Adeiladu gwasanaethau hygyrch a chynhwysol

Darllenwch am pam bod hygrededd yn bwysig a ffyrdd o wneud eich gwasanaethau’n fwy cynhwysol a hygyrch.

Pwysigrwydd hygyrchedd

Canfu’r elusen anabledd, Scope, fod o leiaf 1 o bob 5 o bobl yn y DU â salwch, nam neu anabledd tymor hir. Mae gan lawer mwy anabledd dros dro. 

Mae 4 prif fath o anableddau i fod yn ymwybodol ohonynt wrth ddylunio cynnyrch neu wasanaethau: 

Gwneud eich gwasanaethau’n hygyrch

Does dim y fath beth â bod yn gwbl hygyrch, dim ond mwy neu lai hygyrch i unigolion. 

Mae sicrhau bod ein cynhyrchion a’n gwasanaethau yn hygyrch yn ofyniad cyfreithiol i bob gwasanaeth cyhoeddus. Rhaid i wasanaethau: 

Mae WCAG 2.1 yn set o argymhellion a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer gwella hygyrchedd ar y we. Mae’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) yn diffinio sut i wneud cynnwys Gwe yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau. 

Dylunio gweledol

Cyferbyniad lliw

Mae canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.1 yn nodi y dylai fod cymhareb cyferbyniad o 4.5:1 i gyrraedd y safon lefel AA isafswm.

Offer i’ch helpu i wirio’r lliwiau rydych chi’n eu defnyddio

Gwiriwr Cyferbyniad Lliw WebAIM 

Yn yr offeryn hwn, rydych chi’n mynd i mewn i liw blaendir a chefndir yn fformat hecsadegol RGB (e.e., #FD3 neu #F7DA39) i wirio’r cyferbyniad lliw.  

Mae Colorzilla yn offeryn gwych ar gyfer echdynnu gwerth lliw o unrhyw elfen tudalen i’w ddefnyddio gyda’r gwiriwr hwn.  

Dadansoddwr Cyferbyniad Lliw (CCA) 

Mae offeryn gwirio cyferbyniad lliw rhad ac am ddim TPGi yn caniatáu ichi bennu’n hawdd y gymhareb cyferbyniad o ddau liw gan ddefnyddio offeryn drop llygaid. 

Coblis – Efelychydd Dallineb Lliw 

Mae’r offeryn anhygoel hwn yn caniatáu ichi weld sut mae eich delweddau yn edrych i bobl â diffygion golwg lliw. Mae’r Efelychydd Dallineb Lliw yn caniatáu ichi brofi gwahanol fathau o ddallineb lliw. 

Gwneir yr holl gyfrifiadau ar eich peiriant lleol, nid oes delweddau yn cael eu huwchlwytho i’r gweinydd. Felly gallwch ddefnyddio delweddau mor fawr ag y mynnwch, nid oes cyfyngiadau.  

Osgowch ddefnyddio lliw yn unig i gyfleu ystyr

Ddylech chi byth ddefnyddio lliw yn unig i gyfleu ystyr – nid pawb fydd yn gweld y lliwiau nac adnabod y cyferbyniad.  

Mae’r offeryn rheoli prosiect, Trello, wedi cyflwyno patrymau i’w gardiau lliwiau (atlassian.com).

Gall pobl sydd â gwahanol fathau o ddallineb lliw weld siartiau bar pentwrog yn wahanol. Gall siart sy’n dangos 3 lliw gwahanol golli ystyr.

Ffordd gyflym a hawdd iawn o brofi sut y gallai pobl weld sut rydych chi wedi defnyddio lliw yw argraffu eich tudalen we neu graffig mewn du a gwyn yn unig. Bydd hyn yn rhoi ffordd gyflym i chi o weld sut y gall y lliw golli ystyr.

Darllenwch fwy am ddefnyddio mwy na lliw i ddangos ystyr

Delweddu data

Mae siartiau a graffiau yn offer a ddefnyddir yn aml i gyfathrebu negeseuon ond yn aml, mae eu defnydd yn anhygyrch i lawer ac yn gallu bod yn gamarweiniol.  

