddau cyflawni

Mae gweithgareddau cyflawni CDPS drwy gydol 2021-22 yn dangos yn bendant sut rydym wedi cyflawni ein hamcanion. Yn erbyn pob gweithgaredd, rydym hefyd yn arddangos eiconau o Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r eiconau hyn yn dangos lle mae’r gweithgaredd CDPS yn cyd-fynd â 7 nod llesiant y ddeddf a’r 5 ffordd o weithio.

Mae’r eiconau hyn yn dangos lle mae gweithgaredd CDPS yn cyd-fynd â 7 nod llesiant a 5 ffordd o weithio’r ddeddf.

Allwedd eicon: Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol – 7 nod llesiant

Allwedd eicon: Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol – 5 ffordd o weithio


5.1
Gweithgaredd: Hyrwyddo trawsnewid digidol

Fe wnaethom ddweud y byddem yn ymgymryd ag ystod o gamau gweithredu a darganfyddiadau, gan weithio gyda phartneriaid gwasanaethau cyhoeddus, i fwrw ymlaen â thrawsnewid ledled Cymru. Byddai hyn yn cynnwys gwaith megis darparu gwaelodlin i wasanaethau, cyflawni uniongyrchol ac adnabod meysydd blaenoriaeth ar gyfer buddsoddiad

Cymru lewyrchus
Cymru fwy cyfartal

Er mwyn hyrwyddo trawsnewidiad digidol, rydym wedi:

  1. 1) lansio Adolygiad cynhwysfawr o’r Dirwedd Ddigidol i greu gwaelodlin o ddarparu gwasanaethau ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru ac i flaenoriaethu meysydd ar gyfer CDPS i gefnogi trawsnewid digidol
Hirdymor
Cynnwys

2. adeiladu 7 tîm amlddisgyblaethol i weithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ar datblygu gwasanaethu digidol

5.1.1 Yr Adolygiad o’r Dirwedd Ddigidol

Henry Holms, uwch reolwr cynnyrch CDPS, yn disgrifio arolygu cyflwr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru fel rhan o’r tîm Adolygiad o’r Dirwedd Ddigidol

Y nod

Nod yr Adolygiad o’r Dirwedd Ddigidol (DLR) yw datblygu gwell dealltwriaeth o wasanaethau cyhoeddus digidol presennol yng Nghymru er mwyn:

Anghenion defnyddwyr

Hyd yma, nid oes darlun cynhwysfawr o gyflwr gwasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru wedi bod. Mae tîm y DLR wedi siarad â thimau gwasanaeth ledled y wlad am ba mor dda y mae eu gwasanaethau:

Bydd y data a gasglwyd gan y tîm drwy gydol 2021-22 yn helpu CDPS ac eraill, megis y prif swyddogion digidol, i flaenoriaethu gwaith yn 2022-23. Byddwn yn canolbwyntio ein cefnogaeth ar lle y bydd yn cael yr effaith fwyaf ar ddefnyddwyr gwasanaethau.

Pwy oedd ynghlwm?

Amrywiaeth eang o sefydliadau o awdurdodau lleol i gyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru (fel Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chwaraeon Cymru) a sefydliadau iechyd a gofal.

Yr hyn rydym wedi’i gyflawni

Drwy gamau darganfod ac alpha’r prosiect, mae tîm y DLR:

O’r dystiolaeth a ddeilliodd o hynny, daeth y tîm i’r casgliad bod angen mwy o gymorth ar sefydliadau i fabwysiadu Safonau Gwasanaeth Digidol Cymru a’u hymgorffori yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Mae heriau eang eraill yn cynnwys:

Beth sydd nesaf?

Mae’r DLR bellach ymhell i’w gyfnod beta. O restr o 16 o feysydd gweithredu posibl a adnabuwyd gan y DLR, ymgynghorodd bwrdd y CDPS ag eraill ynghylch pa feysydd i’w blaenoriaethu. Rhoddodd y bwrdd flaenoriaeth i 7 maes:

Mae CDPS, gyda’r prif swyddogion digidol, bellach yn edrych ar sut i weithredu ar y blaenoriaethau hyn.

