Enghraifft o ddisgrifiad swydd

Dyma enghraifft o ddisgrifiad swydd y medrwch ei ddefnyddio at eich dibenion eich hunan.

Gallwch hefyd weld a lawrlwytho’r templed hwn fel dogfen.

Crynodeb

Teitl swydd ac adran:

Cyflog: [darparu band cyflog llawn bob amser] 

Lleoliad: [anghysbell/ar y safle] 

Tymor: [tymor parhaol/sefydlog/ dros dro/contract/etc] 

Siarad Cymraeg (os yw’n berthnasol): Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol/ddymunol. Byddwn yn barnu ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu Saesneg yn gyfartal.

Dyddiad cau: xx/xx/xxxx am 23:59

Ynglŷn â [rhowch enw’r sefydliad] 

Rhowch drosolwg o brif nod/pwynt ffocws eich sefydliad.

Dyma enghraifft y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol: 

Rydym yn canolbwyntio ar:

  • greu safonau digidol a rennir (gan gynnwys ar gyfer gwasanaethau a thechnoleg), adeiladu cymunedau proffesiynol a rhannu gwybodaeth
  • adeiladu sgiliau a gallu a phiblinellau o dalent ddigidol
  • creu ‘sgwadiau digidol’: timau amlddisgyblaethol sy’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau i ddylunio a darparu gwasanaethau gwell o gwmpas anghenion y bobl sy’n eu defnyddio

Rydym yn dîm amrywiol o arbenigwyr digidol sy’n cynnwys staff parhaol, apwyntiadau tymor penodol, secondiadau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyflenwyr. 

Cynnydd hyd yma 

Amlygwch brosiectau neu gyrff o waith rydych chi’n falch ohonynt ac yn berthnasol i’r rolau rydych chi’n edrych i’w cyflogi – linciwch y gwaith hwn os yn bosib.

Dyma enghraifft y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol: 

Dyma rai enghreifftiau rydyn ni’n arbennig o falch ohonyn nhw: 

Y rôl

Rhowch drosolwg o’r rôl yma, ceisiwch gadw’r rhain ar ffurf pwynt bwled ar gyfer hygyrchedd meddyliwch am:

Os oes prosiectau penodol ar y gweill ar gyfer y rôl hon, siaradwch amdanynt yma.

Beth fyddwch chi’n ei wneud

Dyma lle gallwch chi fynd i fân fanylion y rôl meddyliwch am:

Pwy ydych chi

Amlinellwch y meini prawf allweddol ar gyfer y rôl, ceisiwch beidio ag amlinellu manylion megis, “profiad ‘5 mlynedd’ o fewn y maes xxx” ond defnyddiwch y disgrifiad swydd i amlinellu eich anghenion ar gyfer y rôl. 

Dyma enghraifft y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol: 

Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n angerddol dros weithio mewn modd Ystwyth, sy’n gwybod sut i helpu timau i lwyddo a gofalu am wella bywydau dinasyddion yng Nghymru. Ac rydyn ni eisiau i bobl sy’n credu bod sut rydych chi’n gweithio mor bwysig â’r hyn rydych chi’n ei gyflawni.  

Mae gennym ddiddordeb mewn pobl sydd â phrofiad profedig mewn:  

  • Darparu cynhyrchion a gwasanaethau digidol 
  • arwain o blaid dull sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau  
  • defnyddio ystod o ddulliau rheoli prosiect Ystwyth 
  • defnyddio offer a thechnegau i nodi a thrwsio materion mewn dynameg tîm, dewis y dulliau cywir o gefnogi datblygiad timau cyfunol 
  • timau amlddisgyblaethol sy’n rheoli matrics 
  • meithrin diwylliannau cynhwysol a chyflwyno sgiliau a dulliau newydd i sefydliadau 
  • hyfforddi, mentora a darparu hyfforddiant mewn amrywiaeth o ffurfiau 

Rydyn ni eisiau clywed gan bobl sy’n cael eu cyffroi gan strategaeth ddigidol Cymru, sydd wrth ei chalon am wella bywydau y Cymry. ‘

Darllenwch ymlaen

Dengys ymchwil, tra bod dynion yn gwneud cais am swyddi lle maent yn bodloni 60% o’r meini prawf, mae menywod a phobl ymylol eraill yn tueddu i wneud cais dim ond pan fyddant yn ticio pob blwch. Felly, os ydych chi’n meddwl bod gennych chi’r hyn sydd ei angen, ond nad ydych chi o reidrwydd yn bodloni pob pwynt ar y disgrifiad swydd, cysylltwch â ni o hyd os gwelwch yn dda.  Byddem yn falch iawn o gael sgwrs a gweld a fyddech yn gweddu i’r rôl. 

Rydym yn frwd dros greu gweithlu amrywiol ac yn annog ceisiadau gan gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym yn croesawu cyfle cyfartal gwaeth unrhyw anabledd, niwro-wahaniaeth, tarddiad ethnig, lliw, cenedligrwydd, rhyw a chyflwyniad rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, diwylliant neu grefydd. 

Buddion  

Sut i wneud cais

Cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol i gefnogi eich cais.

Ni ddylai’r llythyr eglurhaol fod yn fwy na dwy ochr A4. Mae angen i’ch llythyr:

Ebostiwch eich ceisiadau i careers@gwasanaethaucyhoeddus.llyw.cymru

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus gael ardystiad BPSS cyn dechrau’r rôl hon, a byddwn yn talu amdani ac yn ei phrosesu.