Mae’r Tîm Dadansoddi Swyddogaeth Canolog yng Ngwasanaeth Sifil y DU wedi creu’r cwrs e-ddysgu delweddu data hwn ar gyfer unrhyw un sy’n gorfod creu delweddu data.  

Mae’r cwrs yn ymdrin â: 

Mae 11 modiwl ar y cwrs a gallwch ei gwblhau ym mha bynnag ffordd y dymunwch. Gallwch wneud yr holl fodiwlau ar unwaith, neu un neu ddau y dydd. Er mwyn eich helpu i benderfynu, mae pob modiwl yn rhoi amcangyfrif o ba mor hir y dylai ei gymryd i’w gwblhau.

Eiconau

Mae llawer o dudalennau gwe yn defnyddio eiconau i ategu neu ddisodli testun. Mae llawer o’r rhain yn gyffredin, megis tair llinell (eicon hamburger) i gynrychioli bwydlen, cog i gynrychioli gosodiadau, neu amlen i gynrychioli e-bost. 

Wrth ddefnyddio eiconau, sicrhewch fod ganddynt ddewis testun amgen i ddangos beth maen nhw’n ei olygu ac, os oes modd clicio arnynt, i fod yn glir i’r defnyddiwr lle bydd yr eicon yn mynd â nhw.  

Dylai eiconau fod yn syml, yn hawdd i’w deall, ac yn gyson. Mae angen i eiconau fod yn gyfarwydd bron bob amser i fod yn ddefnyddiol.  

Ar draws diwylliannau ac ieithoedd, gellir eu camddehongli. Mewn llawer o achosion, mae defnyddio testun cyfagos yn ddefnyddiol. 

Osgowch gyflwyno eiconau nad ydynt yn cael eu defnyddio’n helaeth ac nad ydynt yn cael eu hadnabod gan bawb. Byddan nhw’n achosi dryswch i’r defnyddiwr. Rydym am wneud ein gwasanaethau’n gynhwysol, felly peidiwch â gwneud i’r defnyddiwr weithio’n galetach. 

Animeiddiadau

Anaml y bydd animeiddiadau ar dudalennau gwe yn gwella hygyrchedd. Y rhan fwyaf o’r amser maen nhw’n cythruddo ac yn tynnu sylw.  

Dylai’r defnydd o animeiddio bron bob amser gael ei reoli gan ddefnyddwyr neu’n fyr iawn o ran hyd. Gall delweddau sy’n animeiddio’n barhaus achosi i weddill y dudalen fod yn anoddach, neu i ddefnyddwyr sydd â lefelau uchel iawn o dynnu eu sylw, yn anhygyrch. 

Mae Maen Prawf 2.2.2 WCAG 2 (Lefel A) yn mynnu bod modd i gynnwys sy’n symud, yn blincio, neu’n sgrolio’n awtomatig sy’n para’n hirach na 5 eiliad gael ei oedi, ei atal, neu ei guddio gan y defnyddiwr. Mae methiannau cyffredin yn cynnwys carwsel neu sleidiau sy’n animeiddio neu’n cylchio’n awtomatig drwy gynnwys. 

Cynnwys hygyrch

HTML 

Dylai popeth ar wefan sy’n destun, fod mewn cod. 

Osgowch roi testun mewn delwedd neu graffig.  

Dysgwch fwy am HTML ar W3 Schools. 

Fformatio

Mae pobl sy’n defnyddio technoleg gynorthwyol yn aml yn pori’n wahanol i’r rhai nad ydyn nhw’n defnyddio technoleg neu beiriannau i’w helpu i bori. 

Bydd y rhai sy’n defnyddio actifadu lleferydd, neu feddalwedd darllen sgrin, yn pori drwy ddefnyddio’r opsiynau yn y dechnoleg.

Mae’r ddelwedd hon yn dangos sut y gall person bori yn Chrome ar ffôn Android.  
Ffynhonnell y llun: pauljadam.com 

Helpwch bobl i lywio’ch cynnwys drwy: 

Darllenadwyedd

Mae angen i iaith ei hun fod yn hygyrch. Darllenwch ein cynghorion dylunio cynnwys i wella eich cynnwys [dolen].

Rhai rheolau cynnwys i’w dilyn:

Gellir sgorio darllenadwyedd ac iaith eich cynnwys a’i fesur i’w wneud yn hawdd i’w ddeall i bawb.