Darllen mwy

Dileu rhwystrwyr yn y cam beta: y cam nesaf ar gyfer yr Adolygiad o’r Dirwedd Ddigidol
Adolygiad o’r tirwedd digidol – blas o’n trafodaethau diweddar

5.1.2 Timau amlddisgyblaethol sy’n gweithio gyda phartneriaid

Mae gweithio gydag eraill yn hanfodol i ddull CDPS o ddatblygu gwasanaethau. Rydym yn ffurfio partneriaethau gyda thimau o sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus i adnabod anghenion defnyddwyr ac adeiladu gwasanaethau o’u cwmpas. Nid ydym yn defnyddio ein harbenigedd i geisio dweud wrth sefydliadau eraill beth i’w wneud.

Gan weithio i egwyddorion Ystwyth, mae ein timau amlddisgyblaethol o arbenigwyr digidol yn cynnwys rolau fel rheolwr cyflawni, dylunydd gwasanaeth, ymchwilydd defnyddwyr, dylunydd cynnwys, dadansoddwr busnes a datblygwr.

Mae llawer o’n timau amlddisgyblaethol wedi bod yn gweithio ar ‘ddarganfyddiadau’ (cam ymchwil cyntaf dylunio gwasanaeth Ystwyth) yn 2021-22. Roedd gennym 7 tîm amlddisgyblaethol ar:

  1. darganfyddiad gwasanaethau gofal sylfaenol
  2. mynediad at beta gofal cymdeithasol i oedolion
  3. darganfyddiad gwastraff peryglus Cyfoeth Naturiol Cymru
  4. darganfyddiad ‘hybiau’ gweithio o bell
  5. darganfyddiad ac alpha grantiau Chwaraeon Cymru
  6. prawf o gysyniad data tir ac eiddo Awdurdod Cyllid Cymru
  7. Cynllun Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus

1) Tîm amlddisgyblaethol: darganfyddiad gwasanaethau gofal sylfaenol

Anne-Marie Cunningham, cyfarwyddwr meddygol cysylltiol Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), ar sut mae CDPS yn cefnogi DHCW i adael i gleifion gael mynediad at wasanaethau mewn ffordd fwy digidol
Cymru iachach

Y nod

Drwy gyfweliadau eang, i ddeall profiad defnyddwyr (cleifion) a darparwyr (meddygon teulu a staff practis) o ofal iechyd sylfaenol yng Nghymru ac, yn arbennig, o ryngweithio digidol.

Anghenion defnyddwyr

Fe wnaeth pandemig COVID-19 i lawer ohonom ryngweithio â’n meddygon teulu o bell, gan wneud yr angen am wasanaethau gofal iechyd digidol da yn bwysicach.

Mae’r darganfyddiad hwn wedi helpu sefydliadau iechyd a gofal i ddeall anghenion cleifion a darparwyr gofal iechyd yng Nghymru yn well. Bydd hynny’n helpu’r sefydliadau hynny i wneud penderfyniadau cadarn wrth ddatblygu gwasanaethau digidol i’r cyhoedd.

Pwy arall oedd ynghlwm?

Gwasanaethau Digidol i Gleifion a’r Cyhoedd (DSPP) oedd noddwr y prosiect.  

Cymerodd defnyddwyr a darparwyr systemau digidol sy’n wynebu cleifion, gan gynnwys Fy Iechyd Ar-lein, yn ogystal â meddygon teulu a nyrsys practis meddygon teulu, rheolwyr a staff gweinyddol i gyd ran yn yr ymchwil.

Yr hyn rydym wedi’i gyflawni

Cynhaliodd y tîm darganfod:

Sgriniodd y tîm am nodweddion amrywiol ar gyfer yr holl ymatebwyr, gan ymdrin ag anghenion iechyd meddwl, materion symudedd a chyflyrau iechyd eang. Y canlyniad oedd golwg lawn iawn ar brofiadau cleifion ac ymarferwyr o wasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru.

Sut wnaethom ni rannu sgiliau?

Gwnaeth y tîm hyfforddiant 1-i-1 gyda rheolwr cyflawni DSPP i droi eu prosiect ‘rhaeadr‘ traddodiadol yn un Ystwyth. Roeddent hefyd yn dangos ffyrdd Ystwyth o weithio ym maes gofal iechyd gyda hyfforddiant ysgafn mewn cyflwyniadau.

