Adolygiad blwyddyn CDPS 2021-22: adeiladu cymunedau

Cynnwys

5.5 Gweithgaredd: Adeiladu cymunedau

Fe wnaethom ddweud y byddem yn parhau i dyfu cymunedau sy’n cefnogi’r gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau digidol da ac yn adnabod, datblygu a hyrwyddo offer a chanllawiau i ymarferwyr

Cydweithio

Mae CDPS wedi sefydlu neu dyfu 2 gymuned ymarfer weithgar iawn yn 2021-22: Adeiladu Gwasanaethau Dwyieithog a Chyfathrebu Digidol. Mae’r aelodaeth yn cynnwys cannoedd o bobl o Lywodraeth Cymru i gynghorau lleol, asiantaethau digidol, prifysgolion, elusennau, adrannau’r trydydd sector a llywodraeth y DU sydd â phresenoldeb yng Nghymru.

O’r cyfarfodydd hyn bob pythefnos neu bob mis, mae fframweithiau arfer da yn dod i’r amlwg bod CDPS yn cyfathrebu drwy flogiau a gweminarau.

5.5.1 Cymuned ymarfer: Adeiladu Gwasanaethau Dwyieithog

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Aelodaeth: tua 180 o bobl

Pynciau enghreifftiol

Mae dulliau newydd o ddatblygu gwasanaethau yn dod i’r amlwg o’r cyfarfodydd hyn ac maent yn cyrraedd y tu hwnt i Gymru. Maent hefyd yn berthnasol i’r gymuned ehangach o genhedloedd dwyieithog, megis Canada, bod CDPS yn creu cysylltiadau â nhw.

Un o’r dulliau hyn yw ‘trio-ysgrifennu’, estyniad o’r ‘ysgrifennu pâr’ mwy sefydledig. Yn y dechneg hon, mae siaradwr Cymraeg yn ymuno â phâr sy’n cynnwys dylunydd cynnwys ac arbenigwr pwnc. Mae’r 3 yn creu cynnwys gwasanaeth hygyrch sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr yn y Gymraeg a’r Saesneg yn y fan a’r lle.

Drwy hyn a dulliau eraill, mae’r gymuned yn ceisio symud oddi wrth gyfieithu cynnwys yn syml o’r Saesneg i’r Gymraeg. Yn hytrach, y nod yw dylunio cynnwys o anghenion defnyddwyr yn Gymraeg o’r dechrau. O ystyried gwahanol idiomau (ymadroddion) a strwythur y 2 iaith, mae cyfieithu ar ei ben ei hun yn annhebygol o ddiwallu anghenion defnyddwyr yn llawn.

5.5.2 Cymuned ymarfer: Cyfathrebu Digidol

Aelodaeth: tua 160 o bobl

Pynciau enghreifftiol

Mae’r gymuned hon yn arloesi drwy ddefnyddio meddwl Ystwyth sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i gyfathrebu. Mae ei sesiynau wedi bod yn dir ffrwythlon ar gyfer rhannu technegau. Er enghraifft, sylwodd aelodau eraill ar fodel cyhoeddi cynnwys a ddangosodd CDPS gan ddefnyddio’r offeryn llif gwaith Trello fel rhywbeth y byddent yn rhoi cynnig arno.

5.5.3 Adborth cymuned ymarfer: fforwm ‘gwych’

Mae ein cyfarfodydd cymuned bywiog yn cynhyrchu sylwebaeth frwdfrydig ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae’r cyfranogwyr wedi trydar:

‘Mae hwn bob amser yn fforwm gwych ar gyfer trafod a rhannu syniadau, ac os ydych chi’n cyfathrebu yn y maes digidol yng Nghymru dylai fod yn hynod berthnasol i chi’

Uwch Reolwr Cyfathrebu, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

‘Sesiwn difyr iawn heddiw gan Dr Llion Jones. Wedi dysgu llawer mwy am be all Cysgeir a Cysill ei wneud / Great session with Dr Llion Jones about Cysgeir and Cysill – lots of useful tips’

Arweinydd Tîm, Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd, Cyngor Sir Ddinbych

Nesaf: Gweithgaredd: Datblygu safonau gwasanaeth