Offer i ysgrifennu cynnwys hygyrch

Mae’r offer hyn yn helpu i ddeall ffyrdd o wneud eich cynnwys yn fwy cynhwysol a gwella cyfathrebu ysgrifenedig.

Iaith gynhwysol

Dylai’r cynnwys rydyn ni’n ei ysgrifennu fod yn gynhwysol ac yn agored i bawb. Hyd yn oed os ydym yn adnabod ein defnyddwyr yn dda, dylen ni barhau i fod yn agored i bobl eraill sydd â diddordeb yn ein cynnwys – dyma pam rydyn ni’n credu y dylai hyd yn oed gwybodaeth dechnegol iawn (fel dogfennau technegol neu gyfreithiol) fod mor hawdd i’w deall â phosibl. 

Mae gennym y pŵer i greu amgylchedd cynhwysol, cefnogol i bawb, gallwn ymgorffori ysbryd cynhwysiant ym mhob darn o gynnwys yr ydym yn ei greu a’i gyhoeddi. 

Mae iaith gynhwysol yn parchu ac yn hyrwyddo pob person drwy ddefnyddio geirfa sy’n osgoi gwahardd ac ystrydebu ac sy’n rhydd o disgrifwyr sy’n portreadu unigolion neu grwpiau o bobl fel dibynnol, neu’n llai gwerthfawr nag eraill. Mae’n osgoi pob terminoleg wahaniaethol.

Ychydig o egwyddorion arweiniol:

Byddwch yn ymwybodol bod y termau sy’n cael eu ffafrio yn newid dros amser ac mae iaith yn esblygu. Os ydych chi’n ansicr ynglŷn â sut i fwrw ymlaen gyda thestun penodol, byddwch yn bwyllog bob amser.

Mae llawer mwy o wybodaeth yn y canllawiau canlynol:

Dylunio ar gyfer niwroamrywiaeth

Mae ymennydd pawb yn gweithio’n wahanol ac mae’r amrywiaeth yn y modd y mae ein hymennydd yn gwneud synnwyr o’r byd o’n cwmpas yn aml yn cael ei gyfeirio ato fel niwroamrywiaeth.  

Mae niwroamrywiaeth yn cyfeirio at wahaniaethau yn y ffordd y mae pobl yn cymdeithasu, yn dysgu, eu hwyliau, neu eu sylw. Rhai ffyrdd y gellir dosbarthu pobl yn niwroamrywiol yw pan fyddant wedi cael diagnosis o bethau fel OCD, dyslecsia, ADHD, Bipolar, ac Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth ymhlith llawer o fathau eraill.  

Mae llawer o’r cyngor ar arfer gorau sydd wedi’i rannu yn helpu gyda niwroamrywiaeth, fel sicrhau bod cynnwys yn hawdd i’w ddeall i bawb.  

Mae mwy a mwy o erthyglau a blogiau yn cael eu hysgrifennu am niwroamrywiaeth: 

Emojis a gwepluniau

Isod mae rhai rheolau ar gyfer defnyddio emojis neu wepluniau yn eich cynnwys. Mae’r rhain yn seiliedig ar ymchwil ac wedi’u cymryd o’r Readability Guidelines. 

 1. Peidiwch byth â defnyddio emojis i gymryd lle geiriau. 
 1. Peidiwch â defnyddio emojis fel yr unig ffordd i fynegi emosiwn rydych chi’n bwriadu cyfathrebu. 
 1. Defnyddiwch emojis poblogaidd sy’n cael eu cydnabod yn eang. 
 1. Defnyddiwch emojis sy’n cyfieithu’n dda ar draws dyfeisiau. 
 1. Rhowch emojis ar ddiwedd brawddegau, a pheidiwch â defnyddio llawer neu ormod o emojis. 
 1. Defnyddiwch emojis, nid gwepluniau. 
 1. Ceisiwch osgoi emojis nad ydynt i’w gweld mewn dulliau tywyll a golau. 

Darllen pellach gan UX Design.

Delweddau, animeiddiadau, fideo a sain

Delweddau

Gall llun fod yn werth mil o eiriau. Ond dim ond os allwch chi ei weld.

GIFs

Ceisiwch osgoi defnyddio GIFs.