Gwelodd rhanddeiliaid sesiynau ymchwil defnyddwyr a llunio mapiau dylunio gwasanaethau, lle’r oeddent yn gweld yn uniongyrchol werth dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Ers hynny maent wedi gwneud fideos ac wedi helpu i ysgrifennu blogs i hyrwyddo egwyddorion Ystwyth.

Beth sydd nesaf?

Mae mewnwelediadau o’r darganfyddiad gofal sylfaenol wedi helpu DSPP i greu darlun o dirwedd gofal sylfaenol ehangach Cymru. Mae’r tîm darganfod wedi cyflwyno eu hymchwil i fwrdd DHCW, i helpu i lunio dyfodol gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru.

Darllen mwy

Beth all technoleg ddigidol ei wneud? Archwilio tirwedd gofal iechyd sylfaenol Cymru
Ffôn, fideo, ymweliad? Themâu sy’n dod i’r amlwg o’r prosiect darganfod ar fynediad at Feddygon Teulu

2) Tîm amlddisgyblaethol: mynediad at beta gofal cymdeithasol i oedolion

Nita Sparkes, arweinydd darparu gwasanaethau yng nghyngor Castell-nedd Port Talbot, ar fynd i’r afael â gweithio Ystwyth – ac iaith ddylunio anghyfarwydd – tra ar dîm amlddisgyblaethol gyda CDPS
Cymru o gymunedau cydlynys

Y nod

Defnyddio negeseuon testun i wella cyfathrebu â defnyddwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion Cyngor Castell-nedd Port Talbot (CNPT).

Anghenion defnyddwyr

Dengys ymchwil fod angen i ddarpar ddefnyddwyr gofal cymdeithasol i oedolion o CNPT, ymhlith pethau eraill, wneud y canlynol:

2 berson o ddefnyddwyr gofal cymdeithasol oedolion
Creodd y tîm darganfod bersonas – fel Hashim a Carys – i helpu i ddarganfod anghenion defnyddwyr gofal cymdeithasol i oedolion

Pwy arall oedd ynghlwm?

Cyngor CNPT oedd prif bartner CDPS yn y prosiect hwn. Bu’r tîm hefyd yn gweithio’n gynharach gyda Chynghorau Torfaen a Blaenau Gwent.

Yr hyn rydym wedi’i gyflawni

Gweithiodd CDPS gyda CNPT i nodi anghenion defnyddwyr, drwy ymchwil, ac i brofi gwasanaethau negeseuon testun prototeip.

Fe wnaethom:

‘Byddwn wedi gwerthfawrogi neges destun fel hyn ar ôl cael fy nghyfeirio’

– Ymateb ymchwil defnyddwyr i brototeip gwasanaeth CDPS

Sut wnaethom ni rannu sgiliau?

Mae staff o awdurdodau lleol CNPT, Torfaen a Blaenau Gwent wedi gweithio mewn partneriaeth â’r tîm o CDPS.

Cynhaliodd ein harweinydd technegol sesiynau gyda datblygwyr CNPT a dadansoddwyr busnes i ddatblygu rhyngwyneb rhaglennu’r gwasanaeth testun.

Gwnaeth aelod o sgwad CDPS hefyd hyfforddiant un-i-un gydag aelod o staff cyngor CNPT i’w helpu i symud i’w rôl rheolwr cyflawni cyntaf.

Beth sydd nesaf?

Mae CNPT wedi cymryd yr awenau ar y gwasanaeth ‘Olrhain fy nghais’. Ar ôl gweithio gydag arweinydd technoleg CDPS, roedd tîm technoleg NPT yn gallu ailysgrifennu sylfaen cod y gwasanaeth i integreiddio â’u gwasanaeth negeseuon testun presennol.

Rhoddodd CDPS hefyd ganllawiau i CNPT ar sut i ysgrifennu negeseuon testun i ddiwallu anghenion defnyddwyr sy’n datblygu.

Darllen mwy

Geiriau â phwrpas … gwasanaeth negeseuon testun i fodloni anghenion defnyddwyr

3) Tîm amlddisgyblaethol: Darganfyddiad gwastraff peryglus Cyfoeth Naturiol Cymru

Catrin Hornung, pennaeth cyfathrebu a digidol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn esbonio sut mae gweithio gyda CDPS wedi newid y ffordd mae hi’n meddwl am wasanaethau cyhoeddus
Cymru gydnerth

Y nod

Defnyddio triniaeth gwastraff peryglus fel cyfle i adeiladu gwasanaeth digidol sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, ar egwyddorion Ystwyth, mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Anghenion defnyddwyr

Ar hyn o bryd, mae CNC yn sefydliad ‘sy’n cael ei arwain gan TG’ sy’n defnyddio dulliau traddodiadol, rhaeadr o reoli prosiectau ond mae am ganolbwyntio ar y defnyddiwr gan ddarparu gwell gwasanaethau.

Roedd triniaeth gwastraff peryglus CNC yn ticio sawl blwch ar gyfer gweithio gyda CDPS:

Byddai gwasanaeth gwastraff peryglus sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr nid yn unig yn gwasanaethu cwsmeriaid CNC yn well. Gallai hefyd roi mwy o incwm i’r sefydliad a’i helpu i ddangos manteision gweithio Ystwyth.

Pwy arall oedd ynghlwm?

Mae CDPS wedi bod yn gweithio gyda thimau polisi a gweithredol CNC i ymchwilio i’r gwasanaeth gwastraff peryglus.

Yr hyn a wnaethom

Fel rhan o’r darganfyddiad, mae’r tîm amlddisgyblaethol ar y cyd wedi:

Mae’r tîm wedyn wedi gallu ffocysu’r broblem i:

Sut wnaethom ni rannu sgiliau?

Roedd cydweithwyr CNC yn rhan o’r tîm darganfod drwy gydol y prosiect. Roedd aelodau tîm CDPS yn eu hyfforddi mewn egwyddorion Ystwyth ac arferion ymchwil defnyddwyr. Hefyd, cynhaliodd y tîm sesiynau cinio a dysgu ar bynciau fel gweithio yn agored i staff CNC nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â’r prosiect.

Beth sydd nesaf?

Ar ddiwedd y darganfyddiad, roedd gan y tîm set eang o anghenion defnyddwyr. O amgylch yr anghenion hynny, gallent ddechrau adeiladu prototeipiau gwasanaeth yn y cam alpha nesaf o’r datblygiad Ystwyth.

Darllen mwy

Dim gwastraff… datguddio’r cynnwys y mae ei angen ar ddefnyddwyr yn un o wasanaethau Cyfoeth Naturiol Cymru
Palu’n ddwfn: rôl dylunio wrth ddarganfod

4) Tîm amlddisgyblaeth: darganfyddiad hybiau gweithio o bell

Cymru lewyrchus
Cynnwys

Y nod

Dysgu mwy am anghenion y cyhoedd – a rhai o staff y sector preifat – sydd am archebu lleoedd mewn swyddfeydd gwaith o bell, ‘hybiau’, yng Nghymru yn syml ac yn hawdd.

Anghenion defnyddwyr

Mewn ymchwil CDPS, dywedodd defnyddwyr yr hybiau wrthym am:

Pwy arall oedd ynghlwm?

Tîm Gweithio o Bell Llywodraeth Cymru oedd partner CDPS yn y darganfyddiad hwn.

Yr hyn a wnaethom

Cyfwelodd y tîm darganfod â 14 o ddarpar ddefnyddwyr hybiau mewn ardaloedd gwledig, trefol a maestrefol ledled Cymru. Roeddent yn wrywaidd a benywaidd, ac roedd rhai yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Roedd rhai yn anabl, ac roedd gan rai anghenion iechyd meddwl.

Siaradodd y tîm hefyd â 10 darparwr hybiau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

O’r sylfaen hon o ddefnyddwyr a darparwyr, casglodd y tîm set eang o anghenion defnyddwyr. Mae CDPS wedi defnyddio’r anghenion hynny i wneud argymhellion i Llywodraeth Cymru ynghylch dewis darparwr archebu hybiau ar-lein.

Sut wnaethom ni rannu sgiliau?

Dangosodd aelodau tîm CDPS egwyddorion Ystwyth a dull sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr – gan gynnwys cyfweliadau â defnyddwyr, personas ac anghenion defnyddwyr – i dîm ehangach y prosiect.

Daeth CDPS hefyd ag arbenigedd caffael (prynu nwyddau a gwasanaethau) i’r prosiect, gan helpu i ddangos llwybrau i’r farchnad.

Beth sydd nesaf?

Yn seiliedig ar ein hymchwil, mae CDPS wedi rhoi arweiniad i Llywodraeth Cymru ar beth i’w ystyried wrth ddewis darparwr archebu hybiau ar-lein. Mae’r canllawiau hynny’n cynnwys pa mor hygyrch yw’r llwyfan, yn ogystal â’r cynllun a’r cyfleusterau y dylai’r hybiau eu hunain eu cael.

Darllen mwy

‘Hybiau’ yn dŷ hanner ffordd rhwng gweithio mewn swyddfa a gweithio gartref

5) Tîm amlddisgyblaethol: Grantiau cymunedol Chwaraeon Cymru

Owen Hathway, cyfarwyddwr cynorthwyol yn Chwaraeon Cymru, ar sut mae gweithio gyda CDPS wedi cyflwyno ymchwil defnyddwyr a sgiliau eraill i’r sefydliad cyfan
Cymru fwy cyfartal
Cymru iachach

Y nod

Cynyddu cyrhaeddiad ac effaith grantiau buddsoddi cymunedol Chwaraeon Cymru.

Anghenion defnyddwyr

Mae’r broses bresennol o wneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru yn creu rhwystrau sylweddol i bobl sydd am wneud cais am gyllid chwaraeon cymunedol.

Drwy gyfweliadau darganfod, canfu tîm y prosiect fod defnyddwyr:

Drwy gydol y cam alpha (arbrofol) o ddatblygu gwasanaethau, mae tîm ar y cyd CDPS-Chwaraeon Cymru wedi bod yn defnyddio dyluniad sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i:

Bydd gwasanaeth mwy cynhwysol yn lleihau’r baich ar ddefnyddwyr, gan ddiwallu anghenion sefydliadol Chwaraeon Cymru. Mae’n addo gwneud grantiau’n hygyrch i bawb sy’n gymwys – fel y gall cyllid chwaraeon wneud y gwahaniaeth gwirioneddol y dylai ei wneud.

Pwy arall oedd ynghlwm?

Prif bartner CDPS yn y prosiect hwn yw Chwaraeon Cymru.

Mae’r tîm ar y cyd hefyd wedi dibynnu’n drwm ar gyfranogiad y bobl y mae’n rhaid i’r gwasanaeth ddiwallu eu hanghenion – clybiau chwaraeon ar lawr gwlad, cymdeithasau a chymunedau ledled Cymru, gan ganolbwyntio’n arbennig ar grwpiau anodd eu cyrraedd.

Yr hyn a gyflawnodd y tîm

Mewn darganfyddiad, fe wnaeth y tîm:

Yn y wedd alpha, gwerthusodd y tîm 4 prototeip cais am grant ar-lein, mewn 15 sesiwn, gydag ymgeiswyr grant blaenorol.

Sut wnaethom ni rannu sgiliau?

Roedd cydweithwyr Chwaraeon Cymru yn rhan o’r tîm datblygu gwasanaeth, ochr yn ochr â CDPS. Cynyddodd y profiad hwn eu dealltwriaeth o waith tîm Ystwyth ac amlddisgyblaethol.

Yn benodol, fe wnaeth tîm CDPS:

Hefyd, cynhaliodd aelodau tîm CDPS ddosbarthiadau meistr mewn pynciau Ystwyth (camau darganfod, alpha, beta, byw; beth yw anghenion defnyddwyr; sut i ‘fethu’) a sesiynau galw heibio Ystwyth ar gyfer cydweithwyr yn Chwaraeon Cymru.

Beth sydd nesaf?

Mae’r tîm bellach yn cynllunio ac yn profi taith defnyddwyr o’r dechrau i’r diwedd ar gyfer ceisiadau am grantiau chwaraeon, i’w lansio eleni.

Darllen mwy

Un tro … mewn tîm gwasanaeth Ystwyth
Ceisiadau sain? Helpu i fwrw’r rhwyd grantiau yn ehangach

6) Tîm amlddisgyblaethol: Awdurdod Cyllid Cymru – prawf o gysyniad data

Melissa Quignon-Finch, Prif Swyddog Pobl a Chyfathrebu Awdurdod Cyllid Cymru, ar sut mae CDPS wedi helpu’r sefydliad i fraslunio llwybr tuag at fod yn gwbl ddigidol
Cymru lewyrchus

Y nod

Adeiladu prawf gweithredol o gysyniad i ddangos sut y gall data gefnogi trethiant tir ac eiddo datganoledig symlach, tecach a mwy effeithlon.

Anghenion defnyddwyr

Uchelgais Awdurdod Cyllid Cymru yw dod yn sefydliad treth gwbl ddigidol i Gymru. Mae gan wasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, sy’n seiliedig ar egwyddorion Ystwyth, y potensial i wneud trethiant yn symlach, yn decach ac yn fwy effeithlon.

Archwiliodd tîm CDPS-WRA ar y cyd sut y gallai llwyfan data ar gyfer tir ac eiddo yng Nghymru gefnogi trethi daearyddol amrywiol. Ystyriwyd hefyd sut y gallai llwyfan o’r fath fod yn ddefnyddiol i sefydliadau eraill yng Nghymru mewn llywodraeth leol neu’r trydydd sector.

Ers mis Ionawr 2022, mae’r tîm wedi:

Pwy arall oedd ynghlwm?

Ynghyd â’r Awdurdod, gweithiodd CDPS gyda’r ymgynghoriaeth TG Kainos.

Yr hyn sydd wedi’i gyflawni

Mae’r tîm prawf cysyniad wedi dechrau drwy:

Mae’r tîm wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil defnyddwyr gyda thimau darparu gwasanaethau Awdurdod Cyllid Cymru i ddeall sut y maent yn cynllunio gwasanaethau ar hyn o bryd. Maent hefyd wedi cynnal gweithdai gyda thimau polisi i ddeall anghenion posibl sy’n dod i’r amlwg.

Sut wnaethom ni rannu sgiliau?

Trosglwyddodd CDPS sgiliau i gydweithwyr Awdurdod Cyllid Cymru drwy:

Beth sydd nesaf?

Bydd y tîm yn creu 2 neu 3 prototeip gwasanaeth sy’n enghreifftio dull sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac yn rhoi opsiynau i weinidogion am wasanaethau y gallent fwrw ymlaen i’w hadeiladu.

Darllen mwy

Helpu Awdurdod Cyllid Cymru i ddod yn gwbl ddigidol

7) Tîm amlddisgyblaeth: Cynllun Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus

Atal

Y nod

Cefnogi digwyddiad gyda gwasanaeth hidlo ar y we a ddarperir i ysgolion drwy Gydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA) a’i atal rhag digwydd eto.

Anghenion defnyddwyr

Roedd angen i Lywodraeth Cymru ddeall y materion technegol sy’n sail i ddigwyddiad gwasanaeth pwysig sy’n effeithio ar sut roedd dysgwyr yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel mewn ysgolion. Roedd angen i ysgolion barhau i addysgu drwy’r digwyddiad mewn ffordd nad oedd yn effeithio’n negyddol ar ddysgu plant.

Pwy arall oedd ynghlwm?

Yn ogystal â thîm Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a chyflenwyr.

Yr hyn a wnaethom

Darparodd CDPS:

Gan weithio’n agos gyda phartneriaid a chyflenwyr, helpodd yr arbenigwyr hyn i adfer y gwasanaeth yn llawn ac i ailadeiladu ymddiriedaeth gydag awdurdodau lleol.

Ochr yn ochr â hyn, llwyddodd CDPS i reoli ‘post mortem di-fai‘ (archwiliad manwl) o’r digwyddiad, gan gynnwys cyfathrebu, pensaernïaeth dechnegol, trefniadau masnachol, contractau a datrys.

Sut wnaethom ni rannu sgiliau?

Fe wnaeth ein harbenigwyr baru â staff Llywodraeth Cymru i drosglwyddo sgiliau a gwybodaeth i gefnogi’r gwasanaeth yn well yn y dyfodol.

Darparodd y post mortem wersi i helpu i atal digwyddiadau yn y dyfodol a’u trin yn well pan fyddant yn digwydd.

Beth sydd nesaf?

Rydym yn cynnal darganfyddiad o sut y gallai gwasanaeth hidlo gwe yn y dyfodol ddiwallu anghenion ysgolion, dysgwyr a’r Cwricwlwm newydd i Gymru yn y dyfodol.

Nesaf: Gweithgaredd: Gweithio yn agored