Offer a thempledi i ddenu, recriwtio a chadw talent

Bydd yr offer a’r templedi hyn yn eich helpu i ddenu, recriwtio a chadw’r bobl iawn mewn rolau digidol, data a thechnoleg.

Mae rhwydd hynt i chi ddefnyddio’r templedi ar y dudalen hon at eich dibenion eich hunain.

Cynnwys y dudalen:

Offer a thempledi i ddenu ymgeiswyr:

Offer a thempledi recriwtio:

Templedi ar gyfer cadw staff:

Darllen pellach:

Cynnwys neges i dynnu sylw darpar ymgeiswyr

Wrth ysgrifennu neges i ymgeisydd posib, dylech ddechrau trwy: 

Dylech deilwra bob neges, ond dyma wybodaeth hanfodol y dylech ei chynnwys:  

Arfer gorau ar gyfer disgrifiadau swydd

Enghraifft o ddisgrifiad swydd

Dyma enghraifft o swydd ddisgrifiad wrth recriwtio i rolau digidol, data a thechnoleg.

Mae Cynor Castell-nedd Port Talbot wedi rhannu disgrifiadau swydd a manylebau person ar gyfer rolau Digidol, Data a Thechnoleg.

Cynnwys swydd ddisgrifiad cynhwysol

Mewn hysbyseb swydd gynhwysol, dylech: 

Enghraifft o ddatganiad cynwysoldeb

Dyma ddatganiad cynwysoldeb yr ydym wedi’i ddefnyddio mewn disgrifiadau swydd yn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol:

Darllenwch ymlaen

Mae ymchwil yn dangos, tra bod dynion yn gwneud cais am swyddi y maen nhw’n bodloni 60% o’r meini prawf ar eu cyfer, mae menywod a phobl eraill ar yr ymylon yn tueddu i ymgeisio dim ond pan fyddant yn ticio pob blwch.

Felly, os ydych chi’n credu eich bod yn addas i’r rôl, ond nid ydych o reidrwydd yn bodloni pob pwynt ar y swydd ddisgrifiad, daliwch ati i gysylltu â ni. Byddem yn falch iawn o gael sgwrs i weld a fyddech yn gweddu i’r rôl.

Rydym yn frwd ynglŷn â chreu gweithlu amrywiol ac yn annog ceisiadau gan gymunedau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym yn croesawu cyfle cyfartal ni waeth am anabledd, niwrowahaniaeth, tarddiad ethnig, lliw, cenedligrwydd, rhywedd a chyflwyniad rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, diwylliant a chrefydd.  

Cymunedau i adnabod a denu talent amrywiol

Mae hefyd yn bwysig ymgysylltu â grwpiau LGBTQI+ a Contendiverse ar Slack, LinkedIn neu hyd yn oed Instagram a TikTok. Bydd llawer o’r aelodau yno’n ymgeiswyr goddefol sydd ddim yn cofrestru gyda byrddau swyddi. Mae mynd i’w cyfarfod ar lwyfannau y byddant eisoes yn eu defnyddio yn ffordd o estyn allan.  

Dyma restr o grwpiau Slack y medrwch ymgysylltu â nhw os ydych yn gweithio ym myd technoleg.

Arfer gorau wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol

I gynyddu’ch ymgysylltiad a chyrhaeddiad ar y cyfryngau cymdeithasol, dylech: 

Enghreifftiau o negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol

Enghraifft yn Saeseng o neges ar ar Twitter yn dilyn arferion gorau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
Enghraifft yn Gymraeg o neges ar ar Twitter yn dilyn arferion gorau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Templedi recriwtio

Enghraifft o dempled cyfweld

Medrwch ddefnyddio’r templed hwn i gynnal cyfweliadau.

Templed sgorio a dadansoddi ymgeiswyr

Medrwch ddefnyddio’r templed hwn i sgorio ymgeiswyr mewn cyfweliad.

Enghraifft o fwrdd Trello i ddilyn y broses recriwtio

This Trello board can help you track the progress of recruiting.

Templedi cadw

Templed cyfweliad ymadael

Defnyddiwch y templed hwn i ddeall y rhesymau bod aelod o staff yn gadael eich sefydliad. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall pa gamau y medrwch eu cymryd i gadw staff yn y dyfodol.

Gweminarau

Gwyliwch weminar ‘denu’ ar YouTube:

Gwyliwch weminar recriwtio talent ar YouTube:

Gwyliwch recordiad o weminar cadw talent ddigidol, data a thechnoleg:

Cofnodion blog