Mae GIFs a delweddau symudol yn achosi llawer o broblemau i lawer o bobl. Maen nhw’n gallu tynnu sylw a stopio rhywun rhag gallu cwblhau tasg.  

Maen nhw hefyd yn gallu bod yn beryglus ac achosi ffitiau mewn rhai pobl os yw’r ddelwedd neu’r cyfryngau yn ddisglair neu’n strobio. Gall ffitiau fod yn beryglus, hyd yn oed yn peryglu bywyd. Peidiwch â bod yn gyfrifol am eu hachosi nhw. 

Er mwyn gallu sbarduno ffitiau mewn defnyddiwr gydag epilepsi ffotosensitif, rhaid i ddelwedd neu amlgyfrwng sy’n fflachio: 

Yn ogystal, mae’r lliw coch yn fwy tebygol o achosi ffitiau.  

Er bod delweddau mawr, sy’n fflachio yn brin ar y we, mae cyfryngau sy’n medru sbarduno ffitiau yn fwy cyffredin mewn fideo ar y we, yn enwedig fideo o ansawdd HD sy’n cynnwys effeithiau arbennig strobio.  

Mae canllawiau o Faen Prawf Llwyddiant WCAG 2.3.1 (Lefel A) yn diffinio trothwyon ar gyfer amlder, maint, cyferbyniad, a lliw delweddau strobio. 

Fideos 

Wrth gyhoeddi fideos i’r rhyngrwyd, bydd y canllaw canlynol yn helpu i sicrhau bod eich cynnwys yn hygyrch:

 1. Ychwanegwch gapsiynau caeedig. 
 1. Byddwch yn ymwybodol o ddyluniad y fideo (gweler adran GIFs am gyngor ar ddyluniadau llachar neu strobio). 
 1. Defnyddiwch destun alt ar grynoluniau. 
 1. Trawsgrifiwch gyfryngau gweledol neu sain. 
 1. Gwnewch y dewisiadau lliw cywir. 
 1. Cynhwyswch ddisgrifiadau fideo ar y cyfryngau cymdeithasol. 
 1. Tynnwch awtochwarae o fideos. 

Ffeiliau sain

Wrth gyhoeddi ffeiliau sain, darparwch drawsgrifiad yn HTML bob amser os gwelwch yn dda.

Archwiliadau hygyrchedd

Mae cynnal archwiliadau hygyrchedd yn eich helpu i sicrhau gwell gwelededd, cydymffurfiaeth, a pherfformiad cyffredinol. Mae hefyd yn ei gwneud hi’n haws adnabod pa feysydd sy’n achosi’r materion mwyaf i’ch defnyddwyr fel y gallwch flaenoriaethu a chanolbwyntio ar welliannau. 

Mae cynnal archwiliadau hygyrchedd yn ffordd effeithiol o adnabod a datrys unrhyw broblemau sy’n bodoli eisoes ac yn eich galluogi i roi gwell profiad i bobl wrth ymgysylltu â’ch cynnyrch neu wasanaeth. 

Nid yw archwiliad hygyrchedd o’ch gwefan, ap neu wasanaeth yn rhywbeth rwy’n argymell eich bod yn ei wneud eich hun ond roeddwn i eisiau rhannu’r ddolen hon i sut i gael archwiliad hygyrchedd.

Profi gyda defnyddwyr

Y ffordd orau o weld pa rannau o’ch gwasanaeth sy’n achosi problemau i’ch cwsmeriaid neu ddefnyddwyr yw profi gyda nhw. 

Fe wnaethom gyhoeddi canllaw ar sut i ddechrau profi, mae gan hwn lawer o ffyrdd i ddechrau profi gyda phobl go iawn a byddwn yn eich helpu i adnabod problemau cyson neu bwyntiau poen yn eich gwasanaeth.  

Hygyrchedd technegol

Dylai popeth rydyn ni’n ei adeiladu fod mor gynhwysol a dealladwy â phosibl. 

Er y gallwn aberthu ceinder wrth geisio bod yn gynhwysol, dydyn ni byth yn aberthu cywirdeb.

Profi porwyr

Math o brofion anweithredol yw profi porwyr sy’n eich galluogi i wirio os a sut mae eich gwefan yn gweithio fel y bwriedid wrth gael mynediad trwy wahanol borwyr, ar wahanol ddyfeisiau neu gyda thechnoleg gynorthwyol.

Adnoddau arfer gorau technoleg a chodio

Ffenestri pop-up

Mae WCAG 2.1 yn gwahardd pob ffenestr popup heb rybuddion penodol ymlaen llaw.  

Mae ffenestri newydd yn tynnu’r ffocws oddi wrth yr hyn y mae’r defnyddiwr yn ei ddarllen neu’n ei wneud. Mae hyn yn iawn pan fydd y defnyddiwr wedi rhyngweithio â darn o’r rhyngwyneb defnyddiwr ac yn disgwyl cael ffenestr newydd, megis deialog opsiynau.  

Daw’r methiant pan fydd pop-ups yn ymddangos yn annisgwyl. 

Yn dechnegol, dylai ffenestri pop-up ddefnyddio sgriptio hygyrch a dylai’r safle barhau i fod yn weithredol hyd yn oed os yw JavaScript wedi’i anablu. Hefyd, byddwch yn ymwybodol bod llawer o ddefnyddwyr sydd â phorwyr gweledol yn defnyddio rhwystrwyr pop-up er mwyn osgoi hysbysebu pop-up. 

Dim ond os ydynt yn ychwanegu mantais sylweddol o ran ymarferoldeb y dylid defnyddio ffenestri pop-up JavaScript. 

Cyfryngau cymdeithasol a chynnwys a gynhelir yn allanol

 1. Cadwch gysylltiadau a hashnodau i isafswm (ond rhowch ddolen i fwy o wybodaeth bob amser) 
 1. Dechreuwch gyda’r pethau sylfaenol a gweithiwch i fyny – anelwch at rywun 9 oed i ddechrau 
 1. Osgowch jargon ac acronymau 
 1. Dyluniwch ddelweddau hygyrch 
 1. Os gallwch ychwanegu testun alt, gwnewch hynny 
 1. Sicrhewch fod y copi yn dweud yn glir wrth y defnyddiwr lle bydd y ddolen yn mynd â nhw (dylai clickbait fod yn anghyfreithlon!)  
 1. Dylai cynnwys fideo gael capsiynau a sain-ddisgrifiad 
 1. Defnyddiwch GIF os yw’n ychwanegu gwerth i’r cynnwys yn unig 

Making social media accessible – GDS Digital Engagement (blog.gov.uk) 

Social Media Playbook – GDS Digital Engagement (blog.gov.uk) 

Accessible communications – GCS (civilservice.gov.uk) 

Yr offer gorau

Funkify – Efelychydd Anabledd

Mae funkify yn estyniad ar gyfer Chrome sy’n eich helpu i brofi’r we a’r rhyngwynebau trwy lygaid defnyddwyr sydd â gwahanol alluoedd ac anableddau.

WAVE Web Accessibility Evaluation Tools 

Mae WAVE yn gyfres o offer gwerthuso sy’n helpu pobl i wneud eu cynnwys ar y we yn fwy hygyrch i unigolion ag anableddau. Gall WAVE nodi llawer o wallau Canllaw Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG). 

Yn bersonol, rwy’n hoffi’r offeryn hwn am ei ffordd hawdd i fewnosod dolen i unrhyw dudalen we i gael mynediad at adroddiad am ddim.

Hyfforddiant ar-lein

Darllen cyfreithiol

Rheoliadau Hygyrchedd

Blog hygyrchedd Llywodraeth y DU

Mae blog hygyrchedd Llywodraeth y DU yn helpu i godi ymwybyddiaeth ac i rannu’r wybodaeth, yr offer, y technegau a’r ymchwil fydd eu hangen i wneud gwasanaethau’r llywodraeth yn hygyrch i bawb.

Creodd Llywodraeth Ganolog y DU bosteri defnyddiol yn dangos beth i’w wneud a pheidio â’i wneud wrth ddylunio i ddefnyddwyr ag anghenion hygyrchedd gan gynnwys awtistiaeth, dallineb, gweledigaeth isel, B/byddar neu drwm eu clyw, symudedd a dyslecsia 

Ymhlith yr uchafbwyntiau y mae: